متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 7

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 530

-7-9 20 رواداریها

رواداریهای دانه‌بندی و میزان قیر مخلوط‌های بتن آسفالتی گرم نسبت به دانه‌بندی کارگاهی طرح

اختلاط ،و قیر بهینه طرح باید مطابق جدول 19-20 باشد.

جدول 19 -20 حدود رواداری دانه‌بندی کارگاهی و قیر

-8 20 طرح اختلاط آزمایشگاهی

قبل از شروع عملیات آسفالتی، طرح اختلاط آزمایشگاهی آسفالت موردنظر با رعایت مراحل زیر

توسط آزمایشگاه تهیه شود:

-8-1 20 انتخاب دانه‌بندی کارگاهی

دانه‌بندی کارگاهی، دانه‌بندی مشخصی است که با توجه به مصالح درشت، متوسط، ریز و فیلر آماده‌شده در کارگاه، باید توسط پیمانکار به نحوی تهیه شود که شرایط زیر را داشته باشد:

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 531

الف: در داخل دانه‌بندی مشخصات، قرارگرفته و از الک 8 به پایین به‌موازات دو حد فوقانی و تحتانی

دانه‌بندی انتخابی باشد.

ب: حتی‌الامکان از نمودار معرف حداکثر چگالی 1 فاصله داشته باشد تا موجب افزایش فضای خالی

مصالح سنگی در حد مطلوب و درنتیجه مصرف قیر بیشتر برای افزایش دوام آسفالت گردد.

پ: با شرایط ترافیک، آب‌وهوا، موقعیت مسیر ) کوهستانی، تپه‌ماهور، هموار ( هماهنگی داشته باشد.

ت: پوشش حاصل بعد از اعمال رواداریهای مندرج در جدول 19-20 به دانه‌بندی پیشنهادی پیمانکار

که »پوشش دانه‌بندی کنترل کارگاهی« نامیده می‌شود، داخل دانه‌بندی اصلی واقع شود.

ث: بر اساس کلیه نتایج قابل‌قبول حاصل از آزمایش دانه‌بندی مصالح تفکیک‌شده در کارگاه محاسبه

گردد.

ج: فرمول کارگاهی که بر اساس نتایج آزمایش‌های متغیر، منفرد و نمونه‌های غیر معرف اخذشده از هر

یک از مصالح محاسبه شود، قابل‌قبول نخواهد بود.

چ: نتایج دانه‌بندی جزء یا اجزای مصالح مورداستفاده در تعیین دانه‌بندی کارگاهی باید معرف بیش از

25 درصد حجم کل مخلوط مصالح سنگی موردنیاز برای هریک از مخلوط‌های آسفالتی در پروژه

باشد.

ح: پیمانکار موظف است ضمن پیشنهاد دانه‌بندی کارگاهی کلیه نتایج آزمایشگاهی روی مصالح را که

طی تولید آن‌ها انجام‌شده به همراه دلایل توجیهی انتخاب آن به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

-8-2 20 نمونه‌برداری

نمونه‌برداری برای طرح اختلاط آزمایشگاهی باید از سیلوهای گرم کارخانه آسفالت و با رعایت شرایط

زیر صورت گیرد:

الف: مصالح درشت، متوسط و ریز آماده و تفکیک‌شده در کارگاه که منطبق با مشخصات این فصل

باشد، هریک باید جداگانه به سیلوهای سرد کارخانه تغذیه شود. وضعیت دریچه سیلوهای سرد

1. Maximum Density Curve (Fuller Curve)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 532

طوری تنظیم می‌گردد که از هر یک به نسبت معین مصالح وارد کارخانه شده و پس از حرارت

دیدن و سرند شدن به سیلوهای گرم کارخانه منتقل شود.

ب: چنانچه ماسه طبیعی به‌عنوان بخشی از مصالح ریزدانه به کار رود، ضمن تغذیه جداگانه آن به

سیلوهای سرد مربوط، نسبت تغذیه آن به واحد خشک‌کننده ب ته نحوی نظیم شود که منطبق با

نسبت وزنی مندرج در مشخصات برای کل مخلوط آسفالتی باشد.

پ: تغذیه مصالح به سیلوهای سرد و فعالیت آزمایشی کارخانه باید آن‌قدر ادامه پیدا کند تا کارخانه به

شرایط عادی و عملکرد یکنواخت خود برسد. در چنین حالتی از هر یک از سیلوهای گرم در

دو نوبت به فاصله 15 دقیقه و در هر نوبت، دو نمونه برداشته می‌شود. نمونه‌برداری از سیلوها باید با

وسایل خاص تعبیه‌شده توسط کارخانه انجام گیرد.

ت: نمونه‌های اخذشده در هر مرحله آزمایش، در آزمایشگاه محلی مقیم مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا

اطمینان حاصل شود که دانه‌بندی نمونه‌های اخذشده از هر سیلوی گرم و فیلر ) در صورت لزوم (

در هر مرحله، مشابه و یکنواخت بوده است.

ث: چنانچه آزمایش‌های انجام‌شده در کارگاه ب مه شرح فوق ؤید یکنواختی دانه‌بندی مصالح در هر دو

نوبت نمونه‌گیری و نیز انطباق آن‌ها با مشخصات مندرج در این فصل باشد، باید از هر یک از

سیلوهای گرم ضمن ادامه مرحله آزمایشی کارخانه حداقل 25 کیلوگرم نمونه‌برداری و جهت تهیه

طرح اختلاط به آزمایشگاه ارسال شود. در مواردی که به فیلر جداگانه علاوه بر فیلر حاصل از

دستگاه غبارگیر کارخانه برای تأمین دانه‌بندی منطبق با مشخصات نیاز باشد، نمونه‌گیری از فیلر

موجود در انبار مسقف کارگاه باید انجام گیرد ) حداقل 10 کیلوگرم.(

ج: قیر مورد مصرف در طرح نیز باید از مخازن ذخیره کارگاه و با توجه به روش آشتو T40

نمونه‌برداری شود ) حداقل 10 کیلوگرم.(

چ: نمونه‌گیری مصالح سنگی گرم، فیلر و قیر باید با حضور نمایندگان دستگاه نظارت، پیمانکار و

آزمایشگاه مقیم انجام گیرد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 533

-8-3 20 تهیه طرح اختلاط

دستگاه نظارت در صورت تصویب دانه‌بندی کارگاهی نسبت به ارسال نمونه‌های سنگی و قیر به

آزمایشگاه جهت تنظیم طرح اختلاط اقدام و اطلاعات موردنیاز تهیه طرح را به شرح زیر در اختیار

آزمایشگاه قرار: می‌دهد

الف: مشخصات هریک از نمونه‌های اخذشده از سیلوهای گرم، فیلر و قیر.

ب: روش طرح اختلاط، به شرح آنچه در مشخصات فنی خصوصی تصریح‌شده است ) روش

مارشال معمولی یا مارشال اصلاح‌شده یا روش‌های دیگر.(

پ: کلیه معیارهای فنی مربوط به نوع مشخصات مخلوط آسفالتی مورد طرح ) رویه، آستر، اساس

قیری (، به شرح جداول مربوط.

ت: تعداد ضربه‌ها برای کوبیدن نمونه‌های آزمایشگاهی.

آزمایشگاه بر اساس اطلاعات فوق ضمن کاربرد دستورالعمل آخرین چاپ نشریه MS-2

انستیتو آسفالت نسبت به تنظیم طرح اختلاط اقدام و نتیجه را به شرح زیر به کارفرما یا دستگاه نظارت

اعلام می‌نماید:

الف: منحنی دانه‌بندی هر یک از مصالح سنگی درشت، متوسط و ریز و فیلر به‌صورت جداگانه

ب: نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی به شرح جدول‌های -5 20 تا -7 20 و قیر مطابق جدول مربوط در

فصل چهاردهم

پ: درصد وزنی هر یک از سنگ‌دانه‌های درشت، متوسط، ریز و فیلر مصرفی در طرح اختلاط و مقایسه

دانه‌بندی حاصل با دانه‌بندی کارگاهی پیشنهادی پیمانکار به شرح بند 1- -8 20

ت: مناسب‌ترین درصد قیر نسبت به‌کل مخلوط

ث: درصد فضای خالی آسفالت کوبیده شده

ج: درصد فضای خالی سنگ‌دانه‌ها )(VMA

چ: درصد فضای خالی سنگ‌دانه‌هایی که با قیر پر می‌شود )(VFB

ح: استحکام مارشال

خ: روانی مارشال

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 534

د: میانگین وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی

ذ: درصد جذب قیر مصالح سنگی

ر: سایر خصوصیات مخلوط آسفالتی طرح با قیر بهینه به شرح بند -7 20 برحسب مورد

-8-4 20 کنترل نتایج طرح اختلاط آزمایشگاهی

دستگاه نظارت، طرح اختلاط فوق را جهت تهیه آسفالت آزمایشی به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. پیمانکار

به راه‌اندازی کارخانه آسفالت و تولید مخلوط آسفالتی بر اساس طرح و مصرف آن در قطعه یا قطعات

آزمایشی و نمونه‌گیری از آسفالت این قطعات اقدام می‌کند و نهایتاً نتایج حاصل از آزمایش این نمونه‌ها با

داده‌های طرح اختلاط آزمایشگاهی مقایسه. می‌شود

چنانچه در این مقایسه، انطباق ویژگی‌های مخلوط آسفالتی آزمایشی با مشخصه‌های طرح اختلاط

ضمن رعایت رواداریهای پیش‌بینی‌شده در مشخصات به تائید دستگاه نظارت برسد، طرح اختلاط برای

اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت باید نسبت به انجام اصلاحات لازم به‌منظور هماهنگی

بین طرح و تولید اقدام تا انطباق نتایج آزمایش‌های کنترل کیفیت با معیارها و مشخصات فنی تضمین

شود. و نهایتاً فرمول کارگاهی اصلاح‌شده بعد از تائید دستگاه نظارت، مبنای عملیات اجرایی قرار گیرد.

پیمانکار باید آسفالت را بر اساس مشخصات مخلوط آسفالتی پروژه ابلاغی دستگاه نظارت تهیه و اجرا

کند. آسفالت‌های تهیه‌شده که خارج از مشخصات باشند، موردقبول نخواهد بود.

چنانچه به هر دلیل محل معدن تغییر نماید و مشخصات مصالح نیز تغییر کند، فرمول کارگاهی

جدید باید تهیه شود. نظر به اینکه امکان تغییر نوع و وزن مخصوص سنگ‌دانه‌های مصرفی حتی در یک

معدن هم وجود دارد، لذا هر 2 ماه یک‌بار یا در هر بازه زمانی که دستگاه نظارت تشخیص دهد، از

سنگ‌دانه‌های مخازن گرم کارخانه آسفالت، نمونه‌برداری شده و جهت کنترل وزن مخصوص و میزان

جذب قیر به آزمایشگاه مجاز ارسال می‌گردد.

درصورتی‌که نتایج جدید وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی با نتایج قبلی ی، اختلاف بیش

از /0 04 داشته باشد، باید نسبت به تهیه طرح اختلاط جدید اقدام شود.

پایمرد