متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و سوم ـ تونل- قسمت 8

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 695

چنانچه در جریان مغزه مشخص شود که بین سنگ زیرکار و بتن چسبندگی کافی وجود ندارد و یا

مقاومت نمونه کمتر از حد مشخصات است، نمونه‌گیری باید تجدید و نهایتاً چنانچه در مرحله دوم نیز

معایب و نواقص مرحله اول تائید شود، نسبت به اصلاح و بهینهسازی مخلوط اقدامگردد. هزینه

آزمایش‌های مجدد برای نمونه‌گیری، بعد از اصلاح به عهده پیمانکار است.

6-3-5-23 آمادهسازی سطح کار

برای بتنپاشی سطح حفاری شده، بلافاصله بعد از آتش‌کاری، باید سطح موردنظر با لقگیری و

شستشو با آب تمیز و آماده‌شده و کلیه سطوح زیرکار مرطوب، تمیز و عاری از پسریز باشند. در دیگر

موارد استفاده از بتنپاشی، سطوح باید با جتهای آب یا هوای فشرده شسته شده یا با استفاده از وسایل

دیگر، از غبار، گل، نخاله‌ها، روغن، ذرات سست، پسریز یا سنگ‌های لق و دیگر مواد آلوده کننده

پاک‌سازی شوند و درجریان اجرای بتنپاشی مرطوب نگه. داشته شوند

هرگاه از سطح سنگی که باید بتنپاشی شود آب بیرون بیاید و مقدار این آب به‌اندازه‌ای باشد که

نتوان تنها با بتنپاشی آن را متوقف کرد، باید با درزگیری از خروج آب جلوگیری شود، یا اینکه با استفاده

از لوله، ناودانی، یا وسایل موردقبول دیگر، مسیر آب تغییر داده شود، به‌طوری‌که بتن پاشیده تحت تأثیر

فشار هیدرواستاتیک یا شسته شدن ناشی از تراوش آب قرار نگیرد.

قبل از آنکه یک‌لایه بتنپاشی با لایه بعدی پوشیده شود، باید گیرش اولیه آن تأمین‌شده باشد و نیز

کلیه مواد آلاینده، ذرات سست، غبار، پسریز و مواد مضر دیگر با جارو کردن، شستن یا به طرق دیگر که

موردقبول دستگاه نظارت باشد تمیز شوند.

سطح کار باید تا رسیدن به مشخصات تعیین‌شده یا اجرای لایه بعدی مرطوب نگه. داشته شود

در مدت آماده‌سازی سطح کار، دستگاه نظارت می‌تواند در هر زمانی از پیمانکار بخواهد سطوح

انتخابی را قبل از آماده شدن، بتنپاشی نماید.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 696

7-3-5-23 عملیات بتنپاشی

هیچ سطحی نباید بدون موافقت دستگاه نظارت بتنپاشی شود. پیمانکار باید در صورت مشاهده

سطوحی که نیاز مبرم به بتنپاشی دارد با موافقت دستگاه نظارت هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را

انجام. دهد

متعاقب آتش‌کاری و لقگیری، پیمانکار و دستگاه نظارت باید سطوح سنگ را بازرسی نمایند. بر اساس

چنین بازرسیهایی، ممکن است تصمیم گرفته شود که سطح حفاری شده قبل از چال زنی برای مرحله

حفاری بعدی، فوراً بتنپاشی شود. هر جا که سنگ از کیفیت خوبی برخوردار نباشد، در صورت نیاز، باید با

کمترین تأخیر. بتنپاشی شود

پیمانکار باید روش‌های اجرایی خود را در جریان بتنپاشی به نحو مطلوب و مطابق دستورالعمل

دستگاه نظارت بهبود بخشد تا شرایط زیر حاصل شود:

الف: حداقل پسریز

ب: عدم وجود پسریز در بتنپاشی تکمیل‌شده

پ: ایجاد صافترین سطح ممکن در بتنپاشی تکمیل‌شده

ت: حداقل ترک‌های انقباضی

ث: عدم وجود فضای خالی در سطح بتن پاشیده

ج: چسبندگی قابل‌قبول بتن پاشیده به سنگ و دیگر سطوح

جریان مصالح در نازل باید یکنواخت و همگن بوده و نسبت‌های به کار رفته برای یک سطح

ثابت باشند. محدوده‌های حفرات ماسه‌ای، سطوح آبده یا دیگر عیوب سطح باید چنانکه در مشخصات

فنی ذکرشده ترمیم. گردند

در شروع عملیات بتنپاشی در هر ناحیه، پیمانکار باید، به‌عنوان بخشی از بتنپاشی اولیه، تدابیری را

برای اجرای کار با بهترین کیفیت و کمترین. پسریز اتخاذ نماید

پیمانکار باید ضخامت هر لایه اجراشده را در هر ناحیهای که دستگاه نظارت درخواست کند، با حفر

چالهای کم قطر بعد از اجرای کار، یا با نصب میلهای مدرج قبل از اجرا، یا به هر وسیله دیگر که مورد

قبول دستگاه نظارت باشد کنترل نماید.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 697

در سطوح عمودی یا شیب‌های تند غیر از سقف تونل، بتنپاشی باید به‌صورت نوارهای باریک افقی از

پایین به بالا تا کامل شدن پوشش سطح انجام شود.

هرگاه در سطح زیرکار بتنپاشی، چالهای زهکشی وجود داشته و یا ابزار دقیق در آن‌ها نصب‌شده

باشد، کلیه پیشینی‌های ضروری برای اجتناب از گرفتگی چالها و آسیب‌دیدگی ابزار دقیق باید

به. عمل آید

به هنگام اجرای بتنپاشی در نزدیکی سازههای دیگر، پیمانکار باید به‌منظور جلوگیری از

آسیب‌دیدگی، سطح این سازهها را با حفاظ مناسب بپوشاند.

عملیات بتنپاشی در یک ناحیه وقتی کامل تلقی می‌شود که ضخامت آن به میزان مشخص‌شده

رسیده. باشد

در بتن پاشیده مسلح، توری فولادی باید کاملاً در بتن پاشیده مدفون شده و پوشش موردنیاز تأمین

شود.

بتنپاشی نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد و یا بیش از 35 درجه سانتی‌گراد اجرا شود. درزهای

ساختمانی در بتن پاشیده باید مطابق نقشه. ها باشد

8-3-5-23 ترمیم

قبل از اجرای هر لایه، لایه قبلی ازنظر خلل و فرج و نواقص موجود باید بررسی شود.

پیمانکار باید تمامی فضاهای خالی، ماسه‌ای، ترک خورده یا خردشده و هر قسمت دیگری از

بتنپاشی را که ازنظر دستگاه نظارت معیوب تشخیص داده شود ترمیم نماید. عمل ترمیم با برداشتن

لایه اجراشده تا رسیدن به یک سطح صاف و محکم از بتن یا سنگ انجام می‌گیرد.

9-3-5-23 عمل آوردن

بتن پاشیده باید حداقل هر 4 ساعت یک‌بار بعد از خشک شدن و سپس حداقل 7 روز با آب مرطوب

شوند.

برای عمل آوردن با استفاده از گونی مرطوب یا پوشش با یک ورقه غیر قابل نفوذ و یا مواد شیمیایی،

باید از دستگاه نظارت مجوز لازم را اخذ نمود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 698

10-3-5-23 استاندارد و آییننامه بتنپاشی

کلیه مراحل تهیه مصالح، طرح، اجرا، عملآوری و آزمایش‌های کنترل کیفیت بتنپاشی باید با

مشخصات ACI 506 انطباق داشته. باشد

-6 23 دوغابریزی

-6-1 23 کلیات

تجهیزات و کار دوغابریزی بایستی مورد تائید دستگاه نظارت باشد. پیمانکار باید برای هریک از

سوراخها که دوغابریزی می‌شود گزارشی شامل تعیین محل سوراخ، ارتفاع، عمق، درجه انحراف، جهت

سوراخ و هرگونه اطلاعات دیگری در مورد کیفیت چینهها و رقوم آبهایی که با آن مواجه گردیده و نحوه

برخورد با این رقوم، نتایج آزمایش آب، تاریخ حفر سوراخ و تزریق آن در هر مرحله نشست دوغاب،

تهیه نماید. برای این منظور کلیه سوراخها باید به نحو قابل‌قبولی شمارهگذاری شوند. برنامه روزانه کار

در مورد سوراخ کردن، دوغابریزی و آزمایش آب و گزارش هر قسمت از عملیات تکمیل‌شده باید به

دستگاه نظارت تسلیم شود.

سوراخهای دوغابریزی اعم از عمودی یا مورب و قطر این سوراخها که نبایداز 38 میلیمتر کمتر

باشد و فرم و عمق آن‌ها باید به تائید دستگاه نظارت برسد.

استفاده از گریس یا سایر مواد چرب بر روی متههای گردان یا مصرف گل حفاری در سوراخ مجاز

. نمی‌باشد

-6-2 23 چالزنی1

چال زنی در نقاطی که فاصله آن نسبت به سوراخی که قرار است با فشار دوغابریزی شود کمتر از 5

متر است، مجاز نخواهد بود. پس از تکمیل یا خاتمه یک مرحله از سوراخ، باید سوراخ موقتاً بسته یا به

نحو مناسب دیگری تا زمان دوغابریزی یا عملیات موردنیاز دیگر حفاظت شود. چالهایی که قبل از

1. Drilling of Hole

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 699

تکمیل عملیات دوغابریزی به علت ریزش یا به علل دیگر بسته و مسدود می‌شوند باید طبق نظر

دستگاه نظارت تمیز شده و یا چال دیگری حفر شود. کلیه گمانههای تزریق که به این دلیل

حذف می‌شوند باید پر. شوند

به مجرد تکمیل عملیات چال زنی، سوراخ باید شسته شده و با فشار آب آزمایش شود. در این

آزمایش‌های، فشار آب باید در تمام عمق نفوذ نموده یا با استفاده از غلافهای مخصوص 1 و طبق دستور

دستگاه نظارت در قسمت‌های بخصوصی از چال نفوذ. کند درهرحال قسمتی که دوغابریزی می‌شود

باید قبل از تزریق دوغاب شسته و با فشار آب آزمایش شود. آزمایش فشار آب شامل اندازه‌گیری و ثبت

جریان آب به مدت 10 دقیقه بعد از به دست آمدن شرایط یکنواخت در هر فشار مختلف آب که نباید از 3

فشار طبق دستور دستگاه نظارت تجاوز کند،. می‌باشد

-6-3 23 مصالح دوغابریزی

ترکیب دوغابریزی برای هر قسمت از عملیات باید طبق دستورات دستگاه نظارت بوده و از یکی از

اجزای زیر یا ترکیبی از آن‌ها تهیه شود:

الف: سیمان، ماسه و آب که از هر جهت با نیازمندیهای مربوط به این مصالح منطبق باشد. نسبت آب به

سیمان برحسب حجم تعیین خواهدشد.

ب: خاک رس محلی آماده‌شده فاقد مواد آلی با دامنه خمیری حداقل 30

پ: بنتونیت مرغوب از یک کارخانه قابل‌قبول با حد روانی حداقل 400

ت: مواد افزودنی از جهت اصلاح یا تغییر کیفیت خصوصیات دوغاب، منطبق با مشخصات فنی

ث: سیلیکات سدیم یا یک ماده شیمیایی تصویب شده.

-6-4 23 تجهیزات دوغابریزی

کلیه تجهیزات مصرفی جهت تهیه مخلوط و تزریق دوغاب بایستی توسط پیمانکار تهیه شود و

دوغاب با یک جریآن‌یکنواخت و فشار 20 کیلوگرم در سانتیمتر مربع وارد چال تزریق شود. استفاده از

1. Packers

پایمرد