متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 3

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 595

شکل - 3 22 حداقل فاصله افقی درزهای عرضی نسبت به هم

شکل - 4 22 پیوستگی دو قطعه ژئوسنتتیک مجاور به‌وسیله بستهای فلزی

درزهای ژئوگریدها، ژئونتها و ژئوسنتتیکهایی از این قبیل نیز با همپوشانی و دوخت، قابل اتصال

بوده و نکات مربوط به ژئوتکستایلها، در مورد این مصالح نیز صادق است. شکل -5 22 نوعی دوخت به‌وسیله تسمه یا میله فلزی گالوانیزه یا پلیمری را در این نوع ژئوسنتتیکها نشان می‌دهد.

در سایر ژئوسنتتیکها، روش‌های درزگیری، متفاوت و بسته به نوع و کاربرد آن تعیین می‌شود. مثلاً

ژئوممبرینها با روش‌های حرارتی یا شیمیایی درزگیری می‌شوند. به‌هرحال نوع پیوستگی، دوخت، ابزار

و تیم اجرایی که معمولاً توسط تولیدکننده، پیشنهاد می‌شود باید در مشخصات فنی خصوصی پروژه قید

شود. چنانچه دوخت در محل پروژه انجام خواهد شد، پیمانکار باید یک نمونه 2 متری از دوخت را قبل از

نصب و اجرا، در اختیار مهندس ناظر به‌منظور آزمایش‌های لازم قرار دهد. چنانچه دوخت در محل

درز طولی درز عرضی

همپوشانی به مقدار لازم

≥۱/۵ m

پيوستگي نوع J

بست يا گيره فلزي

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 596

کارخانه انجام می‌شود، مهندس ناظر باید به‌صورت تصادفی از دوخت‌های کارخانه‌ای طاقه‌ها، نمونه‌برداری

انجام دهد. درهرحال مقاومت کششی درز دوخته‌شده نباید از 90 درصد مقاومت مشخصه طراحی برای

ژئوتکستایل کمتر باشد.

شکل - 5 22 اتصال با تسمه یا میله فلزی گالوانیزه یا پلیمری در ژئوگرید

-3- 22 مشخصات ژئوتکستایلها درراه سازی

الیاف استفاده‌شده در ژئوتکستایل و نخ مورداستفاده برای درزها، باید حداقل %95 از پلی الفینها یا

پلی‌استر با زنجیره پلیمری بلند تشکیل‌شده باشد.

در پروژه‌های راه‌سازی حاوی ژئوسنتتیکها، بارهای یح ن اجرا در انتخاب ژئوتکستایل از اهمیت

برخوردارند. جدول -3 22 طبقه‌بندی ژئوتکستایلها را بر اساس میزان مقاومت آن‌ها در برابر تنش‌های

یح این اجرا ارائه م دهد. ین طبقه‌بندی توسط موسسه آشتو در استاندارد M-288 ارائه‌شده است. بسته به

میزان شرایط اجرا و احتمال آسیب دیدن ژئوتکستایل در حین نصب و اجرا، برای شرایط سخت و خشن

از رده یک و برای شرایط متوسط و عادی از رده‌های دو و سه استفاده می‌شود.

ژئوگريد

تسمه يا ميله فلزي گالوانيزه يا پليمري

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 597

جدول -3 22 طبقه‌بندی ژئوتکستایلها بر اساس قابلیت‌های موردنیاز در حین اجرا ) آشتو (M-288

. 1 مقدار حداقل برای ژئوتکستایل بافته شدۀ تک‌رشته‌ای. 250N ،1 است

1. Woven Monofilament Geotextile

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 598

-4 22 فیلتراسیون و زهکشی

برای عملکرد فیلتراسیون، عمدتاً از ژئوتکستایل استفاده می‌شود. در این عملکرد، ژئوتکستایل از

حرکت ذرات خاک در اثر جریان آب و ورود آن‌ها به سیستم زهکشی، جلوگیری یم کند. جریان آب در

بیشتر موارد، عمود بر صفحه ژئوتکستایل می‌باشد. در شرایطی که آب در دو جهت عمود بر صفحه و

موازی با صفحه ژئوسنتتیک جریان داشته باشد، ژئوکمپوزیت عملکرد بهتری خواهد داشت. شکل -6 22

نمونه‌ای از عملکرد فیلتراسیون و زهکشی را برای ژئوسنتتیکها نشان می‌دهد. توضیحات بخش - -5 11

2 و شکل‌های فصل یازدهم نیز در همین ارتباط می‌باشند.

شکل - 6 22 نمونه‌ای از عملکرد فیلتراسیون و زهکشی ژئوسنتتیکها

عملكرد زهكشي ژئوكمپوزيت در ديوار حائل عملكرد فيلتراسيون ژئوتكستايل در كانال زهكشي

ژئوكمپوزيت

مصالح زهكش

ديوار حائل

لوله مشبك

ژئوتكستايل

لوله مشبك

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 599

-4-1 22 انتخاب ژئوتکستایل

ژئوتکستایل مصرفی در عملکرد فیلتراسیون، حداقل باید مشخصات مکانیکی رده دو در جدول -3 22

را دارا باشد. استفاده از ژئوتکستایلهای بافته از نوارهای مسطح ) ژئوتکستایل ورقه‌ای چاک خورده ( 1 مجاز

نمی‌باشد. مشخصات فیزیکی ژئوتکستایل در عملکرد فیلتراسیون، متناسب با شرایط جریان و مصالح

خاکی موجود، از جدول 4-22 تعیین می‌شود.

-4-2 22 نحوه اجرا

- ژئوتکستایلها نباید به‌منظور اجرای مراحل بعدی کار، بیش از 7 روز ) یک هفته ( به‌صورت پهن-

شده و در معرض آسیب‌های محیطی و تابش نور خورشید قرار گیرند.

- خاک‌برداری باید مطابق با نقشه‌ها و طوری انجام پذیرد که حفرات بزرگ در دیواره و کف کانال

یا ترانشه ایجاد نشود. ضمن آنکه سطحی صاف و عاری از هرگونه پستی‌وبلندی، مصالح

واریزهای و نخاله‌ای برای نصب ژئوتکستایل آماده شود.

- در کاربردهای زهکشی نباید هنگام نصب، ژئوتکستایل تحت کشش قرار گیرد. ضمن آنکه باید

فاقد هرگونه چین‌وچروک باشد. بین ژئوتکستایل و زمین طبیعی نباید هیچ حفرهای وجود

داشته باشد. طاقه‌های متوالی باید حداقل 300 میلیمتر همپوشانی داشته باشند، بطوریکه صفحه

واقـع در بالادست جریان روی صفحه پایین‌دست جریان قرار گیرد. در صورت وجـود شرایط

سخت و بحرانی در سیستمهای زهکشی از قبیل جریان‌های هیدرولیکی بالا یا بارگذاری

سنگین ) کانال عمیق(، از همپوشانی بیشتر از 300 میلیمتر تا 600 میلیمتر استفاده شود.

- امتداد نصب ژئوتکستایلها باید در جهت جریان آب باشد. در صورت نصب ژئوتکستایل در

سیستم زهکشی روسازی‌ها، امتداد نصب در جهت راه خواهد بود.

1. Woven Slit Film Geotextile

پایمرد