متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 2

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 590

ج: ضوابط تائید یا عدم تائید

شامل ضوابط و معیارهای مربوط به نمونه‌برداری و آزمایش‌های موردنیاز می‌باشد.

-2- 22 ملاحظات کلی در ژئوسنتتیکها

-2-1 22 گواهینامه تائید محصول

- پیمانکار موظف است گواهینامه‌ای شامل اطلاعاتی از نام تولیدکننده، نام و کد محصول،

ترکیبات شیمیایی محصول و سایر اطلاعات مربوطه که ژئوسنتتیک را معرفی کند، در اختیار

مهندس ناظر قرار دهد.

- تولیدکننده یا فروشنده محصول موظف است در خصوص برقراری برنامه کنترل کیفیت،

پاسخگو باشد. ضمن آنکه مستندات کنترل کیفیت در هر زمان باید در دسترس قرار. گیرد

- گواهینامه ارائه‌شده توسط تولیدکننده یا فروشنده، باید تضمین‌کننده این مطلب باشد که

محصول استفاده‌شده، کوچک‌ترین مقادیر میانگین ) (MARVs مدنظر را تحت برنامه کنترل

کیفیت ارائه‌شده، تأمین خواهد کرد. این گواهینامه باید مهر و امضای رسمی تولیدکننده یا

فروشنده را داشته. باشد

- در صورت عدم ارائه مستندات ذکرشده در فوق، محصول تائید نمی‌شود.

-2-2 22 نمونه‌برداری، آزمایش و تائید

نمونه‌برداری باید طبق دستورالعمل ISIRI 7774 یا ASTM D4354 انجام شود. تائید محصول

طبق دستورالعمل ASTM D4759 انجام می‌شود.

-2-3 22 حمل و انبار

- برچسب محصولات، حمل و انبار آن‌ها مطابق ASTM D4873 باید انجام شود. برچسب

محصول باید به‌طور شفاف، نام تولیدکننده یا فروشنده، کد محصول و شماره طاقه را نشان بدهد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 591

در مدارک هر محموله باید به گواهینامه محصول که از طرف تولیدکننده ارائه می‌شود، اشاره

شود.

- هر طاقه باید به‌وسیله پوشش مخصوص در مقابل آسیب‌های ناشی از نور خورشید، رطوبت ) بسته

به نوع محصول و در صورت نیاز ( و آلاینده‌های مضر، محافظت شود. این پوشش باید در تمام

مراحل حمل و انبار، باقی بماند.

- در زمان انبار، ژئوسنتتیک نباید در تماس مستقیم با زمین بوده و توسط حفاظی در مقابل آسیب-

های کارگاهی، رطوبت و بارش ) بسته به نوع محصول(، اشعه فرابنفش، تابش مستقیم نور

خورشید، مواد شیمیایی بازی و اسیدی، جرقه‌های جوشکاری، حرارت بیش از 60 درجه سانتی-

گراد و سایر شرایط محیطی که می‌تواند به مشخصات فیزیکی ژئوسنتتیک آسیب وارد کند،

محافظت شود.

-2-4 22 ارزیابی مشخصات

مشخصاتی که برای ژئوسنتتیکها باید تعیین شود، بستگی به کاربرد و عملکرد مورد انتظار از هر

ژئوسنتتیک دارد. معیارهای مهم و مشخصات موردنیاز برای ارزیابی مطلوبیت ژئوسنتتیک در ازای

عملکردهای مختلف در جدول -2 22 ارائه‌شده است. لیست آزمایش‌های مربوط به تعیین مشخصات

ژئوسنتتیکها در فصل بیست‌وپنج ارائه‌شده است.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 592

جدول -2 22 معیارها و مشخصات اصلی ارزیابی ژئوسنتتیکها

.1 ضرورت بررسی این معیارها، بستگی به شرایط محیطی و عملکردی ژئوسنتتیک دارد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 593

-2-5 22 درزها

انواع پیوستگی و درزگیری در محل مجاورت قطعه دو ژئوسنتتیک ی، اعمال م شود. روش‌های

درزگیری عبارت‌اند از همپوشانی، دوختن، بست و گیره، گره زدن، حرارت، مهار کردن، جوش دادن و چسپ

زدن که باید با توجه به نوع و عملکرد ژئوسنتتیک و شرایط پروژه، انتخاب و اعمال شود. ازآنجاکه

ممکن است محل درزها به نقطه‌ضعف سیستم تبدیل شود، باید تعداد آن‌ها تا حد امکان محدود گردد.

ضمن آنکه استفاده از درز در جهت اصلی کشش ) عمود بر طول طاقه ( درشیب‌ها و دیوارهای خاکی

مسلح، مجاز نمی‌باشد.

معمول‌ترین روش برای درزها در ژئوتکستایلها و ژئوگریدها، همپوشانی حداقل 3/0 متری می‌باشد

که بسته به شرایط پروژه، ممکن است همپوشانی‌های بیشتری لازم شود. درصورتی‌که مقدار همپوشانی

زیاد ) بیش از (1 متر یا انتقال تنش مدنظر باشد، دوختن دو قطعه مجاور، روش مناسب‌تری است. مقادیر

لازم همپوشانی یا نیاز به درزگیری از طریق دوخت در این فصل و در بخش‌های مربوط به هر یک از

عملکردهای ژئوسنتتیکها، ارائه‌شده است.

در زمان دوختن درزها در ژئوتکستایلها باید موارد ذیل رعایت شود:

- جنس و دوام نخ: از جنس پلی یاالفینها پلی‌استر بوده و دوام آن مطابق نیازهای پروژه باشد

) مثلاً دوام کافی در برابر اشعه فرابنفش (. استفاده از نخ نایلونی، مجاز نیست.

- کشش نخ: به‌اندازه کافی محکم بوده و باعث برش ژئوتکستایل نشود.

- تراکم کوک‌ها: برای ژئوتکستایلهای سبک، 200 الی 400 گره در هر متر طول و برای سنگین،

150 الی 200 گره در هر متر طول یم باشد.

- نوع و تعداد ردیف هاکوک: دو نمونه کوکزنی در شکل 1-22 نشان داده‌شده است. معمولاً دو

ردیف دوخت یا بیشتر استفاده می‌شود، مگر آنکه ژئوتکستایلهای با لبه کارخانه‌ای، مجاور هم قرار

گیرند. در این صورت یک ردیف دوخت نیز کافی است.

- نوع درز: سه نوع متداول درز شامل تخت، دوبل ) یا (J و پروانه‌ای در شکل -2 22 نشان داده‌شده

است.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 594

شکل - 1 22 دو نوع کوکزنی ) تکی ( و دوبل

شکل - 2 22 سه نوع متداول درز

به دلیل آسیب‌های ناشی از سوزن در هنگام دوخت درز، درزها نسبت به قسمت‌های عادی

ژئوتکستایل، استعداد بیشتری به خرابی و گسیختگی خواهند داشت. ازاین‌رو برای بازدید و تعمیرات

احتمالی، باید دوخت‌ها رو به بالا بوده و در زیر کار، پنهان نشوند. ضمن آنکه استفاده از نخ‌های بارنگ

متفاوت نسبت به رنگ ژئوتکستایل، می‌تواند دقت بازرسی را بیشتر کند.

درزهای عرضی به‌هیچ‌وجه نباید در یک امتداد افقی قرار گیرند. فاصله افقی بین درزهای عرضی

حداقل 5/1 متر می‌باشد ) شکل.( -3 22 این امر در هنگام استفاده از چندلایه ژئوسنتتیک در ارتفاع نیز

باید رعایت گردد، بطوریکه درزهای عرضی لایه‌های متوالی در ارتفاع، نباید در یک امتداد قایم واقع

شوند.

نوع دیگری از پیوستگی که به‌وسیله بستهای فلزی انجام می‌شود در شکل 4-22 نشان داده‌شده

است. این نوع پیوستگی برای کارهای موقت مناسب بوده و عملکرد سازهای ندارد. بستهای بکار رفته

باید در برابر عوامل محیطی مقاوم باشند.

دوبل تکی

پروانه‌ای دوبل ) (J تخت

پایمرد