متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی-قسمت 10

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 755

-5-2 14-24

برای جلوگیری از خطرات احتمالی، اتصال بدنه ماشین جوشکاری به زمین ضروری است و همچنین

در هنگام جوشکاری منابع فلزی، لوله‌ها و قطعاتی که روی فونداسیون نصب می‌شوند جوشکار باید دقت

کند که به قسمت‌های لخت و بدون عایق مدار جوشکاری دست نزند.

-6 14-24 نظم و ترتیب

در کلیه عملیات جوشکاری نظم و ترتیب باید رعایت شود. جوشکار نباید ته الکترودها را در محل کار

پراکنده کند و ابزار کار را در جایی قرار دهد که حادثه آفرین باشد. هر جوشکار باید یک ظرف مخصوص

الکترود داشته باشد که مصرف روزانه خود را در آن قرار دهد و ته الکترودها را نیز در آن بریزد. هنگامی

که جوشکار در ارتفاع کار می‌کند برای این کار باید از کیف ویژه‌ای که به کمر بسته. می‌شود استفاده کند

-7 14-24 جوشکاری در فضای محصور

جوشکاری در داخل مخازن و به‌طورکلی در فضاهای محصور تنها در صورتی مجاز است که رعایت

معیارهای ایمنی و تهویه هوا توسط کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای تائید شود و مجوز انجام کار در

شرایط معین و زمان مشخص صادر گردد.

-8 14-24 حریق و جوشکاری

-8-1 14-24

هرگاه جوشکاری در مجاورت مواد قابل اشتعال انجام می‌گیرد باید دقت شود که ذرات فلز مذاب و

روباره گرم با مواد مزبور تماس پیدا نکنند و باعث ایجاد حریق نشوند. درصورتی‌که دور کردن مواد

مزبور از محل جوشکاری میسر نباشد، در موقع جوشکاری باید روی آن‌ها را با ورقههای ساخته‌شده از

سیمان و پنبه نسوز یا نظایر آن پوشاند.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 756

-8-2 14-24

یک نفر مجهز به آتشخاموشکن باید در موقع جوشکاری در محلهایی که خطر حریق وجود دارد

حاضر بوده و مراقب باشد که ذرات فلز مذاب از ترک‌ها و بازشوها و سوراخها عبور نکنند. فرد مزبور باید

حداقل نیم ساعت پس از اتمام کار نیز در محل باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که خطر آتش‌سوزی

وجود ندارد.

-8-3 14-24

پس از اتمام جوشکاری، یعنی وقتی‌که جوشکار محل تازه جوش شده را ترک می‌کند باید آن منطقه

را به شکل مناسبی مشخص نماید تا سایر کارگران با جسم داغ تماس پیدا نکنند.

-9 14-24 جوشکاری و برش اکسی استیلن

رعایت موارد زیر در این فرآیند الزامی است:

-9-1 14-24

سیلندرهای پر و خالی استیلن نباید در کارگاه‌های جوشکاری و برشکاری نگهداری شوند، همچنین

محل نگهداری سیلندرهای اکسیژن و استیلن باید به‌طور مطمئن از یکدیگر تفکیک شوند.

-9-2 14-24

لوله‌های قابل انعطافی که استیلن و اکسیژن را از لوله‌های تغذیه یا از سیلندرها به مشعل جوشکاری

می‌رساند باید دارای رنگهای متفاوت و مشخص باشند و پیچ اتصالات لوله‌ها نیز دندههای متفاوتی داشته

باشند تا احتمال بستن اشتباه. لوله‌ها ازبین برود

-9-3 14-24

سوپاپ اطمینان، فشارسنج و تنظیم کننده‌های سیلندر اکسیژن نباید با گریس، روغن و سایر مواد

چرب تماس داشته باشند.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 757

-9-4 14-24

مولدهای استیلن باید دارای مشخصات مندرج در آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار وزارت کار و

امور اجتماعی باشند و در هنگام کار با این مولدها دقت و احتیاط لازم باید صورت گیرد.

-9-5 14-24

فاصلۀ سیلندرهای گاز تا محل برش نباید از 10 متر کمتر باشد و بهتر است سیلندرها در پناه دیوار و

یا حفاظ مطمئنی قرار گیرد تا از تابش مستقیم آفتاب به روی آن‌ها جلوگیری به عمل آید.

-9-6 14-24

در فواصل کم و به دفعات متعدد باید شیلنگها ازلحاظ نشت گاز و فرسودگی مخصوصاً در محل

اتصالات مورد بازدید قرار گیرند و محله‌ای نشت گاز بلافاصله تعمیر شوند و اگر فرسودگی وجود داشته

باشد باید آن قسمت را بریده و مجدداً به نحو مطمئن اتصال را برقرار کرد.

-9-7 14-24

در مورد برش ظروف ومخازن مواد نفتی، انجام برشکاری در فضای بسته و موارد مشابه باید شرایطی

که در رابطه با جوشکاری عنوان شده رعایت گردد.

-9-8 14-24

پس از پایان جوشکای و برشکاری، مشعل باید در محل امنی گذاشته شود. مشعل نباید بر روی میز،

کشو یا قفسه ابزار رها شود یا در کنار سیلندرهای اکسیژن و استیلن آویزان شود.

-9-9 14-24

برای روشن کردن مشعل نباید از کبریت استفاده شود. در این مورد باید فندک مخصوص به کار رود.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 758

15-24 علائم و تجهیزات هشدار دهنده و اطلاعرسانی

-1 15-24 کلیات

از علائم و تجهیزات هشدار دهنده و اطلاعرسانی به‌منظور دستیابی به هدفهای زیر استفاده: می‌شود

-1-1 15-24

اطلاعرسانی به موقع در مورد شرایط غیر عادی که به واسطۀ انجام کارهای عمرانی به وجود آمده

است.

-1-2 15-24

جلب توجه و حفظ هوشیاری کارکنان و مردم نسبت به خطراتی که ممکن است سلامتی آن‌ها را

تهدید نماید.

-1-3 15-24

آگاه کردن افراد نسبت به مقررات ایمنی و محدودیت‌های قانونی دائر بر اینکه رعایت آن‌ها در محدودۀ

اجرای پیمان الزامی است.

-2 15-24 ارتباط با راننده

یکی از اصول مهم در ایمنی و کاربری ماشینهایی نظیر جرثقیل و بیل مکانیکی برقراری ارتباط

مناسب و تبادل اطلاعات با راننده است به خصوص در شرایطی که میدان دید محدود باشد. برای اجرای

مطلوب عملیات و پیشگیری از حوادث احتمالی یک فرد آموزش دیده باید در محل هدایت و راهنمایی

راننده را بر عهده گیرد. سادگی، وضوح و درک آسان علائم، از ویژگی‌های یک روش اطلاعرسانی مناسب

است. در این مورداستفاده از استاندارد DIN 24081 برای بیل مکانیکی و ماشین‌آلات مشابه که با

حرکات قانونمند دست انجام می‌گیرد معتبر می‌باشند. علاوه بر این، در صورت تجهیز ماشین‌آلات به

وسایل ارتباطی مانند تلفن و بیسیم می‌توان برای برقراری ارتباط با راننده استفاده کرد.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 759

-3 15-24 علائم و برچسبهای ایمنی

پیمانکار موظف است کلیه شرایط ناایمن و مخاطرهآمیز در محل اجرای پیمان را مانند »لغزنده بودن

سطح«، »وجود مواد اشتعالپذیر و قابل انفجار«، »معیوب بودن ابزار و ماشین‌آلات« و »انتشار

آلاینده‌های سمی و بیماریزا« را با استفاده از تابلوهای ایمنی به‌طور مشخص علامت‌گذاری کند.

انتخاب طرح، محتوا، رنگ، ابعاد و محل نصب علائم باید با تائید کارشناس ایمنی و بهداشت حرفهای

صورت گیرد. علائم ایمنی باید بلافاصله بعد از رفع خطر برداشته شوند.

-4 15-24 کنترل ترافیک در عملیات راه‌سازی

-4-1 15-24

یک برنامه مؤثر کنترل ترافیک با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر نوع عملیات، سرعت و حجم

ترافیک، شرایط محیطی، زمان اجرای عملیات و میزان خطر و همچنین بهره‌مندی از دستورالعملها،

روشها، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز، می‌تواند ایمنی خودروهای عبوری و سرنشینان آن‌ها، عابران

پیاده و کارکنان عملیاتی را تأمین کند و در عین اجرای عملیات پیمان اختلال احتمالی در جریان ترافیک

عمومی را به حداقل برساند.

-4-2 15-24

مشخصات تابلوهای هشدار دهنده، اطلاعرسانی و انتظامی، مخروطهای ایمنی، منابع روشنایی و سایر

تجهیزات کنترل ترافیک و همچنین انتخاب روش‌های کنترل در حین اجرای عملیات راه‌سازی و سایر

کارهای عمرانی باید مطابق با آییننامه علائم راه‌های کشور و سایر آیین‌نامه‌های مورد تائید معاونت

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا وزارت راه و شهرسازی. باشد