متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 2

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 503

-2-6 20 آسفالت ماستیک درشت‌دانه1

آسفالت ماستیک درشت‌دانه، مخلوط آسفالت گرم با دانه‌بندی گسسته 2 است که از دو بخش

سنگدانهای درشت و ملات پر قیر ) مخلوط قیر، فیلر و افزودنی‌های تثبیت‌کننده 3 شامل الیاف سلولزی یا

معدنی ( تشکیل می‌شود. این مخلوط آسفالتی باید ساختار سنگدانهای درشت 4 با تماس درشت‌دانه به

درشت‌دانه 5 داشته باشد. در این آسفالت، درشت‌دانه‌ها به مصالح مانده روی الک /4 75 میلیمتر اطلاق

می‌شود، ضمن آنکه از الک /2 36 میلیمتر ) شماره (8 نیز می‌توان برای این منظور استفاده کرد.

از آسفالت ماستیک درشت‌دانه عمدتاً به‌عنوان قشر رویه در مناطق گرمسیر و راه‌های با آمدوشد زیاد

و بارمحوری سنگین استفاده می. شود این آسفالت به دلیل استفاده از مصالح سنگی صد در صد شکسته

و مرغوب، مصرف نسبتاً زیاد سنگ‌دانه‌های بزرگ‌تر از /4 75 میلیمتر در مقایسه با دانه‌بندی‌های پیوسته،

با ساختار تماس سنگ‌دانه‌های درشت به یکدیگر که عامل افزایش استحکام و مقاومت آسفالت در مقابل

شیارافتادگی و تغییرشکلهای دائم می‌شود و مصرف نسبتاً زیاد قیر، از پایائی و دوام زیادتری نیز برخوردار

است. ضمن آنکه موجب زهکشی آب‌های سطحی، کاهش پاشش آب ناشی از ایستابی، افزایش ضریب

اصطکاک و مقاومت لغزشی رویه راه نیز می‌شود.

-3 20 سنگ‌دانه‌ها

سنگ‌دانه‌ها از معادن سنگ کوهی یا قلوه‌سنگ‌های درشت رودخانه‌ای تهیه و طی دو مرحله جداگانه

در سنگ‌شکن‌های فکی و دوار ) کوبیت ( شکسته می‌شود. مصالح بلافاصله پس از شکسته شدن،

دانه‌بندی شده ) با سرند کردن ( و در قسمت‌های مجزا به‌صورت مصالح درشت‌دانه، میان دانه و ریزدانه

) شامل فیلر ( انبار می. شود

1. Stone Mastic Asphalt (SMA)

2. Gap Graded

3. Stabilizing Additives

4. Coarse Aggregate

5. Stone- on- Stone Contact

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 504

بدیهی است که مصالح سنگ کوهی نسبت به شن و ماسه و قلوه‌سنگ رودخانه ،یا ارجح تی. دارد

درصورتی‌که استخراج سنگ از معدن به دلایل مختلف اقتصادی نبوده یا تهیۀ مواد سوزا ) انفجاری(

امکان‌پذیر نباشد می‌توان برای اساس قیری از شکستن مخلوط شن و ماسه درشت رودخانه‌ای و برای

رویه و آستر از شکستن شن و قلوه‌سنگ. رودخانه‌ای استفاده کرد

مصالح سنگی انواع آسفالت گرم باید سخت، محکم، بادوام، تمیز، مکعبی شکل و عاری از هرگونه

مواد آلی، رسی، شیستی، پوشش خاکی و دانه‌های سست بوده و برای هر قطعه از پروژه، حتی‌الامکان از

یک معدن تهیه‌شده باشد. مصالح درشت، متوسط و ریز در صورت لزوم باید قبل از مصرف شسته شوند.

-3-1 20 دانه‌بندی مخلوط‌های آسفالت گرم

دانه‌بندی انواع مخلوط‌های آسفالت گرم با توجه به نوع مصرف آن‌ها در روسازی در جدول‌های -20

1 تا -4 20 نشان داده‌شده است.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 505

جدول -1 20 انواع دانه‌بندی پیوسته مخلوط‌های آسفالتی

٭Sand Asphalt

† Sheet Asphalt

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 506

جدول -2 20 انواع دانه‌بندی باز مخلوط‌های آسفالتی

 

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 507

جدول -3 20 دانه‌بندی مخلوط آسفالتی متخلخل٭

٭انتخاب دانه‌بندی‌های دیگر که سوابق عملکردی رضایت‌بخش داشته باشند با تشخیص دستگاه نظارت مجاز است.

جدول -4 20 دانه‌بندی آسفالت ماستیک درشت‌دانه

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 508

-3-2 20 مشخصات سنگ‌دانه‌ها

مشخصات سنگ‌دانه‌های درشت و ریز ) شامل فیلر( باید با جدول‌های 5-20 تا -7 20 مطابقت داشته

باشد. مصالحی که فاقد ویژگی‌های این جدول‌ها باشند، باید از کارگاه خارج شوند.

جدول -5 20 مشخصات سنگ‌دانه‌های مخلوط آسفالتی

٭ استفاده از مصالح سنگی با درصد جذب آب بیشتر برای قشر آستر با توجه به شرایط محیطی و ترافیکی پروژه با تشخیص دستگاه نظارت و تصویب کارفرما مجاز است.

† دانه‌های پهن و دراز، سنگ‌دانه‌هایی می‌باشند که حداکثر طول به حداقل ضخامت آن‌ها بزرگ‌تر از. 5 باشد

‡ ضریب نرمی مصالح ریزدانه: حاصل جمع درصدهای مانده روی الک‌های 3/0 ، 6/0 ، /1 18 ، /2 36 ، /4 75 ، 5/9 و /0 15 میلیمتر تقسیم‌بر 100

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 509

× استفاده از سنگ‌دانه‌های با درصد سایش بیشتر در مخلوط‌های ،SMA نتایج رضایت‌بخش داشته‌اند. اما وقتی درصد سایش از 30 تجاوز می‌کند، امکان خردشدن

سنگ‌دانه‌ها در مرحله تراکم نمونه آزمایشگاهی و یا تراکم در محل، وجود دارد.

جدول -6 20 مشخصات شکستگی مصالح سنگی درشت‌دانه٭

٭ درصد شکستگی مصالح سنگی درشت‌دانه مصرفی در آسفالت ماستیک درشت‌دانه، باید در یک جبهه 100 درصد و در دو جبهه

حداقل. 90 در صد باشد

† تعیین درصد شکستگی مطابق D5821 یاِ اس یت ام انجام. می‌شود

‡ 85/80 بدین معنی است که شکستگی در یک جبهه باید 85 درصد و در دو جبهه 80 درصد باشد یا / 55 0 یعنی شکستگی یک

جبهه حداقل 55 درصد و شکستگی دو جبهه مشخصات ندارد.

پایمرد