متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و سوم ـ تونل- قسمت 10

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 705

سطوح بتنی مورب بایستی با ماله فلزی پرداخت و صاف شده و به شکل نشان داده‌شده در نقشه‌ها

تنظیم شوند. قبل از خشک شدن بتن، سطوح مذکور بایستی در جهت طولی با مخلوط همگنی پرداخت

شوند. سنگ کف زیر سطوح مورب، بایستی قبل از بتنریزی طبق نظرمهندس از مواد لق تمیز شود.

بتنریزی دیوارها باید در لایه‌های افقی اجرا شود و لوله تغذیه به نحوی قرارداده شود که این کار

امکان‌پذیر گردد. برای جلوگیری از پیچیدن قالب، بتن باید به‌طور متقارن نسبت به محور دیوار

ریخته شود. به‌هیچ‌وجه بتن نباید از تاج طاق برآمدگی داشته باشد و از دیوارها سرازیر شود. تعدادی

شیار باز و منفذ در قالب باید تعبیه شود.

در صورت مشاهده تراوش آب از پوشش، بتن بایستی سوراخ شده ولوله‌های دوغاب نصب و طبق

نظر دستگاه نظارت. دوغابریزی شود

کلیه فضای خالی پشت پوشش باید به‌وسیله دوغاب پر شود. فضاهای خالی ناشی از شکستگی،

ریزش و لغزش بایستی با بتن طبقه 2 یا با مصالحی که به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد پر. شود

هزینه پر کردن این فضاهای خالی درصورتی‌که پیمانکار طبق نظر دستگاه نظارت کلیه مشخصات،

نقشه‌ها و دستورات را اجرا و رعایت نموده باشد و فضای ایجادشده ناشی از مسائل مربوط به جنس تونل

باشد پس ازتأیید کارفرما قابل پرداخت. می‌باشد

-7-3 23 بتنریزی

پیمانکار می‌بایست طرح دانه‌بندی و مقدار سیمان و مشخصات دیگر بتن ) طرح اختلاط( را قبل از

شروع عملیات بر مبنای نتایج مقاومت نمونه‌های ساخته‌شده و آزمایش‌های مختلف مطابق با مشخصات

اجرایی پروژه تعیین نموده و قبل از عملیات بتنریزی اصلی حداقل چندین بار به‌طور آزمایشی در

قسمت‌های مختلف تجربه نموده باشد، ضمناً پس از شروع عملیات اجرایی کنترل کیفیت بتن می‌بایست

توسط عوامل متخصص پیمانکار به‌طور مرتب انجام گیرد.

فضای خالی احتمالی پوشش موقت باید به‌وسیله دوغاب به هزینه پیمانکار طبق دستور دستگاه

نظارت پر شود. در شرایطی که آب‌های زیرزمینی موجب اخلال عملیات بتنریزی شود می‌بایست با اجرای

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 706

زهکش مناسب و در صورت لزوم هدایت آب از عمق به خارج محدوده عملیات، از مخلوط شدن آب با

بتن جلوگیری به. عمل آید

بتن ساخته‌شده توسط بتونیرهای 6 مترمکعبی به نزدیکی مدخل تونل حمل می‌گردد و متعاقباً به

داخل دستگاه پمپاژ ریخته می‌شود. قالب‌های مورداستفاده در تونل از نوع فلزی است که طول آن‌ها

می‌تواند بین 6 تا 30 متر متغیر باشد. پوسته خارجی قالب بر اسکلت فلزی سوار می‌باشد که بار بتن تازه

را قبل از گیرش کامل تحمل نماید.

این نوع قالب معمولاً قابلیت جابه‌جایی روی ریل را دارد و در سیستم قالب جکهای هیدرولیکی

وجود دارند که پس از گیرش بتن، پوسته خارجی قالب را به داخل جمع می‌کنند و سپس به قسمت بعدی

منتقل نموده و با استفاده از جکها به حالت اولیه. درمیآیند

ویبراتورهای خودکار بایستی روی این نوع قالبها تعبیه گردد که عمل ویبره بتن را به‌طور

سیستماتیک انجام دهد. شعاع تأثیر این نوع ویبراتورها کم می‌باشد، به همین جهت استفاده از

ویبراتورهای معمولی برای ویبره نمودن ضروری می‌باشد. در قالب بایستی پنجرههای بازرسی پیش‌بینی

گردد که از درون آن‌ها عملیات ویبره نمودن بتن و کنترل عملیات بتنریزی انجام. گیرد

درصورتی‌که حفاری تونل در تمام مقطع و در یک مرحله انجام گیرد، بایستی بتن در دو مرحله

ریخته شود. در این صورت نخست بتنریزی فونداسیون و پاطاق انجام خواهد گرفت. در کلیه مراحل

بتنریزی همواره می‌بایست ارتفاع بتن دو طرف قوس به‌طور مساوی بالا بیاید.

-7-4 23 استاندارد و آییننامه

کلیه عملیات بتنریزی از مرحله تهیه مصالح، طرح اختلاط، اجرا و عملآوری و آزمایش‌های کنترل

کیفیت بتن باید با فصل چهارم این مشخصات موضوع بتن و بتن مسلح مطابقت داشته. باشد

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 707

-8 23 عملیات تکمیلی

-8-1 23 کانالهای زهکش طولی

کانال‌های زهکش باید طبق نقشه‌ها ساخته شود و ابعاد آن‌ها برحسب مقدار آب جاری در تونل

قابل‌تغییرمیباشد. چنانچه در این مورداحتیاج به حفاری اضافی باشد، این کار بایستی توسط پیمانکار

انجام شود و پرداخت بابت آن طبق قیمت‌های واحد مربوط به حفر تونل به عمل خواهد آمد.

-8-2 23 گالریهای ورودی و خروجی

گالریهای ورودی و خروجی به‌صورت تونل روباز طبق نقشه‌های اجرایی ساخته می‌شود. ساختمان

این گالریها به‌منظور یکپارچه کردن تونل با کوه و جلوگیری از نفوذ آب به داخل تونل که در فصل

زمستان ایجاد یخبندان و قندیل در سردر تونل می‌نماید ضروری. می‌باشد

ضمناً پیمانکار بایستی همواره در نظر داشته باشد که احتمال ریزش و سقوط سنگ‌های بزرگ از بالای

کوه به خصوص در مدخل خروجی تونل وجود دارد. در این صورت به‌منظور رعایت مسائل ایمنی

می‌بایست پس از ساختمان گالریها بلافاصله روی آن را به ارتفاع داده‌شده در نقشه‌های اجرایی

خاک‌ریزی نماید.

-8-3 23 سردر تونل

در انتهای تونل برای پوشش و حفاظت مسیر در مقابل ریزش و سقوط سنگ‌ها، یک بنای سردر

به‌صورت دیواره‌های محافظ اجرا می‌شود. پلکانی کردن دیواره طرفین طبق نقشه‌های اجرایی نمای

مطلوبی را به ورودی و خروجیها می‌دهد. پوشش داخل گالری باید تا نمای سردر تونل ادامه یابد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 708

پایمرد