متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 14

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 565

سانتی‌گراد برسد باید پایان یابد. برای آسفالت ماستیک درشت‌دانه، قبل از آنکه دمای آسفالت به 130

درجه سانتی‌گراد برسد، غلتک زنی باید تکمیل‌شده و تمام شود.

در مورد آسفالت ماستیک درشت‌دانه، کوبیدن زیادتر از اندازه، موجب قیر زدگی می‌شود. حداکثر تعداد

عبور غلتک برای تکمیل تراکم این نوع آسفالت، معمولاً 6 عبور است که ترجیحاً باید مورد آزمایش قرار

گیرد.

-4 20-20 روش کوبیدن اتصالات عرضی و طولی

الف: اتصالات عرضی

غلتک زنی در محل اتصال عرضی باید با غلتک‌های فولادی و یا غلتک لرزشی در امتداد محور راه

و از پایین‌ترین نقطه مقطع عرضی شروع و به‌طرف محور ادامه یابد سپس ضمن کنترل محل

اتصال با شمشه و اطمینان از هموار بودن آن، غلتک زنی در امتداد عرض و عمود بر محور به

نحوی اجرا شود که تمام عرض غلتک ردیف به‌استثنای 15 سانتیمتر آن و یا تمام عرض یک

چرخ عقب غلتک سه‌چرخ، روی آسفالت کوبیده شده قبلی قرار گیرد. این روش به طریقی که هر

گذر غلتک حدود 15 الی 20 سانتیمتر به‌طرف سطح آسفالت جدید پیشروی نماید، ادامه خواهد

یافت تا اینکه تمام عرض غلتک ردیف و یا تمام عرض یک چرخ عقب غلتک به چرخ روی سطح

آسفالت جدید منتقل شود. برای آنکه کناره خارجی آسفالت هنگام غلتک زنی عرضی آسیب نبیند،

باید یک قطعه تخته و یا چوب مقاوم به ضخامت آسفالت کوبیده شده جهت جلوگیری از حرکت

عرضی آسفالت پشت لبه خارجی قرارداده شود و یا اینکه حدود 15 سانتیمتر آن حداکثر با 15

دقیقه تأخیر، غلتک زنی شود.

ب: اتصال طولی

غلتک زنی طولی باید بلافاصله بعد از پخش خط عبور بعدی شروع شود. چنانچه از غلتک سه‌چرخ

استفاده شود، غلتک باید کاملاً درروی آسفالت خط عبور قبلی قرارگرفته و به‌تدریج در هر گذر

15 سانتیمتر به‌طرف خط عبور بعدی پیشروی نماید تا اینکه محل اتصال طولی متراکم و کوبیده

شده و کاملاً به یکدیگر متصل گردند. روش کار در صورت استفاده از غلتک‌های ردیف و لرزشی نیز

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 566

مشابه غلتک سه‌چرخ می‌باشد. بعد از کوبیدن محل اتصالات طولی، بلافاصله غلتک زنی لبه خارجی

آسفالت باید در امتداد محور راه شروع شود به‌نحوی‌که حدود 5 سانتیمتر لبه غلتک ) چرخ عقب در

صورت استفاده از غلتک سه‌چرخ ( بیرون از آسفالت قرار گیرد.

-5 20-20 اولویت‌های کوبیدن

اولویت‌ها در شروع عملیات تراکم برحسب اینکه پخش آسفالت در یک خط عبور، یا در دومین خط

عبور یا اینکه دو یا چند خط عبور هم‌زمان اجرا شود باید به شرح زیر انتخاب گردد:

الف: وقتی‌که غلتک زنی فقط در یک خط عبور اجرا می‌شود ترتیب عمل کوبیدن عبارت است از:

- 1 محل اتصال عرضی

- 2 لبه خارجی آسفالت

- 3 مرحله اول عملیات تراکم شامل غلتک زنی از پایین‌ترین رقوم مقطع عرضی و پیشرفت

تدریجی آن به‌طرف محور راه.

- 4 مرحله دوم عملیات تراکم به شرح مرحله اول

- 5 مرحله تکمیلی و نهایی

ب: وقتی‌که غلتک زنی در دومین خط عبور اجرا می‌شود ترتیب اولویت‌ها عبارت است از:

- 1 محل اتصال عرضی

- 2 امتداد اتصالات طولی

- 3 لبه خارجی آسفالت

- 4 مرحله اول عملیات تراکم به شرح بند 2 ردیف اول فوق

- 5 مرحله دوم عملیات تراکم به شرح مرحله اول

- 6 مرحله تکمیلی و نهایی

پ: وقتی‌که عملیات پخش با دو فینیشر انجام می‌شود، حداقل 5 تا 5/7 سانتیمتر امتداد لبه داخلی

آسفالت از خط اول عبور باید بدون غلتک باقی‌مانده و هم‌زمان با لبه مجاور خط دوم عبور متراکم

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 567

و متعاقباً مراحل سه‌گانه شامل مرحله اول و دوم و مرحله تکمیلی و نهایی غلتک زنی به مورداجرا

گذاشته. می‌شود

21-20 تراکم قشرهای آسفالتی

قشرهای آسفالتی شامل اساس آسفالتی، آستر و رویه در هر آزمایش کنترل باید به تراکمی که کمتر

از 97 درصد وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی مارشال نباشد کوبیده شود. وزن مخصوص نمونه

مارشال به طریق آشتو T166 و تراکم نسبی قشرهای آسفالتی به روش آشتو T230 اندازه‌گیری و

محاسبه. می‌شود حداقل کوبیدگی آسفالت ماستیک درشت‌دانه نیز مانند آسفالت گرم معمولی می‌باشد.

22-20 کنترل سطح آسفالت

هریک از قشرهای آسفالتی ازنظر انطباق با رقوم و شیب‌های طولی و عرضی مندرج در نقشه‌های

اجرایی و نیز یکنواختی سطح تمام‌شده آن باید کنترل شود. اختلاف رقوم اندازه‌گیری شده با رقوم

نقشه‌ها در هر مورد باید در مشخصات خصوصی تصریح گردد ولی به‌هرحال نباید خارج از محدوده

مندرج در زیر باشد:

-1 22-20 نیمرخ عرضی قشر آسفالتی

رقوم اندازه‌گیری شده در محور و طرفین آسفالت در محل نیمرخ‌های عرضی راه با رقوم مندرج در

نقشه‌ها، در مورد قشر اساس آسفالتی نباید بیشتر از ±10 میلیمتر و در مورد قشر آستر و رویه ±5 میلیمتر

باشد. ضمناً شیب طولی و عرضی سطح راه باید با نقشه‌ها مطابقت داشته باشد.

-2 22-20 یکنواختی سطح آسفالت

کنترل یکنواختی سطح تمام‌شده هریک از قشرهای اساس آسفالتی، آستر و رویه به‌وسیله شمشه

فلزی سه متری که بر روی سطح راه در امتداد طولی و عرضی قرارداده می‌شود باید آزمایش گردد.

حداکثر فاصله بین سطح زیرین شمشه و سطح آسفالت در هر یک از امتدادهای طولی و عرضی برای

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 568

اساس آسفالتی نباید از 7 میلیمتر و قشر آستر 6 میلیمتر و رویه از 5 میلیمتر بیشتر باشد. در هر صد متر

راه حداقل باید 25 آزمایش طولی و 25 آزمایش عرضی انجام شود تا کنترل کامل سطح راه ازنظر

یکنواختی تأمین گردد.

-3 22-20 اصلاح ناهمواری‌ها

هرگونه ناهمواری و اندازهگیریهای خارج از حدود فوق و نیز نواقصی از قبیل قیر زدگی، فتیله شدن،

موج و یا سایر معایب موجود در سطح آسفالت باید به هزینه پیمانکار و طبق نظر دستگاه نظارت اصلاح

شود.

23-20 کنترل وسایل نقلیه

پیمانکار موظف است در حین اجرای کارهای آسفالتی به‌ویژه وقتی‌که عملیات در نیم عرض راه

جریان دارد، نسبت به تهیه علائم ایمنی و اخباری و به کار گماردن افراد کافی جهت تأمین عبور و مرور

مستمر و بی‌خطر هدایت ترافیک و نیز دورنگه داشتن آن از پوشش‌های آسفالتی در دست اجرا که

مراحل سه‌گانه تراکم آن پایان نیافته و درجه حرارت آن تا حد دمای محیط نرسیده است اقدام نماید. به‌طورکلی عبور وسایل نقلیه از روی قشرهای آسفالتی موقعی مجاز خواهد بود که مخلوط آسفالتی بعدازآنکه مرحله نهایی و تکمیلی تراکم آن خاتمه یافت، آن‌قدر سرد و سخت شده باشد که اثر چرخ‌های وسایط

نقلیه بر روی آن باقی نماند. ولی به‌هرحال عبور وسایط نقلیه زمانی مجاز خواهد بود که درجه حرارت

قشر آسفالت بیشتر از 40 درجه نبوده و یا حداقل سه ساعت از خاتمه زمان پخش گذشته باشد. این

بویژهکنترل در مورد قشر رویه باید با دقت و مراقبت خاص به مورداجرا گذاشته شود.

برای عبور ترافیک از روی آسفالت ماستیک درشت‌دانه، حداقل باید 24 ساعت بعد از تکمیل عملیات

کوبیدگی، برنامه‌ریزی شود. بطوریکه آسفالت، سرد شده و دمای آن کاهش یابد تا موجب حرکت قیـر بـه

سطح آسفالت و نهایتاً قیر زدگی نشود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 569

24-20 آزمایش‌های کنترل کیفیت

مصالح مصرفی در مخلوط آسفالتی را در حین اجرای کار باید مورد آزمایش قرارداد تا نواقص و

انحرافات آن نسبت به مشخصات سریعاً اصلاح شود. نوع آزمایش‌ها و تناوب نمونه‌گیری‌ها به شرح زیر

است:

-1 24-20 مصالح سنگی سرد

مصالح تهیه‌شده در کارگاه باید با آزمایش‌های زیر کنترل شود:

الف: دانه‌بندی، گام خمیری و آزمایش هیدرومتری ) در صورت لزوم ( روی فیلر وارده به کارگاه، هفته‌ای

یک. بار

ب: دانه‌بندی به روش شسته، ارزش ماسه‌ای و دامنه خمیری مصالح شکسته ریزدانه و ماسه طبیعی،

حداقل هفته‌ای یک‌بار و هرگاه که معدن و منبع مصالح تغییر کند.

پ: هیدرومتری ماسه طبیعی هر دو هفته یک‌بار و هرگاه که معدن مصالح تغییر کند.

ت: دانه‌بندی مصالح درشت‌دانه و درصد شکستگی سنگ‌دانه‌های مانده روی الک 4 درصورتی‌که

مصالح از شکستن شن و ماسه رودخانه‌ای تهیه شود و نیز درصد دانه‌های سوزنی و پولکی حداقل

هفته‌ای یک. بار

ث: وزن مخصوص و درصد جذب آب مصالح سنگی حداقل هر دو ماه یک‌بار و هرگاه که معدن

مصالح تغییر کند.

ج: هرگاه که دستگاه نظارت تشخیص دهد به تعداد آزمایش‌های دورهای فوق افزوده. می‌شود

-2 24-20 مصالح سیلوهای گرم

مصالح سنگی سیلوهای گرم کارخانه و همچنین فیلر محصول دستگاه غبارگیر کارخانه که برای

مصرف به سیلوی فیلر برگشت داده می‌شود باید مورد آزمایش‌های زیر قرار گیرد:

الف: دانه‌بندی مصالح گرم هر یک از سیلوهای گرم، با روش شسته حداقل هفته‌ای یک‌بار و هر موقع

که دانه‌بندی مخلوط آسفالتی خارج از پوشش کنترل کارگاهی قرار. می‌گیرد

پایمرد