متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و سوم ـ تونل- قسمت 6

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 685

ح: راندمان فعالیتها

پیمانکار باید اطلاعات دیگری را که موردنیاز دستگاه نظارت باشد تهیه و ارائه نماید.

-4 23 بارگیری و حمل مصالح حفاری شده

پیمانکار باید روش بارگیری و حمل مصالح حفاری شده و خارج کردن مواد زائد از محیط کار را با

در نظر گرفتن ابعاد فضاها و روش حفاری که به شرح کلیات زیر است انتخاب نماید. این روشها باید به

تائید دستگاه نظارت برسد.

الف: در استفاده از سیستم بارگیری مداوم، پیمانکار باید کلیه تجهیزات موردنیاز را تأمین نماید.

ب: پیمانکار موظف به تأمین قطعات یدکی موردنیاز سیستم بارگیری و همچنین انجام سرویس و

نگهداری به‌موقع تجهیزات مربوط است.

پ: سیستم انتقال مواد باید متناسب با روش حفاری و سیستم بارگیری تأمین شود.

ت: با توجه به‌سرعت حفاری، باید ماشین‌آلات موردنیاز بارگیری و حمل‌ونقل تأمین گردد.

ث: کلیه تجهیزات لازم برای جلوگیری از گردوغبار ناشی از بارگیری مصالح باید طبق نظر دستگاه

نظارت توسط پیمانکار فراهم شود.

ج: ماشین‌آلات این کار باید طوری انتخاب شود که موجب حداقل آلودگی هوای محیط گردد.

-5 23 پایدارسازی و پوشش موقت تونل

-5-1 23 کلیات

پایدارسازی و اجرای پوشش‌های موقت در سطوح حفاری شده تونل شامل تأمین نیروی انسانی،

مصالح و تجهیزات موردنیاز و انجام کلیه کارهای لازم برای تهیه و نصب، سنگمهاریها، پیچ سنگ‌ها،

قابهای پروفیل فولادی، حفاری‌های مربوط و عملیات بتنپاشی، مطابق با نقشه‌های اجرایی و مشخصات

این فصل و دستورات دستگاه نظارت. می‌باشد

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 686

علاوه بر آنچه در مشخصات فنی خصوصی قیدشده است کلیات مربوط به سیستمهای

پایدارسازی تونل به شرح زیر باید رعایت شود:

الف: سنگمهاریها و قابهای پروفیل فولادی هر جا که تحکیم سطوح حفاری موردنیاز باشد، باید

نصب گردند. همچنین علاوه بر موارد فوق در محلهایی که در نقشه‌ها نشان داده‌شده و یا دستگاه

نظارت تعیین می‌نماید باید بتنپاشی مسلح نیز اجرا گردد.

ب: جانمایی سیستمهای تحکیم سنگ شامل سنگمهاریها، قابهای فولادی و بتنپاشی که در نقشه‌ها

نشان داده‌شده است، ممکن است با توجه به نتایج رفتار سنجی و بررسی شرایط توده سنگ‌های

پیرامون تونل، توسط دستگاه نظارت تغییر یابد.

پ: به‌منظور تأمین ایمنی افراد و تجهیزات در حین اجرای عملیات باید مطابق نظر دستگاه نظارت

پیچ سنگ‌های ایمنی و یا توریهای فولادی جوش داده‌شده و یا بتنپاشی به‌عنوان تحکیم موقت

سنگ به‌کاربرده شود.

ت: به‌طورکلی به‌منظور تأمین ایمنی در تمامی سطوح شیب‌دار حفاری شده در محوطه دهانه تونل و

یا در دیگر حفاری‌ها با تائید دستگاه نظارت، باید توریهای فولادی جوش داده‌شده و بتن پاشیده

به‌کاربرده شود.

ث: پیمانکار باید روش‌های اجرایی تفصیلی را 30 روز قبل از شروع عملیات، جهت بررسی به دستگاه

نظارت ارائه نماید.

ج: روش‌های حفاری و نصب عناصر نگه دارنده سنگ باید بر اساس مشخصات فنی خصوصی و

جزئیات نشان داده‌شده در. نقشه‌ها اجرا گردد

چ: حدود طبقه‌بندی عناصر تحکیم موردنیاز، بر اساس اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی، در

نقشه‌ها مشخص گردیده است و ممکن است با پیشرفت کار بر اساس اطلاعات جدید ژئوتکنیکی

به‌دست‌آمده، توسط دستگاه نظارت اصلاح گردد و نیز ممکن است با پیشرفت عملیات اجرایی،

جزئیات هریک از عناصر نگه دارنده در سیستم پایداری توسط دستگاه نظارت تغییر یابد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 687

ح: کلیه فولادهای بکار رفته در تهیه سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها باید دارای لیست مشخصات تائید شده

از کارخانه سازنده با ذکر شماره هر محموله باشد. پیمانکار باید یک نسخه از این مدارک را به

دستگاه نظارت ارائه نماید.

خ: سیمان مصرفی برای تزریق سنگمهاریها و نیز بتنپاشی باید مطابق با مشخصات ارائه‌شده از

سوی دستگاه نظارت و یا مشخصات فنی خصوصی باشد.

د: دوغاب مصرفی برای تزریق سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها باید مخلوطی از سیمان، آب و 5/0 درصد

حجمی ماده افزودنی منبسط کننده مورد تائید دستگاه نظارت باشد. مقاومت طرح مخلوط باید

مطابق با مشخصات فنی خصوصی باشد. مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی فولادهای مورداستفاده

در تهیه قطعات فلزی عناصر نگه دارنده باید با مشخصات فنی خصوصی مطابقت داشته باشد.

ذ: سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها بسته به طول تحکیم و شرایط نقطه گیرداری باید دارای گیردار کننده

مناسبی از نوع رزین، دوغاب سیمان و یا مکانیکی باشند و پس از کشش باید با دوغاب سیمان

تزریق شود. نوع گیرداری باید به تائید دستگاه نظارت برسد.

ر: پیچ سنگ‌ها و سنگمهاریهای دائمی باید دارای پوشش دائمی قابل‌قبول دستگاه نظارت برای

حفاظت در مقابل خوردگی باشند.

ز: سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها باید قابلیت تحمل باری معادل 80 درصد ظرفیت نهایی خود را

داشته باشند.

ژ: صفحات باربر سنگمهاریهایی که به‌طور دائم روباز خواهند ماند، باید قبل از نصب با یک ترکیب

محافظ تائید شده پوشش داده شود. هرگونه نقصی در پوشش صفحه باربر باید قبل از نصب

برطرف گردد.

-5-2 23 عملیات نصب و اجرای سیستمهای پایدارسازی

روش و تجهیزات مورداستفاده پیمانکار برای نصب عناصر نگه دارنده جهت پایدارسازی موقت قبل

از آغاز عملیات باید مورد تائید دستگاه نظارت قرار گیرد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 688

عناصر نگه دارنده نظیر سنگمهاریها، پیچ سنگ‌ها و قابهای پروفیل فولادی و بتنپاشی باید مطابق

نقشه‌ها و یا صلاحدید دستگاه نظارت، در هر مرحله از حفاری، قبل از حفاری مرحله بعدی اجرا و

نصب گردند.

پیمانکار باید امکان کالیبره کردن آچارهای 1 مورداستفاده را به‌وسیله آچارهای استاندارد و موردقبول

دستگاه نظارت فراهم نماید. آچارها باید هر ماه یک‌بار کالیبره شوند.

پیمانکار باید کلیه تجهیزات لازم برای نصب سنگمهاریها را فراهم نماید. این تجهیزات باید توانایی

ایجاد باری معادل 80 درصد ظرفیت نهایی این عناصر را داشته باشند.

برای اندازه‌گیری فشار جک هیدرولیک باید از یک فشارسنج عقربه‌ای و یا وسایل با دقت موردنیاز

دستگاه نظارت استفاده شود.

پیمانکار باید جزئیات کامل و نقشه‌های وضعیت اجراشده سیستمهای نگهداری را تهیه و به تائید

دستگاه نظارت برساند.

1-2-5-23 چالزنی برای نصب

چالهای محل نصب سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها، باید به عمق و قطر موردنیاز برای عناصر تحکیم و

در محله‌ای دقیق و شیب‌های تعیین‌شده در نقشه‌ها، مطابق با دستورالعمل دستگاه نظارت و نیز

دستورالعمل کارخانه سازنده و مشخصات فنی خصوصی حفر گردد.

پس از خاتمه حفاری، چالها باید توسط آب یا هوا به‌طور کامل پاک‌سازی شوند. چنانچه برای این

منظور از آب استفاده شود، عمل شستشو باید آن‌قدر ادامه یابد که آب برگشتی از چال شفاف گردد. پس از

شستشو برای جلوگیری از آلوده شدن مجدد چال باید سر چالها با استفاده از درپوش مناسب مسدود گردد.

موقعیت حفر چالها مطابق نقشه‌ها باید توسط پیمانکار روی سطوح حفاری نشانهگذاری شود. پس از

نشانهگذاری، این محلها باید توسط دستگاه نظارت مورد بررسی و تائید قرار گیرد.

چالهایی که در موقعیت نادرست و یا با شیب غیر صحیح حفاری شده‌اند، باید به هزینه پیمانکار با

چالهای جدید جایگزین گردد، مگر اینکه دستگاه نظارت دستورالعمل دیگری ارائه نماید.

1. Torquemeter

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 689

امتداد چالهای حفاری شده نباید بیش از %5 طول چال انحراف داشته باشد. این مقدار انحراف در

صورتی قابل‌قبول است که به‌صورت یکنواخت در طول چال اتفاق افتاده باشد و به‌طور ناگهانی انحراف

به وجود. نیامده باشد

پیمانکار باید قبل از نصب پیچ سنگ‌ها، تجهیزات لازم برای اندازه‌گیری دستگاه نظارت و تائید شیب

چالها را فراهم آورد.

سطح اطراف دهانه چالهای حفر شده که صفحات باربر روی آن نصب می‌شود باید قبل از نصب

عناصر نگهدارنده، در صورت لزوم تسطیح و سپس با بالشتکی از سیمان پوشانده شود.

2-2-5-23 نصب و کشش سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها

انواع سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها باید بر طبق دستورالعمل‌های کارخانه سازنده، نقشه‌های تفصیلی

ساخت مورد تائید دستگاه نظارت نصب گردد.

سنگمهاریها بعد از گیرش نقطه گیرداری باید طبق دستورالعمل دستگاه نظارت کشیده شود.

سنگمهاریهایی که بیش‌ازحد تنیده شده یا آسیب ببینند باید به هزینه پیمانکار تعویض گردد. پس از

کشش سنگمهاریها، تنش وارده به هیچ عنوان نباید آزاد گردد، مگر این‌که دستگاه نظارت دستورالعمل

خاصی را ابلاغ نماید.

اگر مشخص شود که یک سنگمهاری، بدون لغزش قادر به تحمل کشش موردنظر نیست پیمانکار

باید به هزینه خود سنگمهاری دیگری را در چال جدیدی کنار چال قبلی نصب نماید.

تزریق سنگمهاریها و پیچ سنگ‌های سیستمهای نگهداری در هر زمانی پس از کشش می‌تواند

انجام گیرد، ولی آن دسته از پیچ سنگ‌ها و سنگمهاریها که در مقطع فوقانی تونل نصب‌شدهاند، باید قبل

از حفاری مقطع پایینی تزریق گردد.

کلیه سنگمهاریها و پیچ سنگ‌ها باید قبل از اجرای پوشش بتن نهایی تزریق شوند.

پایمرد