متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 13

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 560

-1 19-20 غلتک‌های فولادی

الف: غلتک‌های استاتیک

هریک از غلتک‌های سه‌چرخ یا ردیف دوچرخ و سه‌چرخ باید هنگام کار باری معادل 45 الی 65

کیلوگرم بر سانتیمتر در عرض چرخ عقب غلتک اعمال نموده و وزنشان کمتر از 8 تن نباشد. روی

چرخ‌های غلتک‌های فلزی باید گلگیر ولوله آبپاش نصب‌شده باشد تا چرخ‌ها را همواره تمیز و

مرطوب نگه‌داشته و از چسبیدن مخلوط آسفالتی به آن‌ها جلوگیری نماید. مصرف روغن‌سوخته یا

گازوییل جهت تمیز کردن چرخ غلتک‌ها به‌هیچ‌وجه مجاز نیست. سطح پیرامون کلیه چرخ‌ها باید

کاملاً صاف و هموار و فاقد فرورفتگی‌های کوچک و بزرگ باشد. برای افزایش وزن آن‌ها باید

فضای کافی در این نوع غلتک‌ها تعبیه شود. سرعت غلتک‌های فولادی استاتیک هنگام کار باید

حتی‌المقدور کم و یکنواخت و حدود 4 کیلومتر در ساعت بوده و جز در شرایط خاص از 5 کیلومتر

در ساعت تجاوز ننماید.

ب: غلتک‌های لرزشی

غلتک‌های لرزشی مورداستفاده در عملیات آسفالتی باید خودرو بوده و نوع کششی آن‌ها مجاز

نیست. این غلتک‌ها معمولاً از نوع ردیف دوچرخ می‌باشند که سیستم ارتعاش در یک یا هر دوچرخ آن‌ها تعبیه‌شده است. وزن آن‌ها نباید کمتر از 7 تن بوده و بار خطی استاتیک آن‌ها بین 25 تا

35 کیلوگرم باشد. تناوب و میدان نوسان غلتک‌های لرزشی با توجه به شرایط کار باید توسط

دستگاه نظارت تنظیم‌شده و یا از کاتالوگ کارخانه سازنده استخراج شود ولی درهرحال تناوب

غلتک نباید خارج از 2000 - 3000 ارتعاش در دقیقه و میدان نوسان آن 8/0 - 4/0 میلیمتر باشد.

سرعت غلتک‌های لرزشی حداکثر پنج کیلومتر در ساعت می‌باشد. سایر خصوصیات مربوط به

گلگیرها، آبپاش، عدم مصرف گازوییل و روغن‌سوخته روی چرخ‌ها و بالاخره صاف و هموار بودن

سطح پیرامون چرخ‌ها به شرح بند الف فوق می‌باشد که باید کاملاً رعایت شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 561

-2 19-20 غلتک‌های لاستیکی

غلتک‌های لاستیکی باید خودرو بوده، وزن آن‌ها با توجه به شرایط کار بین 15 الی 30 تن باشد. وزن

دقیق غلتک توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود. در غلتک باید فضای کافی جهت افزایش وزن آن در

صورت لزوم تعبیه گردد. فشار باد چرخ‌های غلتک لاستیکی باید بین 5 تا 5/8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

بوده و تغییرات فشار نیز نسبت به رقم حداقل و حداکثر تعیین‌شده از 3/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تجاوز ننماید. چرخ‌های غلتک لاستیکی باید طوری قرارگرفته باشند که در هر گذر تمام عرض غلتک

توسط چرخ‌ها کوبیده شده و امتداد اثر چرخ‌ها در عرض کافی یکدیگر را در حین حرکت بپوشانند. برای

اینکه آسفالت به چرخ‌ها نچسبد، باید حتی‌المقدور سعی نمود که چرخ‌ها در تمام مدت کار گرم بماند و در

غیر این صورت باید از لوله آبپاش و گلگیرهای پارچه‌ای ضخیم جهت تمیز نگه‌داشتن چرخ‌ها استفاده

نمود. مصرف مواد روغنی و گازوییل برای این منظور مجاز نخواهد بود. لاستیک‌ها باید سالم و صاف

بوده و نخ زدگی نداشته باشند زیرا اثر نخ زدگی لاستیک‌ها درروی سطح آسفالت با غلتک زدن‌های بعدی

نیز از بین نخواهد رفت. سرعت غلتک لاستیکی نباید از 8 کیلومتر در ساعت تجاوز نماید.

استفاده از غلتک‌های لاستیکی برای کوبیدن آسفالت ماستیک درشت‌دانه به دلیل پمپ شدن قیر به

سطح نهائی آسفالت و درنتیجه قیر زدگی، مجاز. نمی‌باشد

-3 19-20 غلتک‌های مختلط

تعدادی از غلتک‌های مورداستفاده در عملیات آسفالتی، دارای شرایط غلتک‌های فولادی ردیف یا

لاستیکی و یا لرزشی می‌باشد. به‌طور نمونه در غلتک‌های ردیف سه‌چرخ یا دوچرخ استاتیک موتور

جداگانه‌ای تعبیه‌شده است که به ترتیب چرخ وسط و یکی از چرخ‌ها را به کوبنده لرزشی تبدیل می‌نماید

و یا یک غلتک مجهز به یک استوانه فلزی با عملکرد استاتیک و لرزشی دارای دو ردیف چرخ‌های

لاستیکی، یکی در جلو و دیگری در عقب این استوانه می‌باشد. این نوع غلتک‌های مختلط برای قشرهای

تسطیحی و قشرهای اساس آسفالتی و آستر می‌تواند مورداستفاده قرار گیرند، مشروط بر آنکه واجد

شرایط ردیف‌های -1 19-20 و -2. 19-20 باشند

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 562

20-20 کوبیدن مخلوط آسفالتی

بین مراحل تولید، حمل، پخش و کوبیدن آسفالت باید هماهنگی کامل و برنامه‌ریزی‌شده وجود

داشته باشد، به‌نحوی‌که مجموعه این عملیات به‌طور مستمر، مداوم و بدون توقف انجام شود. عمل

تراکم باید بلافاصله بعد از پخش مخلوط آسفالتی شروع شود ولی باید توجه داشت که در این مرحله،

حرارت مخلوط آسفالتی به حدی باشد ) به بند 18-20 مراجعه شود ( که به هنگام شروع کوبیدن تاب

تحمل وزن غلتک یا اثرات ارتعاشی آن را ) در مورد غلتک‌های لرزشی ( داشته و زیر فشار چرخ فتیله و

جابه‌جا نشده و در سطح آن، شیار و ترک‌های طولی و عرضی ایجاد نگردد. هرگونه عیب و نقص به هر

عللی در سطح راه به وجود آید، باید قبل از کوبیدن نهایی با تخته ماله و روانه کاری اصلاح و سپس عمل

تراکم ادامه یابد. غلتک‌ها باید آهسته و با سرعت ثابت حرکت نموده و چرخ‌های عقب آن‌ها به‌جز درشیب‌های طولی و تند و یا در قوس‌های با شیب عرضی زیاد به‌طرف فینیشر باشد.

توقف فینیشر و غلتک‌ها مجاز نیست، زیرا موجب ایجاد ناهمواری و فرود و فراز سطح آسفالت

می‌شود. غلتک زنی باید طوری اجرا شود که هر گذر غلتک در هر مرحله از تراکم، لااقل نیمی از گذر

قبلی را بپوشاند تا تراکم یکنواخت و همگن در تمام سطح تأمین گردد. تغییر مسیر غلتک‌ها و تغییر جهت

حرکت آن‌ها از جلو به عقب و بالعکس باید با نهایت دقت، آهسته و تدریجی صورت گیرد. غلتک زنی

پوشش راه نباید آن‌قدر ادامه یابد که سبب ایجاد ترک روی سطح راه گردد. قبل از اتمام غلتک زنی در هر

مرحله از عملیات تراکم، هموار بودن سطح راه باید با شمشه کنترل شود تا انطباق آن با مشخصات محرز

گردد. در غیر این صورت باید بلافاصله نسبت به اصلاح اقدام شود. در سطوحی که نمی‌توان غلتک‌های

منطبق با مندرجات این فصل را برای تراکم به کار برد پیمانکار می‌تواند از غلتک‌های کوچک موتوری و

یا لرزشی استفاده نماید. کوبیدن مخلوط آسفالتی از شروع تا تکمیل عملیات تراکم، ضمن رعایت کامل

شرح فوق، شامل مراحل سه: گانه زیر است

-1 20-20 مرحله اول

عملیات تراکم در این مرحله که بلافاصله بعد از پخش مخلوط آسفالتی شروع می‌شود با غلتک

سه‌چرخ، یا غلتک‌های ردیف یا لرزشی اجرا می‌گردد. وقتی‌که غلتک سه‌چرخ و غلتک‌های ردیف یا

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 563

لرزشی باهم کار می‌کنند غلتک ردیف ) دوچرخ یا سه‌چرخ ( باید بلافاصله پشت فینیشر و بقیه غلتک‌ها

بعدازآن عمل نمایند. چرخ با نیروی محرکه غلتک باید به‌طرف فینیشر باشد تا از جمع شدن آسفالت در

جلوی چرخ جلوگیری نماید.

سرعت غلتک‌های فولادی در این مرحله حداکثر 3 کیلومتر در ساعت و غلتک‌های لرزشی بین 5-4

کیلومتر در ساعت باید باشد. وزن غلتک‌های مورداستفاده در این مرحله، به درجه حرارت، ضخامت و

مقاومت مخلوط آسفالتی بستگی دارد. این وزن برای غلتک‌های استاتیک 8 تا 12 تن و برای غلتک‌های

لرزشی 7 تا 12 تن است. فاصله غلتک‌های این مرحله تراکم از فینیشر باید به نحوی تنظیم شود که هیچ‌گاه از 50 متر تجاوز ننماید. در این مرحله درجه حرارت مخلوط آسفالتی باید به مقداری باشد که مخلوط

به چرخ غلتک نچسبد و در سطح آن ترک طولی و یا عرضی و یا جابه‌جایی ایجاد نشود و به‌عبارت‌دیگر

مخلوط آسفالتی تاب پذیرش وزن غلتک را داشته باشد. حداقل درجه حرارت در شروع مرحله اول عملیات

تراکم برای مخلوط‌های آسفالتی پیوسته 120 و مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی باز 105 درجه سانتی‌گراد

است.

-2 20-20 مرحله دوم

غلتک زنی در این مرحله از تراکم، بلافاصله بعد از تکمیل مرحله اول و در شرایطی شروع می‌شود که

مخلوط آسفالتی هنوز حالت خمیری داشته و دارای آن‌چنان حرارتی است که می‌تواند تراکم نسبی موردنظر را تأمین کند. این درجه حرارت برای مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته 95 درجه سانتی‌گراد

است. غلتک‌های مورداستفاده در این مرحله از نوع لاستیکی 1 یا لرزشی می‌باشد که نسبت به غلتک‌های

استاتیک امتیازاتی به: شرح زیر دارد

الف: تراکم حاصله در قشر آسفالتی توسط این غلتک‌ها نسبت به غلتک‌های فولادی استاتیک

یکنواخت‌تر و. همگن‌تر است

ب: تعداد گذر غلتک‌های لرزشی برای حصول تراکم لازم کمتر از سایر غلتک‌هاست.

ا.١استفاده از غلتک‌های چرخ لاستيكي براي آسفالت ماستيك درشت‌دانه، مجاز نيست.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 564

پ: بافت بسته و پیوست‌های که غلتک‌های لاستیکی و لرزشی در سطح آسفالت ایجاد می نک ند، سبب

می‌شود که قابلیت نفوذ آب در لایه آسفالتی کاهش یابد.

ت: غلتک‌های لاستیکی و لرزشی با جابه‌جا کردن دانه‌های سنگی و قفل و بست کردن آن‌ها در

یکدیگر، مقاومت لایه آسفالتی و زاویه اصطکاک داخلی آن را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش

. می‌دهد

سرعت غلتک لاستیکی در این مرحله پنج کیلومتر و غلتک لرزشی 5-4 کیلومتر در ساعت است.

کارکرد غلتک‌های لاستیکی یا لرزشی در این مرحله باید آن‌قدر ادامه یابد که مخلوط آسفالتی به حداقل

تراکم لازم مندرج در این فصل برسد. اگرچه در مرحله دوم غلتک زنی، استفاده از غلتک لاستیکی یا

لرزشی بر سایر غلتک‌ها برتری دارد، بااین‌حال کاربرد غلتک‌های استاتیک نیز در این مرحله مجاز است.

فاصله غلتک‌های مورد مصرف در مرحله دوم، از غلتک‌های مرحله اول معمولاً باید بیش از 60 متر باشد.

قبل از آنکه درجه حرارت مخلوط‌های آسفالتی به حداقلی برسد که دستگاه نظارت تعیین کرده است عمل

غلتک زنی باید در این مرحله پایان‌یافته و تراکم لازم حاصل شود. این درجه حرارت بیش از 85 درجه

سانتی‌گراد است.

-3 20-20 مرحله تکمیلی و نهایی

غلتک زنی در این مرحله منحصراً برای آرایش نهایی سطح راه بوده و در شرایطی باید انجام گیرد که

مخلوط آسفالتی هنوز کار آیی لازم برای محو اثرات چرخ‌های غلتک‌های دو مرحله پیشین و رفع هرگونه

عیب و نقص و ناهمواری در پوشش آسفالتی را دارد.

غلتک‌های دوچرخ یا سه‌چرخ ردیف استاتیک در این مرحله باید مورداستفاده قرارگرفته و در حداقل

فاصله نسبت به غلتک‌های مرحله دوم عمل نمایند. وزن غلتک‌ها در این مرحله حداقل 8 تن و سرعت

آن‌ها حداکثر پنج کیلومتر در ساعت می‌باشد. بعد از تکمیل مرحله سوم، وسایل سنگین ازجمله غلتک‌ها

به‌هیچ‌وجه مجاز نیستند که روی سطح راه که غلتک زنی آن پایان‌یافته ولی هنوز کاملاً سرد و سخت

نشده است توقف نمایند. غلتک زنی در این مرحله، قبل از آنکه درجه حرارت آسفالت به کمتر از 80 درجه

پایمرد