متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیستم ـ آسفالت گرم - قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 499

-1 20 کلیات

آسفالت گرم، مخلوطی است از سنگ‌دانه‌های شکسته و دانه‌بندی شده و فیلر که در کارخانه آسفالت

حرارت داده‌شده و با قیر گرم در درجه حرارت‌های معین، مخلوط و به همان صورت گرم برای مصرف درراه، حمل، پخش و کوبیده می‌شود.

دوام زیاد، تولید یکنواخت، کنترل درجه حرارت و رطوبت مصالح و آماده شدن سریع برای عبور

ترافیک، از مزایای آسفالت گرم می‌باشد که بدون هیچ‌گونه محدودیتی درراه‌ها، خیابان‌ها، فرودگاه‌ها،

باراندازها، پایانه‌ها و پارکینگ‌ها مورد مصرف قرار. می‌گیرد

-2 20 انواع آسفالت گرم

مخلوط‌های آسفالت گرم در قشرهای روسازی راه به شرح انواع زیر است:

-2-1 20 قشر رویه) ( 1 توپکا

آسفالت رویه آخرین قشر آسفالتی است که در تماس مستقیم با بارهای وارده از ترافیک و عوامل

جوی محیط قرار می‌گیرد و لذا باید طوری طرح و اجرا شود که در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و

تغییرات دما از پایایی و مقاومت لازم برخوردار باشد.

قشر رویه معمولاً نسبت به قشرهای آستر ) بیندر ( 2 و اساس قیری 3 دارای دانه‌بندی ریزتر، فضای

خالی سنگ‌دانه‌های آن زیادتر و درنتیجه قیر بیشتر می‌باشد. حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌ها در این قشر بین

5/9 تا 19 میلیمتر می‌باشد که با توجه به بافت سطحی موردنیاز، نوع ترافیک و شرایط آب‌وهوایی

انتخاب می‌شود. چنانچه درصد رد شده از الک شماره 8 دانه‌بندی به حداکثر و یا حداقل مجاز میل کند،

به ترتیب بافت سطحی ریز یا درشت. می‌شود

1. Wearing Course (Topeka)

2. Binder Course Mixture

3. Asphalt Treated Base

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 500

برای افزایش دوام آسفالت رویه و بهبود مقاومت آن در مقابل لغزندگی، شیار افتادگی 1 و تخلیه سریع

آب‌های سطحی به خارج از عرض سواره‌رو، می‌توان از یک نوع آسفالت رویه بنام 2SMA یا آسفالت

ماستیک درشت‌دانه با مصالح سنگی صد در صد شکسته با دانه‌بندی گسسته 3 و قیر و فیلر زیادتر نسبت

به آسفالت گرم معمولی استفاده کرد.

-2-2 20 قشر آستر ( ) بیندر

این قشر بین رویه و قشرهای آسفالتی زیر آن یا بین رویه و قشر اساس سنگ شکسته قرار می‌گیرد.

دانه‌بندی آن درشت‌تر از آسفالت رویه و مقدار قیر آن کمتر است. حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌ها برای آستر

معمولاً بین 19 تا / 37 5 میلیمتر متغیر است. گاهی اوقات در شرایط ترافیک خیلی سنگین، ازجمله در

بنادر و اسکله‌ها مشروط بر آنکه بافت سطحی آن مشکلی ایجاد نکند از دانه‌بندی‌های قشر آستر با

سنگ‌دانه‌های حداکثر 25 میلیمتر که در مقابل‌تغییر شکل ناشی از بارهای خیلی سنگین و هوای گرم

حساسیت کمتری دارد، برای قشر رویه استفاده. می‌شود

-2-3 20 اساس قیری

این قشر می‌تواند به‌عنوان اولین قشر روسـازی آسـفالتی مستقیماً روی قشـر زیراسـاس یـا اسـاس

شکسته قرار گیرد. اساس قیری دارای دانه‌بندی درشت‌تر و مقدار قیر آن کمتر از آسـفالت آسـتر و رویـه

می‌باشد. حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌ها برای این قشر معمولاً تا 50 میلیمتر و در مـواردی نیـز تـا 75 میلیمتـر

قابل‌اجرا است.

از اساس قیری با دانه‌بندی باز به‌عنوآن‌یک‌لایه زهکش به‌منظور تسریع در تخلیه آب‌های نفـوذی

به سیستم روسازی و همچنین جلوگیری از بازگشت ترک‌های آسفالت موجـود در بهسازی‌ها در نقـش

1. Rutting

2. Stone Matrix Asphalt

3. Gap graded

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 501

لایه جاذب تنش 1 با حداکثر اندازه سنگ‌دانه‌های / 37 5 تـا 50 میلیمتـر، متشـکل از مصـالح صـد در صـد

شکسته، استفاده می‌کنند.

استفاده از اساس قیری جز برای شرایط خاص که باید مستند به توجیه فنی مشـاور طـرح و تصـویب

کارفرما باشد، توصیه نمی‌گردد. دانه‌بندی چنین مصالحی برحسب مورد عملکرد باید در مشخصات فنـی

خصوصی قید شود.

-2-4 20 ماسه آسفالت2

ماسه آسفالت از اختلاط ماسه طبیعی شسته یا ماسه شکسته یا مخلوطی از این دو با قیر خالص تهیه

می‌شود. این مخلوط آسفالتی را می‌توان در قشرهای به ضخامت حداقل 15 میلیمتر پخش و اجرا کرد یا

از آن به‌عنوان قشر تسطیح در رویه‌های قدیمی و قبل از روکش استفاده نمود. چون مقاومت مارشال

ماسه آسفالت در مقایسه با مقاومت سایر مخلوط‌های آسفالتی گرم و بتن آسفالتی که دانه‌بندی درشت‌تر

از ماسه دارند کمتر است، لذا موارد مصرف آن باید به‌تناسب مقاومت مارشال و سایر ویژگی‌های آن و

رابطه آن‌ها با انواع ترافیک سبک، متوسط و سنگین، انتخاب شود.

- -2-5 20 آسفالت متخلخل3

این آسفالت از اختلاط قیر خالص اصلاح‌شده با مصالح سنگی صد در صد شکسته دارای دانه‌بندی

باز در کارخانه آسفالت گرم تهیه و باضخامت حدود 25 تا 40 میلیمتر اجرا می‌شود. فضای خالی این

آسفالت گرم بعد از کوبیده شدن در سطح راه، حدود 20 درصد است. ا نی قشر، جزو یس ستم روسازی

محسوب نمی‌شود یو نم توان از آن به‌عنوان قشر جایگز نی رو هی اصلی. استفاده کرد

مزایای این آسفالت به یک یا چند مورد از موارد زیر که به ویژگی‌های عملکردی آن بستگی دارد،

محدود می‌شود:

- باعث تخلیه سریع آب‌های سطحی رویه راه به خارج از عرض سواره‌رو می‌شود.

1. Crack Relief Layer

2. Sand Asphalt

3. Porous Asphalt

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیستم ـ آسفالت گرم           صفحه 502

- مانع پدیده ایستابی در سطح راه و درنتیجه ایمنی بیشتر عبور و مرور می‌شود.

- کاهش پدیده پاشش و پخش آب که موجب افزایش قابلیت دید و ایمنی می‌شود.

- متوسط صدای تولیدشده تا حدود ) 3dB(A کمتر از میزان سروصدای تولیدشده در آسفالت

گرم معمولی است.

- رویه آسفالت متخلخل در حالت خشک و حتی بارندگی، مانع از انعکاس نور چراغ‌های جلوی

خودروهای مقابل می‌شود که ناشی از عملکرد پخش نور آن است.

- موجب افزایش تاب لغزشی و ضریب اصطکاک سطح راه می‌شود که ناشی از مصرف حدود 85

درصد مصالح درشت‌دانه ) بیشتر از 2 میلیمتر ( و صد در صد شکسته آن است.

- در صورت استفاده از رویه آسفالت متخلخل، لازم است لایه‌ای که بلافاصله زیر آن قرار

می‌گیرد عملاً نفوذناپذیر باشد. استفاده از این آسفالت فقط با توجیه فنی- اقتصادی مشاور طرح و

تصویب کارفرما اجرا می‌شود، ضمن آنکه مشخصات کامل مصالح، قیر، طرح اختلاط، تولید و مراحل اجرا

و برنامه دوره نگهداری آن جهت تأمین نیازهای عملکردی ا نی آسفالت، باید در مشخصات فنی خصوصی

پروژه قید شود.

مقدار قیر مصرفی در این مخلوط آسفالتی با توجه به تجربه و سوابق عملکرد آن‌ها و بر اساس فضای

خالی موردنظر که حدود 20 درصد می‌باشد تعیین می‌شود. حداقل قیر برای دانه‌بندی‌های 1 و 2 جدول

، -3 20 به ترتیب 5/4 و 5 درصد می‌باشد که با توجه به وزن مخصوص سنگ‌دانه‌های مصرفی و جذب قیر

آن‌ها، قابل‌تغییر است. در طراحی آسفالت متخلخل به‌منظور جلوگیری از روان شدن و جدایش قیر از

سنگ‌دانه‌ها و ته‌نشین شدن آن در آسفالت، در مراحل ساخت، حمل، پخش و غلتک زنی از افزودنی‌های

تثبیت‌کننده قیر که شامل انواع خاصی از مواد معدنی یا آلی است، استفاده می‌شود که مقدار آن‌ها به 3/0

تا 5/0 درصد وزن آسفالت محدود می‌گردد.

پایمرد