متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 15

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 570

ب: گام خمیری و هیدرومتری فیلر محصول غبارگیر کارخانه حداقل هفته‌ای یک‌بار و هر وقت که

معدن و منبع مصالح شن و ماسه. رودخانه‌ای تغییر کند

پ: دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی گرم و گام خمیری مواد رد شده از الک 200 آن، قبل از افزودن

قیر به مصالح، حداقل هفته‌ای یک. بار

ت: هر آزمایش دیگری که به تشخیص دستگاه نظارت ضروری باشد.

- قیر3 24-20 

قیر مصرفی برای آسفالت گرم یک‌بار در شروع کار و در حین اجرای کار به ازای هر 2000 تن قیر

وارده باید به شرح مشخصات فصل چهاردهم مورد آزمایش قرار گیرد.

-4 24-20 آسفالت

الف: حداقل روزانه 2 نمونه آسفالت ) اساس قیری، آستر، رویه ( و درصورتی‌که تولید زیاد باشد

از هر 350 تن یک نمونه از کامیون حامل آسفالت یا آسفالت پخش‌شده در سطح راه و قبل از

کوبیدن برداشته و مورد آزمایش‌های دانه‌بندی، درصد قیر، درصد شکستگی، استحکام و روانی

مارشال، فضای خالی مخلوط، وزن مخصوص آسفالت، فضای خالی مصالح سنگی و فضای خالی

پرشده با قیر و تعیین نسبت وزنی فیلر به قیر مؤثر قرار می‌گیرد. درصورتی‌که نتایج با مشخصات

منطبق نباشد، باید اقدام فوری نسبت به رفع نقص به عمل آید. چنانچه نتایج به‌دست‌آمده در 4

نوبت متوالی، برای هر آزمایش از آزمایش‌های فوق خارج از مشخصات باشد، باید عملیات آسفالتی

متوقف و پس از حصول اطمینان نسبت به رفع نواقص کار مجدداً شروع شود.

ب: به ازای تولید هر 10,000 تن آسفالت متناوباً یک آزمایش تعیین اثر آب روی آسفالت مطابق آشتو

، T165 و آشتو T283 انجام. می‌شود

پ: هر آزمایش دیگری که به تشخیص دستگاه نظارت ضروری تشخیص داده شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 571

-5 24-20 آسفالت کوبیده شده سطح راه و ضخامت لایه

از آسفالت کوبیده شده در سطح راه، باید به تعداد آزمایش‌های مارشال در هرروز، نمونه‌برداری شود.

نمونه‌ها باید حتی‌الامکان از محلی گرفته شود که آسفالت آن محل قبلاً مورد آزمایش قرارگرفته است تا

تعیین تراکم نسبی با دقت بیشتری همراه باشد. ضخامت لایه آسفالت در حین نمونه‌برداری نیز تعیین

می‌شود که نباید بیشتر از 10 درصد ضخامت نقشه‌ها باشد ) اختلاط در یک‌جهت پذیرفته نیست.(

برای قشرهای تسطیحی که برای اصلاح پروفیل راه اجراشده است و ضخامت لایه متغیر است،

چنانچه آسفالت مصرفی با توزین کنترل نشده باشد باید برای هر یک‌صد متر از طول راه و در هر خط

عبور یک آزمایش تعیین ضخامت انجام گیرد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 572