متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 4

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 515

جدول -9 20 دانه‌بندی مصالح ریزدانه

جدول 10-20 دانه‌بندی فیلر

-4 20 قیر

قیر مصرفی در آسفالت گرم و بتن آسفالتی از نوع قیرهای خالص است که از تقطیر مستقیم مواد

نفتی تهیه. می‌شود این قیرها باید همگن و فاقد آب بوده و وقتی‌که تا 175 درجه سانتی‌گراد گرم می‌شود

کف نکند. قیرهای خالص مصرفی درراه سازی به دو روش درجه نفوذ 1 یا عملکردی 2 طبقه‌بندی می‌شوند

که مشخصات آن‌ها به ترتیب باید با جدول‌های -1 14 و -2 14 فصل چهاردهم مطابقت داشته باشد.

1. Penetration Grade

2. Performance Grade

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 516

-4-1 20 انتخاب قیر

انتخاب قیر مناسب برای هر پروژه باید موردتوجه خاص قرار گیرد. در این انتخاب، نوع دانه‌بندی

مصالح سنگی مصرفی، شرایط جوی محل اجرای طرح، گروه ترافیک و ضخامت آسفالت موجود از

عوامل اصلی محسوب می‌شوند.

نوع قیر مصرفی برای هر پروژه باید توسط مهندس مشاور با لحاظ کلیه پارامترهای مؤثر ازجمله

موارد اخیر و بر اساس طبقه‌بندی عملکردی، انتخاب و در مشخصات فنی خصوصی پروژه قید شود. در

شکل 1- -20 الف قیر مناسب بر اساس طبقه‌بندی عملکردی برای برخی مناطق کشور نشان داده‌شده

است.

شکل - -1 20 الف قیر با طبقه‌بندی عملکردی برای برخی مناطق کشور

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 517

شکل - -1 20 ب ایستگاه‌های هواشناسی مورداستفاده در شکل 1- -20 الف1

استفاده از قیر با طبقه‌بندی درجه نفوذ به‌جای طبقه‌بندی عملکردی، تنها با درخواست کارفرما و در

صورت دارا بودن توجیه فنی ) که توسط مهندس مشاور بررسی می‌شود(، مجاز خواهد بود.

در این حالت قیر 60/70 برای شرایط اقلیمی گرم و معتدل ایران مناسب است مگر آن‌که شرایط

ویژه‌ای از قبیل هوای بسیار گرم، ترافیک خیلی سنگین، موقعیت تقاطع‌ها، شیب تند راه و حداکثر مطلق

درجه حرارت قشر آسفالتی در حین بهره‌برداری که ممکن است در مواردی بیشتر از 60 درجه سانتی‌گراد

.١شكل ١-٢٠صرفاً جنبه راهنما داشته و مهندس مشاور بايد بر اساس مطالعات مبتني بر روش‌های استاندارد و با لحاظ

كليه پارامترهاي مؤثر، نوع قير مناسب براي پروژه را با طبقه‌بندی عملكردي، تعيين و در مشخصات فني خصوصي پروژه،

کندید.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 518

باشد، انتخاب و مصرف قیرهای با درجه نفوذ کمتر مانند 40-50 را ایجاب نماید. به‌هرحال مصرف

قیرهایی از این قبیل در عملیات آسفالتی باید با آزمایش‌های دقیق و بررسی‌های محلی و آمارهای مستند

و معتبر ترافیک و هواشناسی همراه باشد.

جدول 11-20 به‌طورکلی می‌تواند راهنمای انتخاب نوع قیر خالص نفوذی در طرح‌های مختلف

قرار گیرد.

جدول 11-20 راهنمای انتخاب قیرهای خالص نفوذی

مشخصات قیرهای خالص مصرفی در آسفالت گرم در فصل چهاردهم به‌طور مشروح بیان‌شده است.

برای حصول کیفیت برتر برای آسفالت یا اجرای آسفالت‌های خاص نظیر آسفالت متخلخل یا آسفالت

ماستیک درشت‌دانه، می‌توان از قیرهای اصلاح‌شده به شرح فصل چهاردهم و با تائید دستگاه نظارت

استفاده نمود.

-4-2 20 آزمایش قیر

قیر انتخاب‌شده قبل از مصرف باید مورد آزمایش قرار گیرد تا مطابقت ارزش‌های آن با مشخصات

فصل چهاردهم تائید شود. علاوه بر آن در حین اجرای عملیات آسفالتی نیز هرگاه دستگاه نظارت

تشخیص دهد، باید از قیرهای مخازن کارگاه نمونه‌برداری شده و مجدداً آزمایش شود.

1. Warm

2. Hot

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 519

-4-3 20 حمل قیر، ذخیره‌سازی و گرم کردن

برای حفظ کیفیت قیر و اجتناب از گرمایش مجدد آن در زمان تخلیه از تانکرهای حمل قیر به

مخازن نگهداری در کارگاه‌های آسفالتی، باید قیر توسط تانکرهای ویژه حمل قیر به کارگاه وارد شود. این

تانکرها باید علاوه بر مخزن عایق‌بندی شده، مجهز به سیستم گرمایش یکپارچه از طریق لوله‌های روغن

یا بخار یا گرم‌کننده الکتریکی باشند. استفاده از شعله مستقیم برای تخلیه قیر به‌هیچ‌وجه مجاز نبوده و

دستگاه نظارت موظف است از تخلیه قیر تانکرهایی که از شعله مستقیم آتش جهت گرم کردن استفاده

می ،کنند جلوگیری کند. پیمانکار نیز باید از تخلیه قیر چنین تانکرهایی جداً خودداری کند.

در مناطق گرمسیر و در فصول گرما ) بهار و تابستان ( یا در صورت کوتاه بودن مسافت حمل، منوط

به آنکه نیازی به گرم کردن قیر در زمان تخلیه نباشد، می‌توان از تانکرهای معمولی برای حمل قیر

استفاده کرد. در این موارد نیز استفاده از تانکرهای عایق‌بندی شده برای تخلیه بهتر و آسان‌تر قیر و حفظ

کیفیت آن در هنگام جابجایی، توصیه می‌شود.

تانکرهای ویژه حمل قیر باید با آخرین معیارهای منتشرشده از سوی مراکز تحقیقاتی رسمی کشور ازجمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انطباق داشته باشند. ضمن آنکه برای عایق‌بندی تانکرها

رعایت موارد زیر، لازم است:

- با توجه به دمای بالا، عایق‌های از جنس پشم‌شیشه و پلیمر برای عایق‌بندی تانکرهای حمل

قیر، مناسب. نمی‌باشد لذا استفاده از پشم معدنی دارای انعطاف ( ) پشم سنگ، سرباره ، ضروری

است. عا قی های پشم معدنی علاوه بر عایق بودن در مقابل حرارت، عایق صوتی و ضد آتش

نیز بوده و دارای مقاومت فشاری مناسب هستند.

- مصرف آزبست به دلیل مشکلات زیست‌محیطی، مجاز نیست.

- به علت محدودیت بار ترافیکی، وزن تانکرهای حمل قیر پس از دوجداره کردن نباید از 2 تن

بیشتر شود.

- کلیه محصولات عایق مصرفی در تانکرهای حمل قیر اعم از تولیدات داخلی یا خارجی، باید

دارای گواهینامه فنی از مراکز تحقیقات رسمی کشور ازجمله مرکز تحقیقات راه، مسکن و

شهرسازی باشند.

پایمرد