متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 7

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 615

همپوشانی در محل انتهای طاقه‌ها نیز باید در جهت اجرای مصالح رویه باشد ) طاقه قبلی، روی

طاقه بعدی (.

- در محل قوس‌های افق ،ی هاتاخوردگی یا برش‌هایی در ژئوسنتتیک به‌منظور تبعیت از قوس

ایجاد می‌شود. همپوشانی در این نقاط باید در جهت رفت‌وآمد ماشین‌آلات اجرایی بوده و

به‌وسیله میخ‌ها یا بستهای فولادی در فواصل 6/0 متر ،ی ثابت گردند ) شکل (. 12-22

شکل -12-22 الف نصب ژئوسنتتیک در قوس از طریق تاخوردگی

شکل -12 -22 ب نصب ژئوسنتتیک در قوس از طریق ایجاد برش

مصالح دانه‌ای مطابق

با مشخصات طراحي

مصالح دانه‌ای مطابق

با مشخصات طراحي

جهت عمليات اجرايي و همپوشانی‌ها

میخ‌ها به فاصله مركز

به مركز ۰/۶ متر

جهت عمليات اجرايي و همپوشانی‌ها

میخ‌ها به فاصله مركز

به مركز ۰/۶ متر

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 616

- قبل از اجرای مصالح خاکی روی ژئوسنتتیک، بازدید لازم توسط مهندس ناظر به‌منظور اطمینان

از عدم آسیب‌دیدگی در آن انجام پذیرد. در صورت مشاهده نقطه آسیب‌دیده، باید به‌وسیله یک

قطعه ژئوسنتتیک با لحاظ همپوشانی‌های جدول ،9-22 نقطه مذکور را ترمیم کرد یا بخش

آسیب‌دیده را تعویض نمود.

- ریختن، پخش و تراکم مصالح خاکی باید از لبه انتهایی ژئوسنتتیک یا از محلی که قبلاً لایه

خاکی اجراشده است، انجام شود.

- ماشین‌آلات راه‌سازی به‌هیچ‌وجه نباید مستقیماً روی ژئوسنتتیک حرکت کنند. در تمام مراحل

احداث، لایه خاکی با حداقل ضخامت موردنیاز باید بین چرخ ماشین‌آلات اجرایی و ژئوسنتتیک

وجود داشته باشد. بهتر است ضخامت کوبیده نشده لایه اول خاک‌ریزی بر روی ژئوسنتتیک، 30

سانتیمتر یا برابر ضخامت کل طراحی باشد ) هرکدام که کمتر است.(

- ماشین‌آلات نصب ژئوسنتتیک در صورت مقاومت کافی بستر، می‌توانند با تائید مهندس ناظر به‌منظور عملیات نصب بر روی ژئوسنتتیک بدون پوشش خاکی تردد نمایند.

- در بسترهای بسیار ،تسس باید از ماشین‌آلات راه‌سازی سبکتری برای لایه اول استفاده شود.

ابعاد و وزن ماشین‌آلات باید طوری انتخاب شود که مقدار نشست‌ها در لایه اول خاک‌ریزی از

75 میلیمتر تجاوز نکند.

- دور زدن و چرخش ماشین‌آلات بر روی لایه اول خاکریز ،ی مجاز نمی‌باشد. اجرای لایه‌های

خاکی و تردد ماشین‌آلات باید موازی محور راه باشد.

- در بسترهای بسیار سست ) س یبی آر کمتر از یک درصد (، به محض ریختن مصالح خاکی،

عملیات پخش باید انجام گیرد تا از نش تس های موضعی به دلیل بار ناشی از توده مصالح،

جلوگیری شود.

- هرگونه نش تس در مراحل اجرا باید با مصالح خاکریز ،ی پرشده و متراکم شود.

- در صورت آسیب دیدن ژئوسنتتیک در حین اجرای عملیات خاکی، باید از قطعه سالم باهمپوشانیهای لازم بر روی قسمت تخریب شده استفاده شود ضمن آنکه روش اجرا، باید

بررسی و اصلاح شود ) مثلاً افزایش ضخامت لایه اول یا کاهش فشار ناشی از ماشین آلات (.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 617

- در پروژه‌های تثبیت، تراکم با ماشین‌آلات ویبرهای برای لایه اول خاکریز ،ی توصیه نمی‌شود. در

بسترهای نسبتاً مقاوم، لایه‌های خاک‌ریزی شامل لایه اول، باید تا رسیدن به تراکم مشخصه،

کوبیده شوند. اما در بسترهای بسیار سست که امکان تراکم تا حد مشخصه وجود ندارد، می‌توان

تا %5 از میزان تراکم لایه اول خاکریز ،ی. کم کرد

- چنانچه ژئوسنتتیک به بخشی از راه که احداث شده است برسد، باید آن را تا لبه بخش قدیمی

امتداد و به نحو مناسبی مهار کرد. درصورتی‌که در بخش قدیمی راه، ژئوسنتتیک استفاده‌شده

باش ،د بهتر است با حفاری لبه راه، ژئوسنتتیک قدیمی و جدید را همپوشانی داد و به روش

دوختن یا با استفاده از میخ یا ب تس های فولادی، به هم متصل کرد.

- ضخامت کوبیده نشده لایه‌های بعدی، تابع فصل دوم بوده و باید تا تراکم مشخصه، کوبیده

شوند.

-6-3 22 درزها

در عملکرد جداساز ،ی چنانچه نیاز به دوختن درزها باشد ) مطابق با جدول ،( -9 22 علاوه بر

مطالب بخش ،5- -2 22 توجه به موارد زیر، الزامی: است

- مقاومت کششی درز دوخته‌شده باید برابر با مقاومت کششی ژئوتکستایل مصرفی باشد. در

صورتی که درزهای دوخته‌شده مقاومت کششی موردنیاز را تأمین نمی‌کند، باید از ژئوتکستایل با

مشخصات بالاتری استفاده کرد تا مقاومت موردنیاز در درز، تأمین شود.

- جنس نخ مصرفی باید ازنظر مقاومت و دوام، مانند الیاف مصرفی در ژئوتکستایل باشد.

- درز نوع J با کوکهای قفل و بستی ) شکل -1( 22 ارحجیت دارند. ضمن آنکه دو ردیف دوخت

با فاصله 5 تا 10 میلیمتر از اطمینان بیشتری برخوردار بوده و توصیه می‌شود.

- در ژئوگریدها، لبه‌های محل درزها به‌وسیله ابزاری از قبیل کابل، لوله پلاستیکی یا فلزی و ...

مطابق نمونه ارائه‌شده در شکل ، -5 22 متصلبه هم می‌شوند. ضوابط مربوط به مشخصات

مقاومتی در درزهای دوخته‌شده یا همپوشانی‌های ژئوتکستایلها برای ژئوگریدها هم قابل

استفاده است. در این خصوص می‌توان اطلاعات تکمیلی را از تولیدکننده دریافت. کرد

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 618

-7 22 روکش

به‌منظور افزایش عمر و بهبود عملکرد روکش‌های یآسفالت ،1 از چهار نوع ژئوسنتتیک شامل

ژئوتکستایل، ژئوگرید و ژئوکمپوزیتهای ژئوتکستایل یِممبرینی یا مسلح 2 استفاده می‌شود.

ژئوتکستایلها در صورت نصب صحیح می‌توانند از دو طریق زیر باعث افزایش قابل توجه عمر

روسازی گردند:

- عملکرد به‌عنوان آب‌بندی 3 و ممانعت از نفوذ رطوبت سطحی به لایه‌های زیرین

- عملکرد به‌عنوان میان لایه جاذب تنش 4 و به تعویق انداختن ترک‌های انعکاسی5

ژئوگریدها که از پلیمرهای سخت یا الیاف شیشه تهیه می‌شوند، به دلیل مدول بالا و سختی زیاد،

عملکرد مسلحسازی دارند.

ژئوکمپوزیتهای متشکل از ژئوتکستایل و الیاف مسلح کننده‌ای که روی آن دوخته‌شده است،

هر سه عملکرد آب‌بندی، جذب تنش و مسلحسازی را به‌صورت هم‌زمان ی، ارائه م دهند. ژئوگریدهایی

که به‌منظور راحتی نصب، لایه نازکی از ژئوتکستایل به همراه دارند که در حین اجرا، ذوب شده و از

بین می‌رود، ژئوکمپوزیت محسوب نمیشوند.

ممبرینهای مسلح نیز که از یک‌لایه ممبرین نفوذناپذیر به همراه شبکه مسلحکننده در یک یا

هر دو طرف تشکیل می‌شوند، بسته به ساختار آن، عملکرد جذب تنش یا تسلیح را به همراه آب-

بندی، ایفاء می‌کنند. به این ژئوکمپوزیتها، میان لایه جاذب تنش ممبرینی 6 نیز اطلاق می‌شود.

1. A.C Overlays

2. Heavy-Duty Membrane

3. Moisture Barrier

4. Stress-Relieving Interlayer

5. Reflection Cracks

6. Stress Absorbing Membrane Interlayer (SAMI)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 619

-7-1 22 دامنه کاربرد

1-1-7-22 روسازی بتن آسفالتی1

خرابی: عملکرد ژئوتکستایلها در مقابل ترک‌های خستگی ناشی از بارگذاری ترافیکی ) مثلا

خرابی پوست سوسماری ( با شدت کم تا متوسط، مناسب بوده و برای ترک‌های حرارتی یا خرابی-

های ناشی از ضعف لایه‌های زیرین یا بستر به دلیل تغییر مکانهای افقی و عمودی زیاد، قابلیت

خوبی ندارند. ترک‌های پوست سوسماری با شدت و وسعت زیاد، نشان دهنده ضعف سازهای

روسازی بوده و نیاز به بهسازی عمقی دارد.

درصورتی‌که عرض ترک‌ها کمتر از 3 میلیمتر باشند، عملکرد بهینه حاصل خواهد شد. ازاین‌رو

بهترین زمان برای اجرای روکش به همراه لایه ژئوسنتتیک، زمانی است که ترک‌ها، مویی بوده و

در مراحل اولیه شکلگیری هستند.

ضخامت روکش: با افزایش ضخامت روکش، ژئوسنتتیک نیز عملکرد بهتری ارائه می‌دهد.

ضخامت روکش نباید کمتر از 4 سانتیمتر باشد.

نوع روکش: در صورت آب‌بندی توسط ژئوسنتتیک، روکش باید از آسفالت گرم با دانه‌بندی توپر

بوده و به نحوی متراکم شود که کمترین نفوذپذیری را در برابر آب‌های سطحی داشته باشد. چنانچه

به هر دلیلی استفاده از آسفالت‌های نفوذپذیر ) مثلاً آسفالت با دانه‌بندی باز ( به همراه لایه آب‌بند مد

نظر باشد، باید به‌منظور جلوگیری از خرابی‌های ناشی از نفوذ و ماندن آب ) به‌ویژه در فصول

یخبندان ( در داخل روکش، تمهیدات زهکشی لازم به‌منظور هدایت رطوبت به بیرون از آن،

اندیشیده شود.

2-1-7-22 روسازی بتن سیمان پرتلند2

از ژئوسنتتیک می‌توان در روکش آسفالتی رویه‌های بتنی 3 به شرح زیر استفاده کرد:

1. Asphalt Concrete Pavement (AC)

2. Portland Cement Concrete Pavement (PCC)

3. AC/PCC Overlay

پایمرد