متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی - قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 587

-1 22 کلیات

-1-1 22 تعریف

ژئوسنتتیکها 1 محصولات مسطحی از جنس پلیمر هستند که در پروژه‌های عمرانی به همراه مصالح

خاک ،ی سنگی یا در بستر طبیعی به کار می‌روند.

-1-2 22 مواد تشکیل‌دهنده

بیشتر ژئوسنتتیکها از پلیمرهای مصنوعی پلی‌پروپیلن، پلی سا تر یا پلی‌اتیلن تولید می‌شوند که در

مقابل آثار زیان‌بار عوامل شیمیایی و بیولوژیکی، مقاومت بالایی دارند. پلیمرهایی مانند پلی آمید ) نایلون (،

پلی ونیل کلراید، پلی استایرن و الیاف شیشه‌ای نیز در ساخت ژئوسنتتیکها به کار می‌روند. از الیاف

طبیعی از قبیل کتان، کنف و ... نیز در کارهای موقت استفاده یم شود.

-1-3 22 انواع عمده ژئوسنتتیک اه

انواع متداول ژئوسنتتیکها عبارت‌اند از ژئوتکستایلها، ژئوگریدها، ژئوممبرینها، ژئونتها، ژئوسلها،

ژئوپایپها و ژئوکمپوزیتها 2 که دو نوع اول، درراه سازی از کاربرد بیشتری برخوردار هستند.

-1-4 22 مشخصه‌های عمومی معرفی ژئوسنتتیکها

بسته به نوع ژئوسنتتیک ی، برا معرفی آن از چند مشخصه عمومی زیر استفاده می‌شود:

- عنوان ژئوسنتتیک ) ژئوتکستایل، ژئوگرید، ژئوممبرین و (...

- نوع پلیمر تشک دهندهیل ) به همراه عبارات توصیفی مانند سنگین، سبک و ...(

- نوع اجزا ) رشته‌ای، شیاری، پوشش‌دار و ...(

- روند تولید ) بافته‌شده، نبافته سوزنی، نبافته حرارتی، نبافته شیمیایی، گره‌خورده، تافته و ... (

- جرم واحد سطح یا ضخامت

1. Geosynthetics

2. Geotextiles, Geogrids, Geomembranes, Geonets, Geocells, Geopipes, Geocomposites

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 588

- سایر اطلاعات یا مشخصات فیزیکی برای معرفی مصالح ) بسته به کاربرد خاص مربوط ( به آن

مثال: - ژئوتکستایل پلی پروپلینی با رشته‌های بافته سوزنی و وزن واحد سطح 350 گرم در متر مربع

- ژئوممبرین پلی‌اتیلنی سنگین، صفحه زبر باضخامت 5/1 میلیمتر

-1-5 22 کاربرد و عملکرد

ژئوسنتتیکها عموماً دارای 6 عملکرد اصلی هستند: فیلتراسیون ،1 زهکشی ،2 جداسازی ،3 ست لیح،4

آب‌بندی 5 و حفاظت.6 کاربرد ژئوسنتتیکها بر اساس عملکرد اصلی یا اولیه آن‌ها بیان می‌شود. درحالی‌که

ژئوسنتتیکها علاوه بر عملکرد اصلی، یک یا چند عملکرد ثانویه نیز دارند. عملکرد اولیه و ثانویه

ژئوسنتتیک، به‌طور هم‌زمان در طراحی و اجرا، باید مدنظر قرار. گیرد عملکرد انواع ژئوسنتتیکها در

جدول 1. -22 ارائه‌شده است

جدول -1 22 عملکرد انواع ژئوسنتتیکها

.1 به‌منظور حصول عملکرد آب‌بندی، ژئوتکستایل باید با قیر یا سایر مواد پلیمری، اشباع شود.

.2 بستگی به نحوه طراحی، ساخت و نوع ژئوکمپوزیت دارد.

.3 ژئوکمپوزیتهای رسی ) جی سی ال ( 7 از این نوع می‌باشند.

1. Filteration

2. Drainage

3. Separation

4. Reinforcement

5. Fluid Barrier

6. Protection

7. Geosynthetic Clay Liners (GCLs)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بيست و دوم ـ ژئوسنتتيکها درراه سازی           صفحه 589

-1-6 22 معیارها

هنگام کاربرد ژئوسنتتیکها در پروژه‌های راه‌سازی و در کلیه مراحل اعم از طراحی، تهیه مصالح،

حمل، نصب و اجرا، باید معیارهای زیر معین بوده و موارد مربوط به آن‌ها رعایت گرد.

الف: مشخصات عمومی:

شامل نوع ژئوسنتتیک، نوع پلیمر موردقبول، مشخصات مربوط به دوام محصول، روش حمل و

انبار، توصیه‌های محافظت در برابر آثار زیان‌بار اشعه فرابنفش، نور مستقیم خورشید، گردوغبار،

رسوبات و سایر عواملی که می‌تواند بر عملکرد ژئوسنتتیک تأثیر بگذارد.

ب: مشخصات فنی

شامل مشخصات ویژه و عملکردی محصول که برای طراحی موردنیاز است. این مشخصات باید

برابر کوچک‌ترین ) یا بزرگ‌ترین ( مقدار میانگین طاقه اه ) 1(MARVs و در جهت موردنظر طاقه

باشد. برای تعیین کوچک‌ترین ) یا بزرگ‌ترین ( مقدار میانگین طاقه‌ها، ابتدا از نتایج آزمایش‌های انجام‌گرفته بر روی نمونه‌های هر طاقه، متوسطگیری به عمل می‌آید. سپس کوچک‌ترین ) یا بزرگ‌ترین (

مقدار متوسط چندین طاقه که از آن‌ها نمونه‌گیری و آزمایش انجام‌شده است، انتخاب می‌شود.

پ: درزها و همپوشانی‌ها

نحوه اتصال و همپوشانی قطعات مجاور طاقه‌ها که باید با توجه به شرایط محیطی، نوع مصالح،

عملکرد و ... . ارائه شود

ت: نصب و اجرا

شامل نحوه آماده‌سازی بستر، نحوه نصب ژئوسنتتیک، مشخصات مصالح خاکی، ضخامت لایه‌های

خاکی، نحوه اجرای خاک‌ریزی، پرسنل و ماشین‌آلات اجرایی موردنیاز و ... می‌باشد.

ث: ترمیم

شامل نحوه ترمیم آسیبدیدگیهای حین نصب و اجرا می‌باشد.

1. Minimum (or Maximum) Average Roll Values (MARVs)

پایمرد