متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 5

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 520

برای گرم کردن قیر جهت انتقال از مخازن ذخیره به کارخانه آسفالت نیز باید از لوله‌های روغن یا

بخار، دستگاه‌های الکتریکی یا وسایل مناسب و قابل‌قبول دیگر استفاده شود. کاربرد شعله مستقیم آتش

که با بدنه مخازن قیر در تماس باشد، موجب سوخته شدن موضعی قیر و درنتیجه کاهش خواص

چسبندگی آن شده و مجاز نمی‌باشد. در صورت لزوم برای اعمال شعله باید بین شعله و جدار مخازن،

کوره‌هایی از نوع آجرنسوز حائل باشد.

درجه حرارت قیرهای خالص در مخازن ولوله‌ها و هنگام اختلاط با سنگ‌دانه‌ها در مخلوط‌کن کارخانه

آسفالت، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که درجه حرارت آسفالت با دانه‌بندی پیوسته که از کارخانه به کـامیون

تخلیه می‌شود هیچ‌گاه از 163 درجه سانتی‌گراد تجاوز ننماید. درعین‌حال درجه حرارت قیر نیـز در تمـام

مراحل تخلیه، ذخیره، انتقال و اختلاط حداکثر 176 درجه سانتی‌گراد باشد و هنگام گرم کردن، دود نکند.

تانکرهای حمل قیر و همچنین مخازن قیر کارگاه باید مجهز به حرارت‌سنج باشد. یک حرارت‌سنج در

قسمت تحتانی تانکر و دیگری در قسمت فوقانی نصب می‌شود. در کارخانه آسفالت نیز باید حرارت‌سنج

برای قیر نصب‌شده باشد به‌طوری‌که در هر زمان بتوان درجه حرارت قیر را کنترل نمود.

قیر در کارگاه‌ها در مخازن قیر ذخیره می‌شود. درصورتی‌که برای این کار از استخر استفاده گردد،

دیوار و کف استخرها باید بتنی یا با پوشش سیمانی بوده و سرپوشیده باشد تا قیر کاملاً از گردوغبار،

بارندگی و دیگر آلاینده‌ها محفوظ بماند. نقشه مخازن زمینی قیر باید به تائید دستگاه نظارت برسد.

وسایل گرم کردن قیر باید در کف استخر. پیش‌بینی گردد

-5 20 افزودنی‌های تثبیت‌کننده در آسفالت ماستیک

به‌منظور جلوگیری از پدیده جدا شدن یا ریزش قیر 1 آسفالت ماستیک از سنگ‌دانه‌ها، از تثبیت-

کننده‌هایی نظیر الیاف سلولزی یا معدنی استفاده می‌شود. مقدار الیاف سلولزی مصرفی بایستی حداقل

3/0 درصد وزن مخلوط آسفالتی یا بیشتر باشد. این الیاف باید با ویژگی‌های مندرج در جدول 12-20

مطابقت داشته باشد.

1. Draindown

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 521

برای الیاف معدنی، میزان مصرف بایستی حداقل 4/0 درصد وزن مخلوط آسفالت باشد تا از پدیده

ریزش قیر جلوگیری نماید. الیاف معدنی باید با مشخصات جدول 13-20 تطبیق نماید. اندازه‌گیری مقدار

ریزش قیر باید با روش T305 آشتو آزمایش شود.

جدول 12-20 مشخصات الیاف سلولزی

٭ آزمایش‌های مربوطه باید مطابق شرح زیرنویس جدول مشخصات الیاف سلولزی در آشتو. MP8 انجام شود

جدول 13-20 مشخصات الیاف معدنی

٭ آزما شی های مربوطه با زی ید مطابق شرح رنویس جدول مشخصات الیاف معدنی آشتو MP8 انجام شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 522

در شرایط استفاده از مواد افزودنی تثبیت‌کننده، این مواد باید در پیمانه‌های دقیق از پیش اندازه‌گیری

شده به واحد مخلوط‌کن اضافه شود. تغییر در وزن این مواد موجب تغییر در خواص و کار آیی مخلوط

آسفالتی می‌شود. درصورتی‌که از افزودنی‌های سلولزی استفاده شود، این مواد نباید قبل از مصرف در

معرض رطوبت قرار گیرند. به‌هرحال دستورالعمل کارخانه تولیدکننده مواد افزودنی تثبیت‌کننده در

ارتباط با دوره زمانی تخلیه مصالح سنگی، فیلر، افزودنی ) دوره اختلاط خشک ( و نهایتاً مدت‌زمان

اختلاط با قیر ) اختلاط تر (، باید دقیقاً رعایت شود. وقتی دوره اختلاط خشک از اندازه لازم ) حدود

35-40 ثانیه ( تجاوز کند، افزودنی‌ها به شکل پودر ساییده و آمیخته با فیلر درمی‌آید که موجب تغییر

کیفیت و کار آیی آسفالت. می‌شود

-6 20 طرح مخلوط‌های آسفالتی

- هدف6-1 20 

هدف از طرح مخلوط‌های آسفالت گرم و بتن آسفالتی، انتخاب مناسب‌ترین و باصرفه‌ترین مخلوط

مصالح سنگی و قیر است که ویژگی‌های زیر را برای پوشش‌های آسفالتی تأمین نماید:

الف: قیر کافی داشته باشد تا ثبات و دوام آن. را تأمین نماید

ب: استحکام آن به‌اندازه‌ای باشد که بار ناشی از ترافیک را بدون تغییر شکل. تحمل کند

پ: فضای خالی کافی در آسفالت کوبیده تأمین‌شده باشد تا با افزایش درجه حرارت محیط و تراکم

اضافی ناشی از عبور و مرور ترافیک سنگین که بیشترین افزایش آن در اولین تابستان پس از اجرا

است، قیر زدگی و افت مقاومت پیدا نکند و درعین‌حال این فضای خالی در حدی باشد که موجب

نفوذ آب‌وهوای بیش‌ازحد به جسم آسفالت نگردد.

ت: کار آیی کافی را داشته باشد بطوریکه به‌آسانی پخش و کوبیده شده و سبب جدا شدن مصالح از

یکدیگر یا کمبود مقاومت نگردد.

ث: بافت سطحی آسفالت رویه و سختی سنگ‌دانه‌های آن بتواند ضریب اصطکاک کافی را در شرایط

جوی نامناسب تأمین کند.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 523

-6-2 20 روش‌های طرح

در طرح مخلوط‌های آسفالت گرم و بتن آسفالتی روش‌های استانداردشده زیر کاربرد دارد:

الف: روش مارشال T245 که هم‌جهت تهیه طرح اختلاط و هم کنترل عملیات آسفالتی برای

سنگ‌دانه‌های با حداکثر اندازه 25 میلیمتر و دانه‌بندی متراکم و پیوسته کاربرد دارد.

ب: روش اصلاح‌شده مارشال D5581 اِی اس تی ام که برای سنگ‌دانه‌های با حداکثر اندازه 50

میلی‌متر و با قالب‌های 15 سانتیمتری کاربرد دارد.

پ: روش تحقیقات شارپ 1 که توسط آشتو به‌صورت استاندارد ارائه گردیده است. از این روش پس از

پذیرش آن توسط شورای عالی فنی راه،. می‌توان استفاده کرد

ت: طرح اختلاط آسفالت ماستیک با استفاده از دستگاه متراکم کننده چرخشی 2 و مطابق با روش‌های

MP8 و PP41 آشتو، معادل سطح یک روسازی ممتاز انجام. می‌شود

-7 20 مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی گرم

مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالت گرم باید مطابق با شرایط زیر باشد:

-7-1 20 دانه‌بندی

دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالت گرم برحسب مورد با یکی از دانه‌بندی هایهای جدول -1 20 تا -4 20

مطابقت داشته باشند. در هر پروژه نوع دانه‌بندی باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

-7-2 20 مشخصات فیزیکی و مقاومتی

الف: مشخصات فیزیکی و مقاومتی آسفالت ) با دانه‌بندی جدول ( -1 20 که با روش مارشال T245 طرح‌شده باشد باید با جدول شماره. 14-20 منطبق باشد

1. Strategic Highway Research Program (SHRP)

2. Superpave Gyratory Compactor (SGC)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 524

ب: درصورتی‌که مخلوط آسفالتی با روش مارشال اصلاح‌شده D5581 و قالب‌های 15 سانتیمتری

) به شرح آخرین چاپ نشریه MS-2 انستیتو آسفالت ( با دانه‌بندی جدول -1 20 طرح‌شده باشد،

باید با جدول شماره. 15-20 مطابقت نماید

پ: درصورتی‌که مخلوط آسفالتی با روش تحقیقات شارپ طرح‌شده باشد، مشخصات فیزیکی و

مقاومتی مربوط به آن باید در مشخصات فنی خصوصی پروژه قید شود.

ت: مشخصات فنی آسفالت ماستیک باید با ویژگی‌های جدول 17-20 مطابقت داشته باشد.

-7-3 20 فضای خالی مصالح سنگی

با استفاده از دانه‌بندی جدول -1 20 و هر یک از روش‌های T245 یا ،D5581 فضای خالی مصالح

سنگی مخلوط آسفالتی مطابق با جدول. 16-20 باشد

-7-4 20 درجه حرارت آسفالت گرم و درجه نفوذ قیر

مخلوط‌های آسفالت گرم که بلافاصله بعد از تخلیه از کارخانه آسفالت ) از واحد مخلوط کننده یا

سیلوی نگهداری ( به داخل کامیون نمونه‌گیری می‌شوند باید با خصوصیات زیر منطبق باشند:

الف: درجه حرارت مخلوط‌های آسفالت با قیرهای خالص و قیرهای امولسیونی دارای دانه‌بندی جدول

) -1 20 متراکم و پیوسته ( یا دانه‌بندی‌های باز ) جدول‌های -2 20 و -3( 20 یا آسفالت ماستیک

درشت‌دانه ) جدول ، -4( 20 نباید خارج از محدوده زیر باشد:

دانه‌بندی‌های متراکم و پیوسته با قیرهای خالص - درجه سانتی‌گراد 120 - 163

دانه‌بندی‌های باز با قیرهای خالص - درجه سانتی‌گراد 105 - 127

دانه‌بندی‌های باز و پیوسته با قیرهای امولسیونی - درجه سانتی‌گراد 105 – 127

آسفالت ماستیک درشت‌دانه - درجه سانتی‌گراد 150 – 175

ب: درجه نفوذ قیر بازیابی شده از مخلوط‌های آسفالتی برحسب نوع قیر مصرفی نباید خارج از

معیارهای زیر باشد:

پایمرد