متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 9

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 625

- پهن کردن ژئوسنتتیک باید توسط ماشین‌آلات مخصوص انجام و پهن کردن دستی بجز در

قطعات کوچک، مجاز نمی‌باشد.

- کشش اعمال‌شده در ژئوسنتتیک به‌منظور رفع چین و تاخوردگیها، باید ملایم باشد.

اعمال کشش زیاد باعث کاهش ضخامت ژئوسنتتیک شده و میزان جذب قیر آن را تحت

تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد کشش اولیه در ژئوگرید برای رسیدن به خاصیت مسلحسازی، لازم

است.

- چین هایا تاخوردگی با نظر مهندس ناظر، بریده‌شده ) چاک خورده ( و به‌طور صاف، روی

هم قرار گیرند. در غیر این صورت باعث ایجاد ترک در روکش خواهند شد.

- به‌منظور حداکثر چسبناکی ژئوسنتتیک به رویه پایینی و جذب مناسب قیر به‌ویژه در دماهای

پایین هوا، از جاروبه کا یا غلط های چرخ لاستیکی استفاده می‌شود. این امر درشیب‌های

تند طولی یا عرضی، نباید باعث لغزش یا جابجایی ژئوسنتتیک شود.

- در صورت استفاده از ژئوگرید، باید تمهیدات لازم جهت ثابت نگه‌داشتن آن در حین اجرا بر

روی رویه قدیمی مانند استفاده از سوزنهای فولادی یا مواد چسباننده، انجام شود. عملکرد

ژئوکمپوزیتها در این مورد به دلیل وجود ژئوتکستایل به‌عنوان بخشی از آن‌ها، بهتر بوده و

مشابه ژئوتکستایلها می‌باشد.

- در محل درزها، همپوشانی باید به‌قدری باشد که از پیوستگی درز اطمینان حاصل شود.

حداکثر مقدار همپوشانی در ژئوتکستایلها برابر 15 سانتیمتر است. این مقدار برای

ژئوگریدها متفاوت بوده و توسط تولیدکننده باید ارائه شود. در درزهای عرضی، همپوشانی

باید در جهت اجرای روکش باشد ) به‌منظور اجتناب از بلند شدن لایه ژئوتکستایل در هنگام

عملیات روکش (. با تشخیص مهندس ناظر، اجرای مجدد قیرپاشی در محل همپوشانی‌ها

باید انجام پذیرد. ضمن آنکه باید دقت شود تا از تجمع قیر، اجتناب شود. این امر در محل

چینخوردگیهای اصلاح‌شده ) برش خورده و صاف شده ( که با مقداری همپوشانی همراه

خواهد بود نیز باید رعایت شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 626

- درصورتی‌که عملیات اجرایی در خطوط عبوری مجاور به دلیل برقراری ترافیک، به‌طور هم‌زمان

انجام نمی‌شود، باید 15 سانتیمتر از ژئوسنتتیک به‌منظور اعمال همپوشانی با لایه مجاور،

بدون روکش باقی بماند.

- عرض طاقه‌ها باید به‌اندازه‌ای باشد که درزهای طولی و اتلاف مصالح، حداقل باشد.

- بهتر است ژئوسنتتیک، تمام سطح ترکخورده را پوشش دهد. در صورت استفاده موضعی،

باید 60 سانتیمتر از هر طرف ترک را پوشش دهد.

- نقاط آسیب‌دیده ژئوسنتتیک باید جدا و با قطعه سالم، جایگزین شود.

- در نقاطی که روزدگی قیر مشاهده می‌شود، باید ماسهپاشی انجام شود.

- عبور و مرور وسایل نقلیه غیر مرتبط با اجرای پروژه، مجاز نیست. ماشین‌آلات اجرایی در

صورت لزوم و با سرعت پایین ) حداکثر 40 کیلومتر در ساعت ( مجاز به تردد روی

ژئوسنتتیک می‌باشند. همچنین از توقف طولانی، ترمز ناگهانی، دور زدن و حرکات چرخشی

بر روی ژئوسنتتیک، حتی‌الامکان ممانعت شود.

4-4- -7 22 اجرای روکش

- اجرای روکش بلافاصله پس از نصب ژئوسنتتیک باید آغاز شود. دلیل این امر، تکمیل روند

جذب قیر توسط ژئوتکستایل در اثر حرارت روکش و فشار ناشی از عملیات تراکم آن است.

لایه روکش در کلیه قسمت‌هایی که ژئوسنتتیک نصب‌شده است، باید همان روز اجرا شود.

- به‌منظور اجتناب از خسارت به ژئوسنتتیک، درجه حرارت آسفالت نباید از 160 درجه

سانتی‌گراد بیشتر باشد. همچنین به‌منظور تأمین حرارت موردنیاز برای جذب قیر توسط

ژئوتکستایل، درجه حرارت روکش نباید از 120 درجه سانتی‌گراد. کمتر باشد

- در روزهای گرم، به دلیل اشباع زود هنگام ژئوتکستایل ) قبل از پخش آسفالت روکش (،

چسبندگی بین ژئوتکستایل اشباع شده و چرخ ماشین‌آلات اجرای روکش، باعث بروز

مشکلاتی از قبیل بلند شدن ژئوتکستایل می‌شود. در این مواقع پخش لایه نازکی از

آسفالت گرم ) یا ماسه شسته ( در مسیر چرخ‌های ماشین‌آلات، لازم است. استفاده از ماسه به

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 627

دلیل جذب بخشی از قیر پخش‌شده، باید به مقدار حداقل ممکن انجام شود. همچنین

ماسه اضافه قبل از اجرای روکش، باید جمع‌آوری شود.

- چنانچه در اثر عواملی از قبیل بارندگی، سطح ژئوسنتتیک مرطوب باشد، اجرای روکش قبل

از خشک شدن آن، مجاز نمی‌باشد. در غیر این صورت بخار ناشی از رطوبت حبس شده، مانع

از چسبندگی بخشهایی از سیستم شده و باعث خرابی زودرس خواهد شد.

- در صورت اجرای روکش در بیش از یک‌لایه، نباید ضخامت لایه روی ژئوسنتتیک در هیچ

نقطه از 4 سانتیمتر کمتر باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 628

-8 22 شیبهای خاکی مسلح1

گاهی اوقات به دلیل هزینههای زیاد تهیه مصالح، اجرا، خریداری اراضی حریم و ...، احداث خاکریز

با شیب تند در خاکریزهای مرتفع از طریق سازههای خاک مسلح، مقرون‌به‌صرفهتر است. شیب-

های خاکی مسلح ی، نوع از سازههای خاکی مسلح ) تثبیت مکانیکی زمین (2 هستند که در آن‌ها از

حلسم کننده‌های صفحهای ) ژئوسنتتیکها یا تسمههای فلزی ( استفاده یم شود. زاویه شیب در این

پروژهها، کمتر از 70 درجه است. سازههای تثبیت مکانیکی زمین که در آن‌ها زاویه شیب بیش از 70

درجه تا 90 درجه است، در ردۀ دیوارهای خاک مسلح 3 قرار میگیرند که در بخش بعد به آن‌ها اشاره

شده است.

شکل 13-22 شیب خاکی مسلح

1. Reinforces Soil Slopes (RSS)

2. Mechanically Stabilized Earth (MSE) Structures

3. MSE Walls

سطح جاده

شيروانی با طرح حفاظت

زهکش

ژئوسنتتيک فرعی

ژئوسنتتيک اصلی

خاک

مسلح

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 629

8-1 -22 مشخصات مصالح

1-1- -8 22 ئژ وسنتتیکها

از خانوادۀ ژئوسنتتیکها، دو گروه ژئوتکستایلها و ژئوگریدها در احداث شیب‌ها و دیوارهای

خاکی مسلح مورداستفاده قرار میگیرند. یکی از مزایای اصلی استفاده از ژئوسنتتیکها در خاکهای

مسلح نسبت به تسمههای فلزی، طول عمر و دوام قابل توجه آن‌ها حتی در خاکهای نامناسب می-

باشد.

ژئوسنتتیک مصرفی باید قابلیت تأمین قفل و بست کافی با مصالح خاکی یا سنگی را داشته

باشد. ضمن آنکه باید در مقابل تنش‌های وارده ناشی از بارهای حین اجرا، مقاومت کافی داشته و در

مقابل اشعه ماورای بنفش و عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، آسیبپذیر نباشد. نفوذپذیری ژئوسنتتیک

نیز باید بیش از نفوذپذیری خاکریز مصرفی باشد.

پارامترهای مقاومتی طراحی برای ژئوسنتتیک باید در اندرکنش با خاک و از طریق آزمایش‌های

استاندارد و روش‌های یتحلیل مربوطه، تعیین شود. مقاومت کششی 1 ژئوسنتتیک مصرفی در

اندرکنش با گروههای مختلف خاک، باید توسط تولیدکننده محصول در جدولی مشابه جدول -22

،12 ارائه شود. مهندس ناظر موظف است مشخصات ارائه‌شده در جداول مذکور را با مشخصات قید

شده در نقشه‌ها و مشخصات فنی خصوصی پروژه، مطابقت داده و تائید کند. ضمن آنکه نمونه-

برداری از محصولات جهت انجام آزمایش‌های، مطابق با بند 2- -2 22 باید انجام و نتایج مربوطه با

مقادیر جدول 12-22 مطابقت داده شود

پایمرد