متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 3

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 510

جدول -7 20 مشخصات گوشه‌داری مصالح سنگی ریزدانه ) رد شده از الک /2 36 میلیمتر(

٭ این آزمایش روی مصالح رد شده از الک شماره 8 و مطابق C1252 یاِ اس یت ام انجام می‌شود که نتیجه آن معرف درصد

فضای خالی غیرمتراکم مصالح می‌باشد و با رابطه زیر محاسبه می‌شود: %= - / ×100

V

GsbWV درصد فضای خالی )(FAA

= V حجم استوانه آزمایش، = W وزن مصالح داخل استوانه و = Gsb وزن مخصوص حقیقی مصالح

- در صد فضای خالی زیادتر، معرف گوشه‌داری و جبهه‌های شکسته بیشتر مصالح است.

-3-3 20 تهیه مصالح سنگی

مخلوط مصالح سنگی و هر یک از اجزای درشت و ریز آن‌که در مخلوط‌های آسفالت گرم و بتن

آسفالتی مصرف می‌شود باید با رعایت دقیق مطالب مشروحه زیر تهیه و انبارشده و سپس مصرف شوند.

1-3-3-20 معادن و آزمایش مصالح

معادن مصالح رودخانه‌ای و سنگ تعیین‌شده در مشخصات فنی خصوصی برای عملیات آسفالتی و

نیز منابعی که توسط پیمانکار پیشنهاد می‌شود باید ازنظر کمیت و کیفیت و انطباق نتایج حاصله، باارزش‌های مندرج در این فصل آزمایش شوند. مصرف مصالح از هر منبع فقط هنگامی مجاز خواهد بود

که مورد تائید کتبی دستگاه نظارت قرارگرفته باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 511

مصالح مصرفی برای عملیات آسفالتی منحصراً باید از یک معدن و از یک جنس و کیفیت انتخاب

شود به‌جز در مواردی که جهت اصلاح دانه‌بندی مخلوط مصالح سنگی یا انطباق آن‌ها با مشخصات

کاربرد مصالح دیگری توسط دستگاه نظارت ضروری تشخیص داده شود. علاوه بر آزمایش‌های اولیه جهت

شناسایی کیفیت مصالح معدن یا معادن انتخاب‌شده، در صورت لزوم و به تشخیص دستگاه نظارت باید

نسبت به انجام آزمایش‌های اضافی لازم در حین تولید و بهره‌برداری نیز اقدام نمود.

2-3-3-20 انبار کردن مصالح

مصالح سنگی درشت و ریز باید به نحوی در کارگاه انبار شود که با یکدیگر مخلوط نشده و کیفیت و

مرغوبیت آن‌ها ازلحاظ مصرف از. بین نرود

برای جدا کردن مصالح می‌توان از تیغه‌های آجری یا هر وسیله قابل‌قبول دیگری استفاده نمود.

مصالح را باید طوری انبار کرد که دانه‌های آن از یکدیگر جدا نشده و در دانه‌بندی آن‌ها تغییری حاصل

نشود. کاربرد بولدوزر برای انبار کردن و جمع‌کردن مصالح قابل‌قبول نخواهد بود.

اگر ماسه طبیعی به‌عنوان بخشی از مصالح ریز مصرف می‌شود باید جداگانه انبار گردد. محل انبار

مصالح سنگی باید قدری مرتفع‌تر و برجسته‌تر از پیرامون آن باشد تا زهکشی آب در بستر زیرین مصالح

سنگی به نحو مطلوبی انجام‌شده و آب‌های سطحی به‌سرعت از جسم مصالح به خارج هدایت شوند.

3-3-3-20 تفکیک مصالح و دانه‌بندی آن‌ها

سنگ‌دانه‌ها پس از شکسته شدن، سرند شده و به شرح زیر تفکیک: می‌شود

الف: مصالح دانه‌درشت و متوسط

مصالح دانه‌درشت و متوسط، شامل مصالح باقیمانده روی الک شماره ) /4 75 4 میلیمتر ( می‌باشد

که دانه‌بندی آن‌ها برای انواع مخلوط‌های آسفالتی در جدول -8 20 نشان داده‌شده است.

ب: مصالح ریزدانه

مصالح ریزدانه، مصالح رد شده از الک شماره ) /4 75 4 میلیمتر ( می‌باشد که برای رویه از ماسه

،شکسته برای آستر و اساس قیری، مخلوطی از ماسه شکسته و ماسه طبیعی می‌باشد. دانه‌بندی

این مصالح در جدول 9-20 نشان داده‌شده است.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 512

از دانه‌بندی‌های دیگر، غیر از دانه‌بندی جدول‌های -8 20 و ، -9 20 مشروط بر آنکه بتوان دانه-

بندیهای مخلوط آسفالتی موردنظر را مطابق جدول‌های -1 20 تا -4 20 تأمین نمود، با تائید

دستگاه نظارت. می‌توان استفاده کرد

پ: فیلر

انتخاب نوع فیلر، مقدار مصرف و دانه‌بندی آن در انواع بتن آسفالتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. درصورتی‌که از شکستن سنگ‌دانه‌ها به مقدار کافی فیلر ) عمدتاً رد شده از الک (200 به دست نیاید

بایستی فیلر جداگانه تهیه و در کارخانۀ آسفالت از طریق سیلوی جداگانه به مصالح اضافه شود.

فیلر اضافی را می‌توان از گرد سنگ‌های آهکی، آهک شکفته، سیمان، خاکستر بادی 1 یا گرد سایر

سنگ‌های معدنی تهیه نمود. فیلر اضافی مورداستفاده برای آسفالت، باید دارای ویژگی‌های زیر

باشد:

- دانه‌بندی آن با جدول 10-20 انطباق داشته باشد.

- دامنه خمیری آن در صورت عدم استفاده از سیمان و آهک شکفته از چهار درصد تجاوز نکند.

- فاقد ناخالصی‌های آلی باشد ) T21 آشتو (

- فاقد مواد رسی ) دانه‌های کوچک‌تر از /0 002 میلیمتر ( که با آزمایش هیدرومتری تعیین می‌شود،

باشد.

- وزن مخصوص حجمی 2 فیلر که با آزمایش EN1097-3 اندازه‌گیری یم شود، باید در محدوده

5/0 تا /0 95 گرم بر سانتیمترمکعب قرار گیرد.

- فیلر در هنگام مصرف باید کاملاً خشک و فاقد ذرات به هم چسبیده باشد.

- در آسفالت ماستیک درشت‌دانه بهتر است از فیلرهای معدنی با فضای خالی بیشتر از 50 درصد

) مطابق (EN1097-4 استفاده نشود. تجربه نشان داده است که این فیلرها موجب افزایش

سفتی 3 ملات قیری این آسفالت می. شود

1. Fly Ash

2. Bulk density

3. Stiffness

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 513

فیلر موجود در مصالح سنگی آسفالتی باید توسط دستگاه غبارگیر کارخانه آسفالت از مصالح جدا

شده و در سیلوی فیلر، ذخیره و سپس به مقدار موردنیاز به مصالح اضافه شود. این فیلر باید با

ویژگی‌های مشروحه دربندهای فوق به‌استثنای الزامات مربوط به دانه‌بندی، مطابقت داشته باشد.

آهک شکفته مصرفی به‌عنوان فیلر باید با مشخصات M303 آشتو تطبیق نماید.

ت: ماسه طبیعی

به‌منظور تأمین کسری میزان مصالح ریزدانه، می‌توان از ماسه طبیعی استفاده کرد. ماسه باید

دارای دانه‌بندی منظم و پیوسته مطابق جدول -9 20 باشد. ماسه مصرفی بایستی فاقد ناخالصی‌های

آلی، رسی و مواد نمکی بوده و منطبق با مشخصات مصالح ریزدانه جدول -5 20 باشد. میزان

مصرف ماسه طبیعی ) رد شده از الک شماره (4 در اساس قیری، حداکثر 25 درصد و آستر، 20 درصد

وزنی کل مصالح رد شده از الک شماره 4 دانه‌بندی مخلوط آسفالتی هر یک از این دو نوع آسفالت

باشد. استفاده از ماسه طبیعی در قشر رویه مجاز نمی‌باشد. ماسه طبیعی توسط سیلوی سرد جداگانه

و به میزان تعیین‌شده وارد کارخانه آسفالت می‌شود. ماسه طبیعی درصورتی‌که ارزش ماسه یا کمتر

از مقادیر جدول -5 20 را داشته باشد، باید شسته شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 514

جدول -8 20 دانه‌بندی مصالح سنگی درشت‌دانه

پایمرد