متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و سوم ـ تونل- قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 663

-1 23 کلیات

-1-1 23 حدود عملیات

این عملیات شامل تأمین نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات برای حفاری تونل، بارگیری

و حمل مصالح حاصل از حفاری، رفتارسنجی با ابزار دقیق جهت اندازه‌گیری تغییر شکلها و تنشها، رعایت

مقررات ویژه و اتخاذ تدابیر و اقدامات ایمنی در حین اجرای کار، تأمین سیستمهای تهویه، روشنایی و

نصب تلفن‌های کارگاهی، طراحی و اجرای سازههای تخلیه آب و زهکشی آب‌های نفوذی و زیرزمینی داخل

تونل، پایدارسازی و حفاظت و تقویت نیمرخ تونل از طریق تهیه و نصب، سنگمهاریها ،1 پیچسنگها،2

قابهای پروفیل فولادی و اجرای بتنپاشی، بهسازی توده سنگ پیرامون تونل از طریق حفر چالهای

تزریق و چالهای زهکشی و کاهش فشار، اجرای پوشش‌های ثابت دائمی و سایر عملیات تکمیلی

بر اساس نقشه‌های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت. می‌باشد

-1-2 23 پیاده کردن تونل

دستگاه نظارت اطلاعات لازم را جهت تعیین محور و نقاط ثابت واقع در طول خط، به پیمانکار ارائه

خواهد نمود. پیمانکار موظف است نسبت به احیای مسیر اقدام و صحت این اطلاعات را کنترل و بررسی

کند و جهت جلوگیری از بروز هرگونه خطای محور در حین اجرا، مبادرت به مثلثبندی نماید.

صورتمجلس تحویل و صحت کلیه ارقام و اطلاعات لازم تهیه و به امضای پیمانکار خواهد رسید.

پیاده کردن محور تونل، ترازیابی و سایر کارهای داخل تونل بایستی توسط پیمانکار انجام شود.

پیمانکار مکلف است مسیر را به هزینه خود میخکوبی نموده و اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید.

به‌منظور تسهیل در امر کنترل مسیر، ترازیابی و سایر عملیات اجرایی، نقاط ثابتی در هر ) 50 پنجاه (

متر در خطوط مستقیم و در هر بیست متر در قوس‌ها توسط پیمانکار نصب خواهد شد.

1. Anchor Bolt

2. Rock Bolt

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و سوم ـ تونل           صفحه 664

پیمانکار باید طبق نظر دستگاه نظارت، گزارشات نقشهبرداری انجام‌شده را تهیه و به مشاور

تسلیم نماید.

-1-3 23 مسئولیت پیمانکار

پیمانکار باید قبل از شروع حفاری تونل، تصویب دستگاه نظارت را در مورد نحوۀ اجرا و جزئیات

عملیات تونلسازی، نوع تجهیزات و ماشین‌آلات، برنامۀ اقدامات ایمنی و مقررات ویژه را که باید در حین

کار رعایت شود اخذ نماید. تصویب دستگاه نظارت در مورد روش‌های پیشنهادی و برنامۀ کارها به‌هیچ‌وجه مسئولیت محض و قطعی پیمانکار را در اجرای صحیح و مطمئن عملیات تونلسازی نقض

نخواهد نمود.

-1-4 23 نیمرخ تونل

مقطع تونل به‌طورکلی به طریقی که در نقشه‌ها نشان داده‌شده ساخته خواهد شد. معهذا دستگاه

نظارت ممکن است تشخیص دهد که مقطع مذکور به علت شرایط موضعی و محلی در همه جا

قابل استفاده نباشد. در این موارد قسمتی از تونل موردنظر می‌تواند به طریق نیمرخ اصلاح‌شدهای که

توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ. می‌شود اجرا گردد

-1-5 23 تغییر شکل و تنش

عملیاتی که برای ابزاربندی و اندازه‌گیری تغییر شکلها و تنشها در تونل باید انجام گیرد شامل تأمین

نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و انجام کارهای لازم برای آماده‌سازی، تهیه، نصب و رفتارسنجی

موردنیاز مطابق نقشه‌ها و تائید دستگاه نظارت است.

پیمانکار باید به هزینه خود با وسایل و به طریقی که به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد، حرکت

دیوارها، طاق و کف تونل را از زمان خاک‌برداری تا تکمیل پوشش دائمی با استفاده از انبساطسنجها،

تنشسنجها، تنجشسنجها و امکانات نقشهبرداری با دقت اندازه‌گیری نموده و ثبت نماید. اندازه‌گیری

تغییر شکل در سطح تونل باید در فواصل کوتاه انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که پروفیل حفاری

شده به نحو صحیح روی تکیهگاه اولیه قرار داشته و خطر ریزش وجود ندارد. همچنین دستگاه نظارت

پایمرد