متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 4

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 600

جدول -4 22 مشخصات ژئوتکستایل در عملکرد فیلتراسیون

• در خاک ریزدانه، بخش عبوری از الک شماره ) /4 75 4 میلیمتر ( ملاک تعیین مشخصات فیزیکی ژئوتکستایل می‌باشد.

1. Soil Retention (Piping Resistance)

2. Apparent Opening Size

3. Permeability/Permittivity

4. Clogging

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 601

- در کانال‌های زهکشی با عرض بیش از 300 میلیمتر، پس از پر کردن کانال با مصالح زهکش و

تراکم آن، دو لبه ژئوتکستایل به روی کانال خوابانده می‌شود بطوریکه همپوشانی حداقل 300

میلی‌متر را در بالای کانال، تأمین کند. چنانچه عرض کانال بین 100 الی 300 میلیمتر باشد،

مقدار همپوشانی در بالای کانال، برابر عرض کانال خواهد بود. در کانال‌های با عرض کمتر از

100 میلیمتر، لبه‌های ژئوتکستایل در محل همپوشانی باید به هم دوخت روشه شده یا با های

دیگر، به هم متصل شود. درهرحالت، درزها باید توسط مهندس ناظر بازدید وتایید گردند.

- در صورت آسیب دیدن ژئوتکستایل در هنگام نصب یا ریختن و تراکم مصالح زهکش، یک

قطعه ژئوتکستایل روی قسمت آسیب‌دیده باید طوری قرار گیرد که 300 میلیمتر از اطراف آن

را پوشش دهد.

- از آلوده شدن ژئوتکستایل در هنگام نصب با مواد زیان‌آور، باید اجتناب شود.

- بلافاصله بعد از نصب ژئوتکستایل، باید کانال با مصالح زهکش، پر و متراکم شود. ضخامت

کوبیده نشده لایه اول ) روی ژئوتکستایل ( باید. 30 سانتیمتر باشد چنانچه نصب لوله مشبک در

داخل کانال مدنظر باشد، یک‌لایه مصالح زهکش به ضخامت حداقل 10 سانتیمتر در زیر لوله

باید اجرا شود.

- برای جلوگیری از نشست‌های زیاد در هنگام زهکشی، مصالح زهکش باید با تراکم حداقل %95

کوبیده شود، مگر آنکه مسائل سازهای، میزان تراکم کمتری را توجیه کند. در صورت نیاز به

میزان تراکم بیشتر، باید از ژئوتکستایل رده یک در جدول 3-22 استفاده شود.

- پس از اتمام عملیات تراکم مصالح زهکش و اعمال همپوشانی ژئوتکستایل بر روی آن،

خاک‌ریزی و تراکم لایه‌های بالای کانال انجام می‌شود.

شکل ، -7 22 مراحل اجرای یک کانال زهکشی با استفاده از ژئوتکستایل را نشان می‌دهد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 602

- 1 خاک‌برداری کانال - 2 نصب ژئوتکستایل - 3 اجرای مصالح زیرین و نصب لوله

- 4 ریختن مصالح زهکش و تراکم - 5 همپوشانی لبه‌های ژئوتکستایل - 6 اجرای خاک‌ریز باقیمانده

روی کانال و تراکم

شکل - 7 22 مراحل اجرای یک کانال زهکشی با استفاده از ژئوتکستایل

-4-3 22 ئژ وکمپوزیتها

ژئوکمپوزیتها شامل هسته‌ای صفحه‌ای باقابلیت بالای عبور دهی آب و پوسته‌ای از ژئوتکستایل در

یکطرف یا دو طرف به‌منظور عملکرد فیلتراسیون می‌باشند.

چنانچه زهکشی در صفحه ژئوسنتتیک مطرح باشد، ژئوکمپوزیتها از عملکرد بهتری برخوردار

هستند. در انتخاب ژئوکمپوزیت، سه اصل اساسی زیر باید مدنظر قرار گیرد:

- عملکرد مناسب فیلتراسیون

- قابلیت و ظرفیت مناسب زهکشی با توجه به شرایط بارگذاری واقعی ) رابطه -1( 22

- ملاحظات عملکردی سیستم

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 603

به دلیل تأثیر قابل‌توجه تنش‌های فشاری ناشی از بارگذاری بر روی قابلیت زهکشی این محصولات،

توجه به بارگذاری شرایط واقعی پروژه در هنگام طراحی و اجرا، ضروری است.

p == piBtkiAkq -1( 22)

: q دبی جریان ) مترمکعب بر ثانیه (

: k p ضریب زهکشی صفحه‌ای ژئوسنتتیک ) متر بر ثانیه- آزمایش (ASTM D4716

: B عرض ژئوسنتتیک ) متر (

:t ضخامت ژئوسنتتیک ) متر (

:i گرادیان هیدرولیکی ) متر بر متر (

1-3-4-22 ملاحظات اجرای ژئوکمپوزیتها

در اجرای ژئوکمپوزیتها، علاوه بر موارد بخش ، -4-2 22 موارد ذیل باید رعایت شود:

- در محل اتصال طاقه‌های مجاور یا متوالی، همپوشانی توسط رویۀ ژئوتکستایلی و باید با دقت

انجام شود. همچنین ژئوتکستایل پس از اتمام هسته زهکشی مقداری امتداد می‌یابد تا از ورود

مصالح خاکی از قسمت‌های انتهایی به داخل بخش زهکشی، جلوگیری شود.

- جزییات نحوه امتداد و ورود ژئوکمپوزیت به درون سیستم زهکش اصلی، باید در نقشه‌ها و

مشخصات، قید شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 604

-5 22 کنترل فرسایش

از ژئوتکستایلها در کنترل فرسایش خاک از طریق نصب در زیر آرمورها 1 مانند سنگچین‌ها 2 یا سایر

سیستمهای کنترل فرسایش ،3 استفاده می‌شود ) شکل. -8( 22

حصیرها 4 نوع دیگری از ژئوسنتتیکها هستند که به‌منظور کنترل فرسایش استفاده می‌شوند. این

محصولات، خاک، رطوبت و بذر را محصور کرده و باعث رشد گیاهان می‌شوند. سیستم بدون آرمور،

برای شرایط موقت رواناب ) عموماً تا 2 ساعت(، توصیه می‌شود و در شرایط سخت، باید از آرمور استفاده

شود. به‌طورکلی، حصیرها در ترکیب با پوشش سخت، عملکرد مطلوب‌تری را ارائه می‌دهند.

حفاظت شیروانی ترانشهها در برابر فرسایش حفاظت جسم راه در مجاورت رودخانه هاها و مسیل

1. Armors

2. Riprap Revetments

3. Erosion Control Systems

4. Mats

ژئوتكستايل

آرمور

پایمرد