متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی- قسمت 2

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 580

آبپاشی، باید آن‌قدر ادامه یابد تا اینکه یک‌لایه کوبیده شده و منسجمی مطابق ابعاد و شیب داده‌شده در

نقشه‌ها به دست آید و تراکم نسبی به‌دست‌آمده با روش T191 آشتو، حداقل 100 درصد باشد.

درصورتی‌که تراکم نسبی به‌دست‌آمده کمتر از حد مجاز باشد، باید لایه کوبیده شده را شخم زده و

سپس با آبپاشی و غلتک زنی آن‌قدر کوبیده گردد تا تراکم نسبی مشخصه تأمین شود. برای سطوحی که

کوبیدن آن‌ها با غلتک‌های خودرو امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از وسایل کوبنده موتوری کوچک استفاده نمود،

مشروط بر اینکه تراکم موردنظر تأمین گردد. هر نوع ناهمواری که به هنگام و یا بعد از غلتک زنی ظاهر

شود، با برداشتن قسمتی از مصالح ) در نقاط مرتفع ( و یا اضافه نمودن مصالح ) در نقاط پست( باید

اصلاح گردد.

-8 21 کنترل سطح تمام‌شده

رقوم سطح تمام‌شده رویه شنی با توجه به نیمرخ‌های طولی و عرضی اندازه‌گیری می‌شود. در هر

نقطه، اختلاف بین رقوم موردنظر و آنچه ساخته‌شده، نباید از ±2 سانتیمتر تجاوز نماید. شیب‌های طولی و

عرضی باید با نقشه‌ها مطابقت داشته باشد. همواری سطح تمام‌شده راه با استفاده از شمشه کنترل

می‌گردد. درصورتی‌که شمشه چهار متری در جهات مختلف بر روی سطح رویه شنی قرار گیرد،

ناهمواری‌های آن نباید از یک سانتیمتر تجاوز نماید.

-9 21 نگهداری سطح رویه‌های شنی

یکی از معایب رویه‌های شنی ایجاد موج‌های عرضی و حفره‌های متعدد در سطح راه و گردوغبار

بوده که ناشی از عبور و مرور وسایط نقلیه و عوامل جوی می‌باشد. متوسط فواصل موج‌های عرضی

معمولاً در حدود 75 سانتیمتر و ارتفاع موج‌ها در حدود چهار سانتیمتر است. موج‌های عرضی معمولاً در

تمام عرض راه ایجادشده و عموماً عمود بر محور راه ولی بعضاً با زاویه کمتر از 90 درجه نیز مشاهده

می‌گردد. درجه خرابی سطح رویه‌های شنی متناسب با افزایش حجم ترافیک و عوامل جوی می‌باشد.

به‌تدریج که حجم وسایط نقلیه افزایش می‌یابد، هزینه نگهداری سطح راه نیز افزایش‌یافته تا حدی که

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 581

ازنظر اقتصادی و بهداشتی تنها راه حفاظت از سطح راه پوشش رویه‌های شنی با یک و یا چندلایه

آسفالت حفاظتی و یا در حجم ترافیک زیاد، پوشش با یک قشر آسفالت گرم. می‌باشد

نگهداری رویه‌های شنی به‌طور عمده شامل تسطیح و پروفیله نمودن سطح آن‌ها است، این عمل با

برش موج‌های ایجادشده در سطح رویه و پخش مجدد مصالح آن‌ها، به‌طور یکنواخت، بر روی سطح راه

انجام می‌گردد بهترین موقع برای تسطیح و پروفیله نمودن رویه‌های شنی بعد از بارندگی می‌باشد، زیرا

موج‌های ایجادشده به‌راحتی بریده‌شده و مصالح آن برای تسطیح و پروفیله کردن مورداستفاده

قرار می‌گیرد که در مرحله بعد به‌وسیله عبور و مرور وسایط نقلیه کوبیده می‌گردد. تسطیح در هوای

خشک نیز ضروری می‌باشد، زیرا گرچه در هوای خشک به دلیل عدم رطوبت کافی مصالح برش شده از

موج‌ها کاملاً شکل نمی‌گیرند، اما دانه‌های این مصالح که به‌طور یکنواخت بر روی سطح راه پخش و

پراکنده‌شده‌اند، سبب جلوگیری از افزایش ناهمواری‌ها. می‌شوند

عمل تسطیح و پروفیله نمودن سطح راه به‌وسیله تیغه گریدر انجام می‌گیرد که علاوه بر برش موج‌ها

و پخش مجدد مصالح آن در پستی‌ها، شیب عرضی راه را نیز تأمین نموده و کانال‌های طرفین راه را هم

می‌تواند تعبیه نماید.

در مناطق سرد و یخبندان علاوه بر عملیات تسطیح و پروفیله نمودن مستمر که می‌بایست

انجام گردد، در اوایل پاییز و بهار این عملیات نیز باید اجرا شود. در اوایل پاییز سطح راه باید به‌وسیله

تیغه گریدر تسطیح و شیب طولی و عرضی آن کاملاً تأمین گردیده تا آمادگی لازم را برای انتقال سریع

آب‌های سطحی ناشی از نزولات جوی، داشته باشد. در فصل زمستان عبور و مرور وسایط نقلیه و احتمالاً

زنجیر چرخ این وسایل نیز موجب افزایش سریع خرابی‌های سطح راه و ایجاد موج‌ها و حفره‌های بیشمار

می‌گردد. بنابراین در اوایل بهار، کلیه این موج‌ها و حفره‌ها باید اصلاح و سطح راه کاملاً تسطیح و پروفیله

گردد. درصورتی‌که ارتفاع موج‌ها و عمق حفره‌ها زیاد باشد، سطح راه را باید به ضخامت عمق حفره‌ها

شخم زده و مصالح آن با تیغه گریدر مجدداً بر روی سطح راه پخش گردد. به هنگام شخم‌زنی در صورت

وجود دانه‌های بزرگ‌تر از 25 میلیمتر باید آن‌ها را از روی سطح راه خارج نمود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 582

هرچند سال یک‌بار، برای جبران نقصان ضخامت رویه شنی ) که در این مدت در اثر عملیات تسطیح

و پروفیله نمودن از بین رفته است ( و در صورت ضرورت، باید مصالح اضافی طبق مشخصات فنی مندرج

در این فصل تهیه و با مصالح موجود در رویه مخلوط و سپس آبپاشی و کوبیده گردد.

یادآوری: مندرجات بند 9-21 ی، راهنمای جهت نگهداری رویه‌های شنی پس از اتمام عملیات

ساختمانی و تحویل موقت بوده و اجرای مفاد آن و بالطبع هزینه مربوطه به عهده دستگاه

بهره‌برداری کننده. می‌باشد

10-21 آزمایش‌های کنترل کیفیت

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام‌شده بایستی از مصالح تهیه‌شده، قبل و بعد از مصرف و نیز

حین اجرای کار و متناسب با پیشرفت آن‌ها آزمایش‌های لازم به شرح زیر به. عمل آید

-1 10-21 

برای هر 1000 مترمکعب مصالح مصرف‌شده یک‌بار آزمایش‌های دانه‌بندی، دامنه خمیری و ارزش

. ماسه‌ای انجام شود

-2 10-21 

به ازای هر 50 متر طول راه به ترتیب در وسط - چپ - راست، یک آزمایش تعیین وزن مخصوص

محلی برای رویه شنی راه انجام گیرد. برای شانه راه به ازای هر 100 متر طول در هر طرف راه یک

آزمایش وزن مخصوص محلی به. عمل آید

-3 10-21 

در هر مورد که آزمایش وزن مخصوص محلی به عمل می‌آید، ضخامت لایه نیز اندازه‌گیری و

گزارش. می‌شود

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 583

-4 10-21 

آزمایش تراکم آزمایشگاهی برای مصالح رویه شنی باید به ازای هر 1500 متر طول راه یک‌بار

صورت گیرد و درصورتی‌که جنس مصالح تغییر کند آزمایش تراکم بیشتری به عمل آید. برای شانه راه

حداقل هر 2 کیلومتر، در هر طرف راه یک آزمایش تراکم انجام. می‌شود

-5 10-21 

درصورتی‌که دستگاه نظارت لازم بداند، آزمایش سی بی آر بر روی نمونه‌هایی که از فواصل 500 تا

1000 متر طول راه گرفته می‌شود، به عمل. می‌آید

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 584