متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی- قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 575

-1 21 کلیات

مخلوطی از مصالح که از بستر رودخانه، یا معادن شن و ماسه و یا سنگ کوهی شکسته تهیه گردیده

و با مشخصات فنی مشروحه در این فصل روی بستر آماده‌شده راه پخش و متراکم گردد رویه شنی

نامیده. می‌شود

خصوصیات فنی موردنیاز برای قشر رویه‌های شنی شامل استقامت در مقابل بارهای وارده و سایش

ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه و دوام در برابر عوامل جوی نظیر باران، برف، یخبندان و هوای گرم و

خشک. می‌باشد

در محورهای با حجم ترافیک نسبتاً کم می‌توان به‌جای روسازی با رویه‌های سیاه، اقدام به اجرای

. رویه‌های شنی نمود

چون مشخصات فنی برای شانه‌های راه‌های آسفالتی و بتنی تقریباً معادل کیفیت مصالح موردنیاز

برای رویه‌های شنی می‌باشد، بنابراین، برای تهیه مصالح و اجرای شانه‌های رویه‌های آسفالتی و بتنی از

همین فصل استفاده می‌شود. مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی پروژه به نحو دیگری تصریح‌شده باشد.

-2 21 تهیه مصالح

مصالح موردنیاز از شن و ماسه رودخانه‌ای ) شکسته و یا نشکسته (، سنگ کوهی شکسته و یا

ترکیبی از آن‌ها تهیه می‌گردد. مصالح مصرفی باید عاری از هرگونه مواد آلی باشد. حتی‌المقدور باید سعی

نمود که مصالح موردنیاز، ضمن دارا بودن مشخصات فنی موردنظر، نسبتاً ارزان تهیه گردد. زیرا یکی از

دلایل اجرای قشر رویه‌های شنی محدود بودن اعتبارات مالی می‌باشد. بدین ترتیب همواره باید سعی

نمود که در درجه اول از مصالح محلی و یا مخلوطی از مصالح محلی و مصالح منتخب استفاده نمود تا

اجرای آن در مقایسه با سایر روسازی‌ها ازنظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 576

استفاده از مخلوط چند نوع مصالح، برای تأمین مشخصات موردنظر که مورد تائید دستگاه نظارت

باشد مجاز خواهد بود.

برای هر پروژه مشخصات موردنیاز برای مصالح رویه شنی و یا شانه راه باید در دفترچه مشخصات

فنی خصوصی قید گردد.

-3 21 مشخصات فنی مصالح

از مصالح مورد مصرف باید طبق روش آشتو T2 نمونه‌برداری شده و مورد آزمایش قرار گیرد. نتایج

آزمایش‌ها باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد:

-3-1 21 

دانه‌بندی مصالح مصرفی برای رویه‌های شنی و شانه‌ها باید با جدول -1 21 مطابقت داشته باشد.

دانه‌بندی‌های شماره 1 تا 4 برای شانه‌ها و 5 و 6 برای رویه‌های شنی کاربرد دارد. برای هر پروژه با توجه

به نوع مصالح معدن، یکی از انواع دانه‌بندی جدول -1 21 انتخاب و در مشخصات فنی خصوصی

ارائه. می‌شود

-3-2 21 

سایر مشخصات مصالح مصرفی برای رویه‌های شنی و شانه‌ها باید با جدول 2-21 مطابقت داشته

باشد.

-3-3 21 

مشخصات مصالح مصرفی برای شانه‌ها علاوه بر رعایت موارد فوق باید با مشخصات زیراساس

معمولی به شرح فصل دوازدهم مطابقت داشته باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 577

جدول -1 21 دانه‌بندی مصالح رویه‌های شنی و شانه راه‌های آسفالتی و بتنی

? چنانچه مقرر گردد رویه شنی برای مدت زیادی بدون رویه آسفالتی باقی بماند، حداقل درصد مواد رد شده از الک 200 باید

به 8 درصد افزایش یابد.

-4 21 ابعاد قشر رویه‌های شنی

ضخامت رویه‌های شنی در هر مورد و برای هر پروژه، با معلوم بودن حجم ترافیک و مشخصات فنی

مصالح مصرفی باید با یکی از روش‌های استاندارد شناخته‌شده محاسبه و در دفترچه مشخصات فنی

خصوصی قید گردد. ولی به‌هرحال این ضخامت نباید کمتر از 15 سانتیمتر باشد.

چون تمام عرض راه شنی زیر عبور و مرور ترافیک قرار می‌گیرد لذا مصالح رویه شنی باید در تمام

عرض راه پخش شود، به دیگر عبارت شانه‌ها نیز جزئی از عرض راه. می‌باشند

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 578

جدول -2 21 مشخصات مصالح رویه‌های شنی و شانه‌های راه‌های آسفالتی و بتنی

توضیحات:

چنانچه مقرر گردد رویه شنی برای مدت زیادی بدون رویه آسفالتی باقی بماند حداکثر حد روانی و دامنه خمیری به ترتیب

تا 35 و 9 درصد قابل‌افزایش است. دامنه خمیری برای مصالح شانه‌ها 0-6 درصد. می‌باشد

‡ آزمایش افت وزنی آشتو T103 برای رویه شنی کاربرد دارد

-5 21 آماده نمودن بستر

قبل از اجرای عملیات، بستر آماده‌شده راه باید عاری از هرگونه مواد زائد و اضافی بوده و طبق

پروفیل‌های طولی و عرضی آماده‌شده باشد. همواری سطح بستر با استفاده از شمشه کنترل می‌گردد. درصورتی‌که شمشه 4 متری در جهات مختلف بر روی سطح بستر راه قرار گیرد، ناهمواری‌های آن نباید از

5/2 سانتیمتر تجاوز نماید.

-6 21 پخش مصالح و آبپاشی

مصالحی که طبق مشخصات فنی داده‌شده تهیه گردیده است، به‌وسیله کامیون‌های در حال حرکت و

یا پخشکنهای خودرو و یا هر وسیله‌ای که مورد تائید دستگاه نظارت باشد، پخش می‌گردد. حداکثر

ضخامت کوبیده هر لایه 15 سانتیمتر می‌باشد. دانه‌بندی مصالح می‌باید قبل از حمل تنظیم‌شده باشد.

چنانچه دانه‌هایی درشت‌تر از حداکثر اندازه‌های مجاز مندرج در جدول -1 21 باشد، بایستی از سطح راه

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و یکم ـ رویه‌های شنی و شانه رویه‌های آسفالتی و بتنی           صفحه 579

برداشته و به خارج از حریم راه حمل گردد، به هنگام پخش مصالح، دانه‌های درشت و ریز نباید از

یکدیگر جدا شوند. در صورت استفاده از چند نوع مصالح مختلف و به‌منظور به دست آوردن مشخصات

فنی موردنظر، باید آن‌ها را به نسبت‌های معینی بر روی سطح راه تخلیه و سپس باهم مخلوط کرد.

اختلاط به‌وسیله تیغه گریدر، تراکتور دیسک دار و یا هر وسیله مناسب دیگر صورت می‌گیرد. چون کیفیت

اختلاط بستگی به وسایل مورداستفاده و عملکرد آن‌ها و همچنین به چگونگی مصالح مورد اختلاط دارد،

لذا انتخاب نوع مخلوط کننده باید با نظر دستگاه نظارت صورت. گیرد

مصالح پخش‌شده به‌وسیله تیغه گریدر و یا هر وسیله مناسب دیگر، باید آن‌چنان پروفیله شود که

پس از آبپاشی و کوبیدن، ابعاد آن برابر با رقوم، اندازه و شیب داده‌شده در نقشه باشد.

قبل از کوبیدن مصالح، از هر یک هزار مترمکعب مصالح پخش‌شده بر روی سطح راه باید یک

نمونه 25 کیلوگرمی انتخاب نموده و نمونه اخذشده باید مورد آزمایش‌های مندرج در جدول -1 21 و-2 21

قرار بگیرد، نتایج حاصله نباید خارج از محدوده تعیین‌شده در جدول‌ها باشد.

پس از پخش و پروفیله نمودن مصالح، آبپاشی به‌وسیله تانکر و با فشار یکنواخت آغاز می‌گردد. آبپاشی

بایستی طوری انجام شود که تمام‌دانه‌های مصالح به‌طور یکنواخت مرطوب گردد. توقف تانکر به هنگام

آبپاشی مجاز نخواهد بود. مقدار آب لازم بر مبنای درصد رطوبت بهینه که با روش T180 قبلاً در

آزمایشگاه به‌دست‌آمده است، تعیین می‌شود. تفاوت مجاز آب مصرفی ± 5/1 درصد وزن آب مورد لزوم

برای رطوبت بهینه. می‌باشد

-7 21 کوبیدن رویه‌های شنی و شانه‌ها

پس از آبپاشی، بلافاصله کوبیدن مصالح با غلتک‌های 8 تا 12 تنی فلزی و یا چرخ لاستیکی

آغاز می‌گردد. نوع و وزن دقیق غلتک‌ها باید متناسب با نوع مصالح مصرفی باشد. به‌هرحال وزن آن‌ها نباید

طوری باشد که سبب خرد شدن دانه‌های مصالح زیر غلتک گردد. عملیات غلتک زنی از کناره‌های راه

شروع و به محور آن ختم می‌گردد ) به‌استثنای پیچ‌ها که غلتک زنی از داخل قوس و یا پست‌ترین نقطه،

شروع‌شده و به بلندترین نقطه خارج از قوس ختم می‌گردد.( غلتک زنی و در صورت لزوم همراه با

پایمرد