متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی- قسمت 4

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 495

پ: برای تعیین مقدار مصالح سنگی متوسط ) مصالح پرکننده ( پخش‌شده و نیز مصالح سنگی مصرفی

برای آسفالت سطحی، در هر لایه و از هر 100 متر طول درراه اصلی یک آزمایش سینی به عمل

آید. درصورتی‌که عرض راه زیاد باشد، یک آزمایش در هر 1000 متر مربع انجام می‌شود.

ت: در هر پانصد متر طول راه‌های اصلی و درصورتی‌که عرض راه زیاد باشد، در هر 5000 متر مربع،

آزمایش ردیف الف بالا روی مصالح سنگی متوسط ) پرکننده ( و مصالح سنگی مصرفی برای آسفالت

سطحی به عمل. می‌آید

ث: درصورتی‌که رویه سازی با آسفالت سرد یا بتن آسفالتی انجام گیرد تعداد نمونه‌ها و نوع آزمایش‌ها

باید به ترتیب مطابق بند مربوط به آزمایش‌های کنترل کیفیت فصل‌های هجدهم و بیستم باشد.

ج: درصورتی‌که دستگاه نظارت لازم تشخیص دهد علاوه بر آزمایش‌های فوق، نسبت به انجام

آزمایش‌های دیگر نیز باید اقدام شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 496