متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و سوم ـ تونل- قسمت 9

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 700

هوای فشرده جهت ایجاد فشار برای دوغابریزی مجاز نخواهد بود. مخلوط‌کن دوغاب باید دارای

ظرفیت کافی بوده و قادر باشد دوغاب کاملی را تولید نماید که طی مدت انتقال به محل تزریق

ته. نشین نشود

تجهیزات بایستی شامل ظروف یا مخازن مجهز به دستگاه محرکه مکانیکی بوده تا مخلوط دوغاب

در حالت تعلیق نگهداری شود.

همچنین پیمانکار باید مخازنی با ظرفیت کافی و با لوله‌های فرعی و اتصالات لازم جهت آبرسانی

کمکی برای آزمایش با فشار آب و عملیات شستشو، تهیه نماید. کنتورهای آب درجه‌بندی شده با سیستم

متریک روی هر لوله باید نصب شود تا آب ورودی به مخزن آب کمکی مستقیماً. اندازه‌گیری شود

پیمانکار بایستی شیر فلکه لوله‌های فرعی، فشارسنج، شیلنگ فشار، لوله و اتصالات لازم را جهت

کنترل دقیق فشار تهیه نماید، هر چند که مقادیر. دوغابریزی ناچیز باشد

پیمانکار باید کلیه وسایل اندازه‌گیری را در مواقعی که دستگاه نظارت دستور می‌دهد تنظیم نموده و

نتایج این اندازهگیریها را بدون تاخیر و در یک فرم قابل. قبولی ارائه نماید

لوله‌های فولادی گالوانیزه جهت دوغابریزی اتصالی بایستی در سوراخهای تعبیه‌شده در سنگ بستر

یا در بتن پوشش در نقاطی که مهندس ناظر دستور می‌دهد نصب شود و تا زمان تکمیل دوغابریزی با

دقت از آن‌ها مراقبت شود.

لوله‌های دوغاب باید دارای دهانه‌ای باشند که در قطر مته مربوطه جای بگیرند و طوری مهار گردد

که در موقع دوغابریزی یا عملیات دیگر جابه‌جا نشده و دوغاب از آن‌ها نشت نکند.

پیمانکار باید کلیه فضای بین لوله‌ها و سنگ بستر یا بتن را با دوغاب یا وسایل قابل‌قبول دیگری

مسدود کند. پس از اینکه دوغابریزی طبق نظر دستگاه نظارت تکمیل گردید، لوله‌های دوغاب باید در

فاصله 5 سانتیمتری از سطح تمام‌شده بتن یا سنگ بریده شوند یا به نحو دیگری خارج شوند مگر در

مورد لوله‌هایی که در سطوح بتنی نمایان ثابت قرار دارند که در این صورت لوله دوغاب باید حداقل در 5

سانتیمتری پشت سطح تمام‌شده دیده شود و حفره حاصله با ملات 1 به 3 از سیمان و ماسه پر شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 701

-6-5 23 پیشتزریق

هرگاه عملیات حفاری تونل به نقاطی نزدیک شود که سنگ آن سست بوده و حاوی مقدار زیادی آب

باشد با پیشنهاد پیمانکار و تصویب دستگاه نظارت یا برابر دستور دستگاه نظارت باید پیشتزریق اجرا

شود.

در این صورت تعدادی سوراخ بایستی در قسمت جلو تونل حفر شود تا سنگ در مجاورت تونل

تحکیم شود و یا جریان آب به‌طرف تونل کاهش یابد. پیمانکار بایستی برای حفر سوراخ تا عمق 20 متر

مجهز بوده و در این سوراخها تزریق کند.

دوغابریزی معمولاً شامل تزریق ماسه سیمان همراه با فشار زیاد می‌باشد.

در صورت دستور دستگاه نظارت و یا پیشنهاد پیمانکار و تصویب دستگاه نظارت به‌جای دوغاب

سیمان - ماسه، تزریق سیلیکات سدیم با یک ماده سخت کننده انجام خواهد. شد

-6-6 23 دوغابریزی در ترک‌های سنگ

در نقاطی که به نظر مهندس ناظر اجرای دوغابریزی فشاری برای تقویت سطوح ترکدار سنگ

ترانشهها قبل یا بعد از بتنریزی ضروری تشخیص داده شود پیمانکار بایستی طبق دستورات دستگاه

نظارت اقدام به چال زنی و. دوغابریزی نماید

روش دوغابریزی، مخلوط کردن، میزان و فشار پمپ و ترتیب حفر سوراخها و دوغابریزی آن‌ها

توسط دستگاه نظارت تعیین خواهدشد.

مقاومت مخلوط دوغاب باید با خصوصیات هر سوراخ که در عملیات دوغابریزی مشهود می‌شود

متناسب باشد. به‌طورکلی، هرگاه آزمایش‌های فشار نشان دهد که سوراخ نسبتاً محدود و بدون منفذ

می‌باشد، دوغاب باید با یک مخلوط رقیق شروع شود ) نسبت حجمی آب به سیمان در مورد دوغاب

سیمان نباید از 12 به 1 رقیقتر باشد.( در صورت باز بودن سوراخ، دوغابریزی باید با مخلوط سفتتری

شروع و با پمپ دوغاب تا آنجا که ممکن است در سرعت یکنواخت اجرا شود و برای باز کردن گرفتگی

زودتر از موقع، استفاده از آب تحت‌فشار به‌طور دورهای بلامانع خواهد بود. فشار یا میزان سرعت پمپ

نباید ناگهانی افزایش یابد زیرا در هر دو صورت ممکن است باعث گرفتگی آب و درنتیجه بسته شدن

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 702

سوراخ شود. دوغابریزی کلیه سوراخهایی که نسبت حجمی آب به سیمان مخلوط دوغاب مصرفی کمتر

از 3 به 1 میباشد، کامل نخواهد بود مگر اینکه دوغاب در حداکثر فشار لازم برای آن مرحله از سوراخ

پس زده شود. دوغابریزی سوراخهایی که نسبت حجمی دوغاب مصرفی در آن معادل 3 به 1 یا بیشتر

می‌باشد، کامل نخواهد بود مگر اینکه سوراخ یا اتصال دوغاب قادر باشد دوغاب را به میزان کمتر از 25

لیتر در 20 دقیقه دریافت نماید. این مقادیر حین اجرای عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت ممکن

است تقلیل یابد. پیمانکار باید نقاط نشت دوغاب را با گچ مسدود نماید.

هرگاه به علت حجم و وسعت ترک‌ها، بعد از پمپ زدن مقدار مناسبی دوغاب با کار آیی نسبت حداقل

آب به سیمان، برای رسیدن به فشار لازم غیر ممکن تشخیص داده شود سرعت پمپ زدن بایستی

کاهشیابد. چنانچه با کاهش سرعت پمپ زدن نتیجه مطلوب به دست نیاید، دوغابریزی با نظر دستگاه

نظارت متوقف خواهدشد. در چنین شرایطی دوغاب باید به حال خود باقی گذارده شود تا به‌اندازه کافی

خود را بگیرد و سپس سوراخ مجاور بر طبق دستور ادامه یابد تا مقاومت مطلوب به دست آید. چنانچه در

موقع دوغابریزی مشاهده شود که دوغاب در سوراخهای مجاور نشت می‌کند و موجب تداخل شدید

عملیات دوغابریزی می‌شود یا اینکه باعث هدررفتن زیاد دوغاب می‌شود، سوراخهایی که نشت می‌کنند

باید به‌طور موقت درپوش گذاشته شوند. در مواقعی که بستن این سوراخها ضروری نباشد، سوراخهای

دوغابریزی نشده، باید باز بمانند تا خروج هوا و آب به علت فشار دوغاب تسهیل گردد. قبل از اینکه

دوغاب سفت شود پمپ دوغاب بایستی به سوراخهای بسته شده مجاور و سایر سوراخهایی که جریان

دوغاب در آن‌ها مشاهده شده است متصل گردد و دوغابریزی کلیه سوراخها با فشار تعیین‌شده برای

دوغابریزی تکمیلگردد. پس از تکمیل دوغابریزی هر مرحله از سوراخ، فشار داخل سوراخ باید به‌وسیله یک شیر یا سایر وسایل مناسب تا زمان گرفتن دوغاب در سوراخ حفظ شود.

برای جلوگیری از کثیف شدن و مسدود شدن لوله‌ها و تجهیزات، دوغاب باید همواره در آن‌ها جریان

داشته وکلیه وسایل هر چند مدت یک‌بار با فشار آب شسته شود. شستشو باید درحالی‌که دریچه ورود

دوغاب بسته است و با باز کردن شیر آب و کار انداختن پمپ در حداکثر سرعت انجام شود. فشار دوغاب

بسته به شرایط هر سوراخ متفاوت خواهد بود. به‌منظور جلوگیری از جابه‌جایی و یا تسهیل درزگیری

منافذ نشت دوغاب، تقلیل فشار پمپ یا قطع پمپ ممکن است ضروری گردد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 703

در صورت نیاز به دوغابریزی در ترک‌های سنگ، قیمت جدیدی که بر اساس مبانی فهرست بها

تنظیم خواهدگردید پرداخت خواهد. شد

-6-7 23 دوغابریزی اتصالی یا تماسی

پیمانکار باید بعد از نصب پوشش داخل تونل در نقاطی که برای حصول اطمینان از یکپارچگی آستر با

سنگ لازم می‌باشد دوغابریزی نماید. این نوع دوغابریزی باید در نقاطی که پوشش در صورت ضربه

چکش صدای توخالی می‌دهد اجرا شود. علاوه بر آن در فواصل تقریباً 5 متر در طول طاق تونل پیمانکار

باید در نقاطی که دستگاه نظارت تعیین می‌نماید دوغابریزی اتصالی اجراکند. هرگاه به نظر دستگاه

نظارت این سوراخها نشان دهند که بین پوشش و سنگ فضای خالی وجود دارد پیمانکار باید با یک

برنامه منظم از سوراخهایی که فاصله آن‌ها از 3 متر کمتر نباشد و در یک ردیف یا بیشتر در طول

آسترکاری طاق تونل قرارگرفته باشند طبق دستور دستگاه نظارت. دوغابریزی نماید

دوغابریزی اتصالی شامل سوراخ کردن آستر بتنی تا سنگ و تزریق دوغاب با فشار 2 کیلوگرم بر

سانتیمتر مربع به طریقی که فوقاً شرح داده‌شده خواهد بود و کلیه فضاهای خالی باید کاملاً پر. شوند

بابت این دوغابریزی هیچ‌گونه پرداختی صورت نخواهدگرفت زیرا این عملیات در قیمت پوشش

تونل منظور شده است.

-7 23 پوشش دائم

-7-1 23 کلیات

رعایت کلیه مفاد مندرج در فصل چهارم این مشخصات موضوع بتن و بتن مسلح برای پوشش بتنی

دائم تونل، الزامی. است

پوشش بتنی باید طبق برنامه زمانی که توسط پیمانکار تهیه گردیده و به تصویب دستگاه نظارت

رسیده است اجرا شود. هر قسمت از تونل بلافاصله قبل از اجرای پوشش ثابت باید توسط دستگاه نظارت

بازدید شود. پوشش ثابت باید طوری انجام شود که سطح نهایی داخل تونل در هر نقطه‌ای که

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 704

اندازه‌گیری شود، حداکثر ±4 سانتیمتر اختلاف داشته باشد ) از فاصله تعیین‌شده نسبت به محور مسیر.(

میزان انحراف در مورد خط و شیب تونل نسبت به محور نظری، در هر نقطه از طول کلی تونل نباید از

±5 سانتیمتر تجاوز نماید.

-7-2 23 نوع بتن

پوشش بتنی دائمی تونل باید از بتن طبقه 2 و بر طبق نقشه‌ها اجرا شود. هر گاه پوشش به مقاومت

بیشتری نیاز داشته باشد، دستگاه نظارت دستور تقویت آستر یا استفاده از بتنی با مقاومت بیش از بتن

طبقه 2 را صادر خواهد نمود. در بعضی از قسمتها ممکن است تقویت آرماتور یا تقلیل آن لازم گردد که

پیمانکار بایستی طبق دستور دستگاه نظارت اقدام. نماید

پیمانکار بایستی حداکثر یک ماه قبل از شروع عملیات، نقشه‌های تفصیلی اجرایی و شرح قالببندی

و چوببست را در مورد کلیه تجهیزات و روش‌های بتنریزی پوشش دائمی جهت تصویب به دستگاه

نظارت تسلیم نماید.

بتن باید دارای غلظتی مناسب برای پمپ کردن باشد و از کامیون‌های مخلوط کننده 1 گردان و

تجهیزات مخصوص پمپ بتن که به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد استفاده شود. بتن بایستی حداکثر

در ظرف 2 ساعت بعد از اضافه کردن سیمان و حداکثر 30 دقیقه بعد از اضافه کردن آب به مخلوط

مصرف شود.

برای پوشش بایستی از قالب‌های فلزی استفاده شود. برای سطوح واریز پیشانی می‌توان از قالب‌های

چوبی استفاده نمود. درزهای اجرایی طبق نظر نظارت بایستی در سطوح واریز تعبیه شود.

بتن باید به‌خوبی متراکم شده و به سنگ و قطعات اتکایی اولیه در اطراف تونل طبق نظر دستگاه

نظارت قفل و بست شود. بتن بایستی با پمپ در دیوارها و طاقهای تونل ریخته شود و به‌وسیله ویبراتور

متراکم گردد. در صورت امکان، انتهای لوله واریز بتن باید در داخل بتن قرارداده شود تا از جدا شدن

اجزای بتن حتی‌الامکان جلوگیری شود.

1. Truck Mixer

پایمرد