متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 6

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 525

درجه نفوذ قیر اصلی درجه نفوذ قیر بازیابی شده مساوی یا بیشتر از:

روش آزمایش بازیافت قیر باید مطابق D1856 اِی اس تی ام و روش نمونه‌گیری مخلوط آسفالتی

و نگهداری آن تا موقع آزمایش مطابق D3515 اِی اس تی ام باشد.

جدول 14-20 مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط‌های آسفالتی گرم با روش مارشال ) آشتو (T245

٭ مجموع محورهای استاندارد در دوره طرح

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 526

جدول 15-20 مشخصات فیزیکی و مقاومتی مخلوط‌های آسفالت گرم با روش مارشال اصلاح‌شده D5581

٭ مجموع محورهای استاندارد در دوره طرح

جدول 16-20 فضای خالی مصالح سنگی

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 527

جدول 17-20 مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی SMA با دستگاه متراکم کننده چرخشی روسازی ممتاز

٭ برای راه‌های با میزان آمدوشد سبک یا در شرایط آب‌وهوائی سرد، درصد فضای خالی مخلوط آسفالت متراکم را می‌توان کمتر از 4 درصد در

نظر گرفت، لیکن در هیچ حالتی این میزان نبایستی کمتر از 3 درصد باشد.

† علت مصرف زیاد قیر نسبت به سایر مخلوط‌های آسفالت گرم، دانه‌بندی گسسته و مقدار نسبتاً زیاد فیلر در آسفالت ماستیک است.

: VCADRC3 وVCAMIX2‡ روش محاسبه

CA

CA

mb

)MIX( P

GG

VCA 100  

 

-=    

- Gmb وزن مخصوص حقیقی نمونه متراکم آزمایشگاهی ) آشتو (T-166

- GCA وزن مخصوص حقیقی مصالح درشت‌دانه ) آشتو (T-85

- PCA درصد مصالح درشت‌دانه در مخلوط SMA

100

G

G

VCA

WCA

SWCA

DRC ×

-

=

γ

γ γ

-γ s وزن واحد حجم مصالح درشت‌دانه خشک در آزمایش میله خورده T-19 آشتو برحسب کیلوگرم بر مترمکعب

- γ w وزن واحد حجم آب ) 998 کیلوگرم بر مترمکعب (

1. Tensile Strength Ratio (TSR)

2. Voids in Coarse Aggregate of the Compacted Mixture

3. Voids in Coarse Aggregate in Dry-Rodded Condition

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 528

-7-5 20 دوام مخلوط‌های آسفالتی در برابر آب

أت ثیر آب بر مخلوط‌های آسفالتی و کاهش چسبندگی و مقاومت حاصل از اشباع این مخلوط‌ها در

برابر آب باید با آزمایش‌های استاندارد کنترل شود و نتایج مطابق مشخصات زیر باشد. این مشخصه‌ها

باید در طرح آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی به‌عنوان ضوابط طراحی لحاظ شود.

الف: نسبت مقاومت فشاری اشباع به مقاومت فشاری خشک با روش D1075 اِی اس تی ام یا T165

آشتو نباید کمتر از. 75 درصد باشد

ب: نسبت مقاومت کششی 1 غیرمستقیم نمونه‌های اشباع به نمونه‌های خشک با روش T283 آشتو

کمتر از. 75 درصد نباشد

پ: نسبت متوسط مقاومت سه نمونه آزمایشگاهی مارشال که 24 ساعت در شرایط مستغرق در داخل

آب 60±1 درجه سانتی‌گراد قرارگرفته باشند به متوسط مقاومت سه نمونه دیگر که 30 تا 40 دقیقه

در داخل آب 60±1 درجه سانتی‌گراد یا 2 ساعت در گرمخانه الکتریکی با حرارت 60±1 نگهداری

شود، نباید کمتر از 75 درصد. باشد

مصالح سنگی مصرفی در آسفالت که مستعد پدیده عریان شدگی 2 یم باشند ) ازجمله سنگ‌های

سیلیسی یو سیلیس - قلیائی(، باید قبل از مصرف ازنظر تأمین معیارهای الف تا پ فوق مورد آزمایش

قرار گیرند تا در صورت لزوم و تشخیص دستگاه نظارت از آهک شکفته، سیمان، فیلر مناسب یا

افزودنی‌های شیمیایی آلی از نوع فعال‌کننده‌های سطحی، استفاده شود.

-7-6 20 نسبت وزنی فیلر به قیر مؤثر

نسبت درصد وزنی فیلر به درصد وزنی قیر مؤثر 3 برای مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته باید

بین 2/1-6/0 باشد. درصد قیر مؤثر از رابطه زیر به دست می‌آید:

s

ba

bbe P

100

P

= PP -

1. Indirect Tensile Strength

2. Stripping

3. Effective Asphalt Content

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 529

که در آن:

- pbe درصد وزنی قیر مؤثر مخلوط آسفالتی

- pb درصد وزنی قیر برحسب مخلوط آسفالتی

- pba درصد وزنی جذب قیر مصالح سنگی

- ps درصد وزنی مصالح سنگی در مخلوط آسفالتی

-7-7 20 مقاومت در مقابل‌تغییر شکل‌های شیاری1

ضوابط و معیارهای فنی مقاومت مخلوط‌های آسفالت گرم در مقابل پدیده تغییر شکل‌های شیاری

آسفالت، با توجه به شرایط خاص هر پروژه توسط مهندس مشاور طرح تعیین و در مشخصات فنی

خصوصی قید می‌شود. روش این آزمایش باید با مشخصات آشتو T324 مطابقت داشته باشند.

-7-8 20 ماسه آسفالت

درصورتی‌که این قشر آسفالتی در تراز بیش از ده سانتیمتر نسبت به رویه نهایی قرار گیرد، مشخصات

و معیارهای فنی آن بر اساس روش مارشال T245 آشتو و با اعمال 50 ضربه در هر طرف نمونه‌ها به شرح

جدول 18-20 خواهد بود. در شرایطی که این آسفالت در تراز کمتر از ده سانتیمتر قرار گیرد، باید با

ضوابط جدول 14-20 مطابقت داشته باشد.

چنانچه ماسه آسفالت به‌عنوان قشر اساس آسفالتی مصرف شود، تجاوز از حد 18 درصد فضای خالی

به شرح جدول 18-20 مشروط بر آنکه سایر ارزش‌های آن با مشخصات منطبق باشد، بلامانع است.

جدول 18-20 مشخصات فنی ماسه آسفالت

1. Rutting

پایمرد