متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 10

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 545

درصورتی‌که دانه‌بندی مصالح سنگی تغییر کند، کالیبراسیون سیلوهای گرم به شرح فوق باید

تجدید شود.

پ: هم‌زمان نمودن تغذیه مصالح سنگی و قیر

برای هدایت مصالح سنگی از سیلوها و جریان یافتن قیر از مخزن مربوطه یا هر دستگاه تقسیم‌کننده دیگر باید کنترل مؤثر و بههمپیوستهای ایجاد نمود. این کار باید با وسایل مکانیکی مجهز با

هر روش عملی دیگری که به تصویب برسد، انجام شود. سیلوهای گرم مصالح سنگی باید با علائم

اخباری و کنترل‌هایی مجهز باشد که کاهش سطح مصالح را آگاهی داده و همچنین درصورتی‌که

هریک از مصالح در سیلوی مربوط آن‌قدر کم باشد که کارخانه نتواند در ظرفیت پیش‌بینی‌شده

فعالیت کند، هدایت جریان مصالح سنگی و قیر را به دستگاه مخلوط کننده به‌طور خودکار

قطع نماید.

سیستم ذخیره قیر نیز باید دارای چنین علائم و کنترل‌هایی باشد که در موقع پایین بودن سطح قیر

اعلام‌خطر نموده و هنگامی‌که این سطح به حدی تنزل کند که انتهای لوله تغذیه قیر نمایان

گشت تمامی کارخانه را از فعالیت بازدارد. کنترل دریچه‌های تغذیه‌کننده مصالح و پمپ قیر متناوباً

ضروری است تا مقادیر تعیین‌شده مصالح سنگی و قیر که مطابق فرمول کارگاهی برای کارخانه

تنظیم‌شده است در مواقع لازم قابل. اندازه‌گیری باشد

ت: واحد مخلوط کننده

کارخانه باید یک دستگاه مخلوط کننده مداوم از نوع دو پرهای مجهز بوده و بتواند مخلوط آسفالتی

همگنی منطبق با فرمول کارگاهی تهیه نماید. بازوی پره‌ها باید قابل تنظیم به زوایای مختلف روی

میله محور بوده و نیز با گردش مخالف بتواند مخلوط آسفالتی را به داخل دستگاه مخلوط کننده به

عقب براند. فاصله پره‌ها از کلیه قسمت‌های ثابت و متحرک دستگاه نباید از 2 سانتیمتر تجاوز کند.

روی دستگاه باید تابلویی از طرف کارخانه سازنده در محل ثابتی نصب شود که حجم کامل مخلوط

کننده را در عمق‌های مختلف برای مخلوط آسفالتی داخل آن منعکس نماید.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 546

ث: مدت اختلاط

تعیین زمان مخلوط کردن مصالح و قیر در کارخانه از طریق روش وزنی و بر اساس فرمول زیر به

روش مندرج در مشخصات آشتو به شماره: T195 انجام خواهد شد

زمان اختلاط به ثانیه =

وزن‌ها با توجه به آزمایش‌هایی که انجام می‌شود تعیین و نیز حجم واحد مخلوط کننده در سطوح

مختلف که معمولاً در کاتالوگ کارخانه مشخص‌شده است تعیین می‌گردد. به‌هرحال زمان

مخلوط کردن نباید بیشتر از. 60 ثانیه باشد

10-20 بازرسی کارخانه آسفالت

کلیه اجزا و عناصر اصلی و فرعی کارخانه آسفالت، حداقل یک هفته قبل از شروع عملیات آسفالتی و

سپس روزانه در حین تولید باید مستمر توسط دستگاه نظارت مورد بازرسی و کنترل دقیق قرار گیرد تا

هرگونه نقص، کمبود یا عدم انطباق عملکرد هریک از آن‌ها با مشخصات M156 آشتو یا D995 اِی اس

تی ام و شرایط مشروحه در این فصل، اصلاح شود. نحوه بازرسی باید به روش T172 آشتو یا D290

اِی اس تی ام به‌عمل‌آمده و اجزا و عوامل زیر دقیقاً بازبینی و مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گیرد:

الف: سیلوهای سرد و تسمه‌نقاله‌های رابط

ب: واحد خشک‌کننده و سیستم انتقال مصالح گرم به سرندها

پ: سرندها

ت: سیلوهای گرم ولوله‌های سرریز

ث: سیلوی فیلر و سیستم انتقال فیلر

ج: حرارتسنجهای قیر و مصالح سنگی

چ: مخازن ذخیره و تغذیه قیر ولوله‌های رابط و روش گرم کردن قیر

ح: قپانهای مصالح سنگی، فیلر و قیر

ظرفيت راكد دستگاه مخلوط كننده به كيلوگرم

توليد دستگاه مخلوط كننده به كيلوگرم در ثانيه

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 547

خ: محفظه توزین

د: واحد مخلوط کننده و مدت‌زمان اختلاط

ذ: اطاق فرمان مرکزی کارخانه و تجهیزات کنترل‌کننده آن

11-20 تولید آسفالت

جهت تهیه مخلوط آسفالتی منطبق با مشخصات و طرح اختلاط مصوب و ابلاغ‌شده، پیمانکار مکلف

است سرپرست کارآزموده و ماهری را که در این عملیات تجربه داشته و صلاحیت فنی‌اش مورد تائید

دستگاه نظارت باشد، مأمور این کار نماید. سرپرست باید با مشخصات آسفالتی، آزمایش‌های مربوط و

اصول صحیح عملیات کارخانه و سایر موارد آشنایی کامل داشته و برای این کار تعلیم‌یافته باشد. این

سرپرست باید در تمام اوقات که کارخانه کار می‌کند، در کارگاه حضورداشته باشد.

-1 11-20 آماده کردن کارخانه آسفالت

آماده کردن کارخانه آسفالت درواقع انجام یک مرحله آزمایشی برای شروع تولید و عملیات آسفالتی

است. پیمانکار مکلف است در این مرحله و نیز مراحل بعدی تولید ضمن فراهم نمودن وسایل اجرای کار،

از کارخانه آسفالت در شرایطی که منطبق با مندرجات این فصل باشد بهره‌برداری نماید. اجرای کلیه

مراحل آزمایشی تا شروع تولید ضمن اعمال کنترل مستمر دستگاه نظارت به عهده پیمانکار است:

الف: سیلوهای سرد از عوامل اصلی و تعیین‌کننده یکنواختی مخلوط آسفالتی است لذا باید آن‌چنان

تنظیم شوند که این یکنواختی تأمین گردد. هریک از مصالح درشت و ریز تفکیک‌شده در کارگاه

باید به یکی از سیلوها تغذیه‌شده و درصورتی‌که ماسه طبیعی نیز به‌عنوان بخشی از مصالح

ریزدانه مصرف می‌شود، سیلوی جداگانه‌ای برای آن تخصیص یابد تا جریآن‌یکنواخت و منظم

مصالح درشت و ریز به‌طور خودکار به واحد خشک‌کننده تأمین گردد سیلوهای مصالح ریزدانه

) ماسه ( باید مجهز به لرزاننده باشد.

ب: مصالح را نباید قبل از تغذیه به سیلوهای سرد با یکدیگر مخلوط نمود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 548

پ: با استفاده از دانه‌بندی مصالح تفکیک‌شده، نسبت‌های وزنی مصالحی که هر سیلو باید با توجه به

ظرفیت پیش‌بینی‌شده کارخانه به دستگاه خشک‌کننده تغذیه نماید محاسبه گردد.

ت: برای مصالحی که در تهیه مخلوط آسفالتی به کار می‌رود باید سیلوهای سرد را جداگانه کالیبره

نمود و نمودارهای مربوطه را ترسیم کرد. در این نمودارها، محور افقی معرف میزان باز بودن دریچه

خروجی سیلو و محور عمودی معرف وزن مصالح خروجی در دقیقه یا به ازای هر گردش مکانیسم

مربوطه خواهد بود. چنانچه نوع مصالح و دانه‌بندی آن‌ها تغییر کند کالیبراسیون باید تجدید شود.

ث: میزان باز بودن دریچه خروجی هر سیلو برای تغذیه مصالح به واحد خشک‌کننده با استفاده از

نمودارهای ترسیم‌شده تعیین و تثبیت گردد. معمولاً این حد نباید برای مصالح درشت‌دانه کمتر از

5/2 الی 3 برابر درشت‌ترین دانه‌ها و برای مصالح ریز ) ماسه ( کمتر از. 25 میلیمتر باشد

ج: ضمن هدایت جریان مصالح از سیلوهای سرد به واحد خشک‌کننده و بلافاصله بعدازاینکه کارخانه

به شرایط عملکرد عادی خود رسید از سیلوهای گرم کارخانه و فیلر ) در صورت لزوم ( موجود در

کارگاه نمونه‌برداری شده و نسبت وزنی مصالح هر سیلوی گرم ) و فیلر ( برای تهیه مخلوط مصالح

سنگی منطبق با فرمول کارگاهی محاسبه گردد.

چ: با استفاده از نسبت‌های فوق و مقدار قیر مشخص‌شده در طرح آسفالت و با توجه به ظرفیت تولید

کارخانه در هر مرحله، وزن مصالح مصرفی هر یک از سیلوهای گرم، فیلر و قیر درروی صفحه

ترازوهای مصالح، فیلر و قیر تعیین و تثبیت گردد. مقدار قیر بر اساس درصد وزن کل مخلوط

آسفالتی ) مخلوط مصالح سنگی، فیلر و قیر ( محاسبه شود.

ح: در مورد کارخانه‌های آسفالت مداوم، جهت تعیین نسبت‌های وزنی مصالح سیلوهای گرم، فیلر و قیر

به‌نحوی‌که دانه‌بندی و در صد قیر مخلوط حاصل با فرمول کارگاهی و طرح آسفالت منطبق

باشد، کالیبراسیون هر یک از آن‌ها باید انجام شود ) به شرح بند ب ردیف -9-3 20 این فصل ( تا با

استفاده از نمودارهای ترسیمی نسبت‌های موردنظر تعیین گردد. چون قیر مصرفی در کارخانه‌های

آسفالت مداوم به طریق حجمی اندازه‌گیری می‌شود و این حجم در درجات حرارت مختلف متغیر

است، باید ضریب اصلاح لازم را با توجه به درجه حرارت قیر مصرفی برای تصحیح حجم قیر

به کار برد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 549

برای آسفالت ماستیک درشت‌دانه موارد زیر علاوه بر موارد فوق: باید رعایت گردد

الف: با توجه به درصد نسبتاً کم مصالح ریزدانه و درصد زیاد مصالح درشت‌دانه در این نوع آسفالت در

مقایسه با بتن آسفالتی، درجه حرارت مصالح سنگی و درنتیجه مخلوط آسفالتی باید بیشتر از دمای

معمولی بتن آسفالتی باشد تا بتواند موجب افزایش کار آیی و شکل‌پذیری آن در مرحله پخش و

تراکم شود. برای این منظور سیستم سوخت واحد گرم‌کننده مصالح سنگی باید تنظیم و همواره

کنترل شود.

ب: قبل از آنکه دمای مصالح سنگی در شروع تولید آسفالت به دمای مناسب برسد، از افزودن قیر به

واحد مخلوط کننده خودداری شود. برای این منظور، تسمه‌نقاله‌های مصالح و سیستمهای متحرک

حامل مصالح سنگی از واحد گرم‌کن کارخانه به واحد مخلوط‌کن باید پیش گرم شوند.

پ: اولویت اختلاط شامل تخلیه به ترتیب مصالح سنگی، فیلر، افزودنی تثبیت‌کننده و قیر به واحد

مخلوط‌کن، باید همواره رعایت شود.

ت: در جریان تولید آسفالت ماستیک درشت‌دانه، از تهیه و تولید نوع دیگری از آسفالت توسط کارخانه

آسفالت باید خودداری شود.

-2 11-20 آسفالت آزمایشی

الف: با اجرای مراحل فوق، نهایتاً در هر کارخانه آسفالت برای اجزای متشکله مخلوط آسفالتی شامل

مصالح سنگی، فیلر و قیر نسبت‌هایی تعیین خواهد شد که ازنظر تئوری، مخلوط آسفالتی تهیه‌شده

با این نسبت‌ها باید با دانه‌بندی کارگاهی و طرح اختلاط مربوطه تطبیق نماید. این نسبت‌ها را

) فرمول کارخانه آسفالت ( می‌نامند. بدیهی است هرگونه تغییری در دانه‌بندی هر یک از اجزای

متشکله موجب تغییر در دانه‌بندی مخلوط و کیفیت آن و درنتیجه ارزش‌های مخلوط آسفالتی

خواهد شد.

ب: مخلوط آسفالتی تهیه‌شده با فرمول کارخانه که یک مخلوط آزمایشی است، باید مورد آزمایش

قرار گیرد. درصورتی‌که نتایج حاصله منطبق با ضوابط طرح اختلاط و مشخصات مندرج در این

فصل بوده و مورد تائید دستگاه نظارت باشد شروع مرحله تولید و ادامه عملیات آسفالتی بلامانع

پایمرد