متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 8

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 620

- روسازی بتنی مسلح پیوسته: 1 بطور عموم، ژئوسنتتیکها در این مورد کاربرد چندانی ندارند. در

برخی موارد خاص می‌توان در محل خرابی‌های روسازی بتنی مسلح پیوسته، از ژئوسنتتیکها

استفاده کرد.

- روسازی بتنی مسلح 2 یا غیرمسلح درزدار: 3 ژئوتکستایل در جلوگیری از گسترش ترک‌های

انعکاسی ناشی از درزهای روسازی بتنی درزدار، قابلیت چندانی ندارد. در این مورد باید از

ژئوگریدهای با سختی بالا یا ممبرینهای مسلح که به شکل نواری بر روی درزها پهن می-

شوند، استفاده شود. همچنین بررسی‌های لازم در خصوص تغییر مکانهای افقی و قایم درزها

به‌منظور تشخیص نیاز به بهسازی آن‌ها باید انجام شود.

-7-2 22 انتخاب ژئوتکستایل

ژئوتکستایل مصرفی در روکش‌های یآسفالت ، باید قابلیت جذب و نگهداری قیر را داشته باشد تا

عملکرد آب‌بندی و جذب تنش را ایفا کند. عموماً ژئوتکستایلهای مصرفی در روکش‌های آسفالتی،

از نوع بافته نشده سوزنی با وزن واحد سطح 120 الی 200 گرم بر مترمربع هستند. این گروه از

ژئوتکستایلها، پرمنفذ بوده و قابلیت مطلوبی در جذب و نگهداری قیر دارند. از ژئوتکستایلهای

بافته نشده حرارتی نازک نیز یم توان در روکش‌های آسفالتی، استفاده کرد.

با افزایش وزن واحد سطح ژئوتکستایل، میزان جذب قیر نیز بیشتر شده و عملکرد ژئوتکستایل

بهتر می‌شود. استفاده از ژئوتکستایلهای با وزن واحد سطح بیش از 200 گرم بر متر مربع، به دلیل

کاهش و اختلال در پیوستگی روکش با سیستم روسازی قدیم ،ی مجاز نمی‌باشد.

ژئوتکستایل مصرفی، باید حداقل مشخصات ارائه‌شده در جدول 10-22 را تأمین کند. ضمن

آنکه انتخاب ژئوتکستایل باید بر اساس شرایط روسازی موجود، میزان تغییر شکل اندازه‌گیری شده

در آن و ترافیک طراح ،ی انجام شود. جدول 11-22 به‌عنوان راهنمای انتخاب ژئوتکستایل، ارائه

شده است.

1. Continuously Reinforced Concrete Pavement (CRCP)

2. Jointed Reinforced Concrete Pavement (JRCP)

3. Jointed Plane Concrete Pavement (JPCP)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 621

جدول 10-22 حداقل مشخصات موردنیاز برای ژئوتکستایل آسفالتی

* مقدار قیر موردنیاز برای اشباع ژئوتکستایل باید توسط تولیدکننده، تعیین و ارائه گردد. این مقدار، برابر مقدار قیر برای

پخش نمی‌باشد ) رجوع شود به بخش.(1-3-7-22

جدول 11-22 راهنمای انتخاب ژئوتکستایل آسفالتی

.1 خوب: ترک‌های طولی و سوسماری با شدت و وسعت کم و ناهمواری‌های خفیف در سطح رویه.

.2 متوسط: ترک‌های طولی و سوسماری با شدت و وسعت متوسط و ناهمواری‌های متوسط. در سطح رویه

.2 نامناسب: ترک‌های طولی و سوسماری با شدت و وسعت زیاد و ناهمواری‌های شدید در سطح رویه.

7-3 -22 مصالح آببند1

1-3- -7 22 ژئوتکستایل

به‌منظور آب‌بند نمودن سیستم، ژئوتکستایل یا ژئوکمپوزیت ) ژئوتکستایل ( - ژئوگرید باید توسط

قیر، اشباع شود. مقدار پخش قیر، بسیار مهم بوده و به میزان جذب ژئوتکستایل که توسط تولید

کننده ارائه می‌شود ) حداقل 725 گرم در متر مربع ( و همچنین میزان موردنیاز برای پر کردن خلل و

فرج رویه قدیمی بستگی دارد. مقدار کم یا زیاد پخش قیر، ممکن است به شکست پروژه منجر شود.

نوع و درجه قیر مورداستفاده برای اشباع ژئوتکستایل و آب‌بند نمودن آن و درعین‌حال، پیوند

نآ به لایه آسفالت فوقانی و تحتانی، باید توسط تولیدکننده ژئوتکستایل، پیشنهاد و توسط مهندس

1. Sealant Materials

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 622

طراح یا مهندس ناظر، تائید شود. در این خصوص، قیرهای خالص 1 ارجحیت دارند. امولسیونهای

کاتیونی و آنیونی 2 نیز می‌توانند با رعایت نکات اجرایی مربوطه در بخش -7-4 22 مصرف. شوند

استفاده از قیرهای محلول 1 و امولسیون حاوی حلالها، مجاز نمی‌باشد. در انتخاب قیر مصرفی، باید

شرایط جوی و جغرافیا یی پروژه موردتوجه قرار گیرد.

2-3- -7 22 ژئوگرید

ژئوگریدها فاقد سطح کافی برای جذب قیر و چسبیدن به رویه قدیمی هستند، ازاین‌رو استفاده از

تککت با هدف آب‌بندی یا اتصال ژئوگرید به رویه قدیمی، انجام نمی‌شود. در این حالت از روش‌های

دیگری برای چسباندن ژئوگرید به رویه قدیمی ) مانند سوزنهای فولادی( استفاده می‌شود. برخی از

ژئوگریدها نیز پوششی از مواد چسباننده دارند که در حین اجرا باعث اتصال ژئوگرید به رویه قدیمی

می‌شود. روش اتصال ژئوگرید به رویه قدیمی باید توسط تولیدکننده، ارائه و در مشخصات فنی

خصوصی پروژه، قیدشده باشد.

صرفنظر از نحوه اتصال ژئوگرید به رویه قدیمی، نحوه پیوستگی لایه روکش به رویه قدیمی

باید مدنظر باشد. به این منظور اجرای یک‌لایه تککت به مقدار و مشخصاتی که در حالت بدون

استفاده از ژئوگرید باید اجرا شود، لازم است. در صورت اجرای یک‌لایه رگلاژی قبل از نصب

ژئوگرید، می‌توان لایه تککت را با تائید مهندس ناظر، اجرا نکرد.

7-4 -22 نحوه اجرا

1-4- -7 22 آماده‌سازی بستر

- سطح رویه باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه برآمدگی یا مواد زاید، رطوبت ،، خاک روغن،

گیاهان و ... باشد. به این منظور باید از جاروهای مخصوص این کار یا هوای فشرده استفاده

شود.

1. Uncut Asppalt Cement

2. Cationic & Anionic Emulsion

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 623

- ترک‌های با عرض 3 میلیمتر و بیشتر، باید با روش و مصالح مناسب، تمیز و درزگیری

شوند. ترک‌های عریض ) بیش از ( 10 میلیمتر و چاله‌ها به روش مناسب و مورد تائید

دستگاه نظارت، ترمیم و لکه‌گیری شوند. درزگیری اه و لکهگیریها باید قبل از پهن کردن

ژئوتکستایل، عمل آمده و سفت شوند. سطح درزگیریها و ترمیمها، باید نسبت به رویه

اطراف، هم‌سطح بوده و برآمدگی نداشته باشد.

- درصورتی‌که دلیل اصلی خرابیها، ضعف بستر یا لایه‌های زیرین می‌باشد، باید ابتدا

بهسازی عمقی انجام و سپس استفاده از ژئوسنتتیک در روکش، بررسی. شود

- درصورتی‌که سطح رویه قدیمی، ناهموار و نامناسب باشد، باید قبل از نصب ژئوسنتتیک،

یک‌لایه آسفالت رگلاژی جهت تأمین رویه صاف و هموار، اجرا گردد. به‌طورکلی اجرای

لایه رگلاژی در زیر ژئوگریدها، کار آیی ژئوگرید را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

- در صورت اجرای روکش آسفالتی روی روسازی بتنی، اجرای یک‌لایه نازک آسفالتی قبل

از پهن کردن ژئوسنتتیک، ضروری. است

2-4- -7 22 اجرای اندود سطحی

- مقدار پخش قیر به‌هیچ‌وجه نباید نسبت به مقدار تعیین‌شده در مشخصات فنی خصوصی،

کمتر باشد. اندازه‌گیری مقدار پخش قیر باید توسط صفحات با وزن مشخص که در مسیر

ماشین قیر پاش قرارداده می‌شود، کنترل گردد.

- در شرایط نامساعد جوی ) با نظر مهندس ناظر (، پهن کردن ژئوتکستایل و اجرای اندود

سطحی، مجاز نمی‌باشد. درجه حرارت هوا و روسازی باید به‌اندازه‌ای باشد که قیر پخش‌شده، بتواند ژئوتکستایل را در محل خود ثابت نگهدارد. دمای حداقل مجاز محیط برای

اجرای قیر خالص، 10 درجه سانتی‌گراد و برای اجرای امولسیونها، 15 درجه سانتی‌گراد

می‌باشد.

1. Cutback Asphalt

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 624

- میزان پخش قیر باید به‌اندازه‌ای باشد که مقدار موردنیاز جذب ژئوتکستایل را تأمین نموده

و آنرا به لایه‌های پایینی و بالایی، بچسباند. چنانچه از امولسیون استفاده می‌شود، مقدار

بیشتری برای جبران آب موجود در سیستم، باید پخش شود ) به نسبت قیر موجود در

امولسیون (. سیستم پخش قیر باید ماشینی بوده و از اسپری دستی یا قلم مو بجز در موارد

استثنایی ) مانند محل هپوشانیها یا درزهای روسازیهای بتنی ( نباید استفاده شود.

- درجه حرارت قیر خالص در هنگام پخش به‌منظور یکنواخت ،ی باید حداقل 145 درجه

سانتی‌گراد و به‌منظور عدم آسیبرسانی به ژئوتکستایل، حداکثر 160 درجه سانتی‌گراد باشد.

مقدار حداقل دما برای قیر امولسیون ،ی 55 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

- عرض پخش قیر باید به‌اندازه 15 سانتیمتر از عرض ژئوتکستایل در هر طرف،. بیشتر باشد

- پخش قیر باید پیوسته بوده و نباید در هیچ نقطه‌ای به‌منظور عبور و مرور، قطع شود.

- چنانچه در برخی از نقاط، مقدار قیر بیش از مقدار تعیین‌شده باشد، باید قیر اضافی جمع

شود.

- در صورت استفاده از امولسیون، رقیق کردن آن با آب، مجاز نمی‌باشد. همچنین باید قبل از

نصب ژئوسنتتیک یا اجرای روکش، عمل آوری وشده بعبارت دیگر، هیچ رطوبتی در سطح

رویه نباید مشاهده شود.

3-4- -7 22 نصب ژئوسنتتیک

- هسته طاقه‌های ژئوسنتتیک باید به‌اندازه کافی محکم باشد تا از خم شدن طاقه و تا

خوردگیهای ماندگار در ژئوسنتتیک به هنگام بلند کردن، حمل و نصب، اجتناب شود.

- ژئوسنتتیک قبل از اینکه قیر سرد شده و چسبناکی خود را از دست بدهد، باید بدون چین و

چروک بر روی آن پهن شود. درجه حرارت قیر خالص پخش‌شده در هنگام نصب

ژئوسنتتیک باید بین 80 تا 120 درجه سانتی‌گراد باشد. رویه پرزدار ژئوتکستایل یا سمت

مسلح شده ژئوکمپوزیت باید بر روی تک کت قرارگرفته و رویه صاف آن رو به بالا باشد.

پایمرد