متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی- قسمت 2

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 490

-2-2 19 آسفالت ماکادام نفوذی با قیرهای محلول سبک و قیرابه‌ها

1-2-2-19 مصالح سنگی

دانه‌بندی و مشخصات مصالح سنگی مصرفی باید با زیر بندهای الف و ب، بند 1-1 - -2 19 مطابقت

داشته باشد، به‌استثنای نوع دانه‌بندی مصالح متوسط پرکننده که باید به شرح زیر انتخاب شود.

2-2-2-19 مواد قیری

قیر مصرفی را می‌توان از نوع قیرابه و یا قیر محلول به شرح جدول 4. -19 انتخاب نمود

جدول -4 19 قیرابه‌ها و قیر محلول سبک

? در صورت مصرف قیر محلول RC-250 رعایت موارد احتیاط و ایمنی برای جلوگیری از آتش‌سوزی الزامی است ) به

زیرنویس جدول -3 ( 19 مراجعه شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 491

-3 19 اجرای عملیات

-3-1 19 آماده نمودن سطح راه

قبل از اجرای عملیات، سطح راه باید طبق پروفیل‌های طولی و عرضی آماده و سپس به‌وسیله جاروی

مکانیکی و یا هوای فشرده از هرگونه مواد خارجی پاک و تمیز گردد. درصورتی‌که یک شمشه 4 متری

در امتداد محور راه بر روی سطح به‌دست‌آمده قرار گیرد، ناهمواری‌های سطح راه نباید از 2 سانتیمتر

تجاوز نماید.

-3-2 19 پخش و کوبیدن مصالح سنگی درشت

مصالح سنگی درشت‌دانه به‌وسیله پخش‌کن‌های خودرو و به‌طور یکنواخت بر روی سطح آماده راه،

پخش و بلافاصله عمل غلتک زنی توسط یک یا چند غلتک 3 چرخ فلزی مورد تائید دستگاه نظارت آغاز

. می‌گردد عبور غلتک در امتداد محور راه انجام و از منته کی الیه نار خارجی شروع و ب به‌طور یکنواخت ه

طرف محور ادامه می‌یابد. چرخ جلوی غلتک در هر عبور می‌بایست عبور قبلی را به‌اندازه‌ای در حدود

نصف عرض این چرخ در برگیرد. عملیات تراکم آن‌قدر ادامه می‌یابد تا اینکه قشر کوبیده و منسجمی

مطابق پروفیل‌های طولی و عرضی به‌دست‌آمده و سطح حاصله مشخصات لازم برای نفوذ مواد قیری را

داشته باشد. عملیات غلتک زنی نباید بیش‌ازاندازه لازم ادامه پیدا کند، در غیر این صورت دانه‌های

مصالح سنگی، خردشده و در یکدیگر قفل و بست نخواهند شد. هر نوع ناهمواری که به هنگام و یا بعد

از غلتک زنی ظاهر شود با برداشتن قسمتی از مصالح ) در نقاط مرتفع ( و یا اضافه نمودن مصالح ) در نقاط

پست ( اصلاح خواهد شد.

-3-3 19 پخش قیر

مواد قیری به‌وسیله قیر پاش و به‌طور یکنواخت بر روی قشر مصالح سنگی کوبیده شده پخش

می‌گردد. پخش قیر هنگامی صورت می‌گیرد که درجه حرارت سطح راه برای قیرهای خالص و قیرهای

محلول سنگین از 15 درجه و برای قیرهای محلول سبک و قیرابه از 10 درجه سانتی‌گراد کمتر نبوده و

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 492

سطح جانبی مصالح در صورت مصرف قیرهای خالص و محلول خشک باشد. درصورتی‌که نقاطی از

سطح راه را نتوان به‌وسیله قیر پاش کاملاً اندود نمود، می‌توان از قیر پخشکنهای دستی استفاده کرد.

چون مقدار قیر مصرفی به‌مراتب زیادتر از مقدار قیری است که در آسفالت‌های سطحی پخش می‌شود لذا

باید سرعت قیر پاش را کاهش داد تا قیر به‌اندازه مورد. نظر پخش شود

-3-4 19 پخش و کوبیدن مصالح سنگی متوسط ) پرکننده (

مصالح سنگی تمیز و خشک با دانه‌بندی متوسط و منطبق با بندهای 1-1 - -2 19 و 2-1 - -2 19 به‌وسیله پخشکنهای خودرو و به‌طور یکنواخت، بلافاصله بر روی سطح قیرپاشی شده پخش و عمل

غلتک زنی به‌وسیله غلتک‌های چرخ فلزی و لاستیکی آغاز می‌گردد. حین عملیات کوبیدن و در صورت

لزوم، باید در سطوحی که به مصالح بیشتری نیاز دارند نسبت به پخش مصالح اقدام شود، ضمن آنکه

پس از عبور غلتک از روی آن، مقدار اضافی مصالح باید جمع‌آوری گردد. عملیات غلتک زنی آن‌قدر ادامه

می‌یابد تا اینکه فضای خالی بین مصالح سنگی درشت‌دانه به‌وسیله مصالح سنگی با دانه‌بندی متوسط پرشده ) بدون اینکه مصالح پخش‌شده، روی مصالح سنگی درشت‌دانه را کاملاً بپوشاند ( و سطح به‌دست‌آمده صاف بوده و هیچ‌گونه جابه‌جایی دانه‌ها، زیر غلتک مشاهده نشود. درصورتی‌که شمشه 4 متری در

امتداد محور راه بر روی سطح آسفالت ماکادام نفوذی قرار گیرد، ناهمواری‌های آن نباید از 15 میلیمتر

تجاوز نماید.

-3-5 19 غلتک زنی تکمیلی

در فاصله 48 ساعت از پایان اجرای عملیات، سطح تمام‌شده آسفالت ماکادام با غلتک‌های چرخ

لاستیکی باید مجدداً کوبیده شود. وزن غلتک و تعداد عبور آن در هر مورد توسط دستگاه نظارت تعیین

. می‌گردد

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 493

-4 19 پوشش نهایی آسفالت ماکادام نفوذی

اگر آسفالت ماکادام نفوذی اجراشده به شرح بالا به‌عنوان قشر اساس عمل می‌کند، باید نسبت به

اجرای رویه سازی نهایی آن، با توجه به حجم ترافیک در آینده، با یکی از رویه‌های آسفالت سطحی

) فصل هفدهم ( و یا بتن آسفالتی ) فصل بیستم ( برحسب مورد، اقدام نمود. چنانچه آسفالت ماکادام نفوذی

باید عملکرد یک‌رویه سیاه را داشته باشد، اجرای آسفالت سطحی، یک یا دولایه‌ای بلافاصله بر روی

آن ضروری است. برای هریک از لایه‌های عملیات آسفالت سطحی مقدار قیر و مصالح سنگی مصرفی

در واحد سطح باید بر اساس فصل هفدهم محاسبه شود. اندازه مصالح سنگی برای رویه سازی با آسفالت

به‌تناسب بافت سطح نهایی موردنظر می‌تواند برحسب مورد مطابق یکی از دانه‌بندی‌های شماره 10

تا 13 جدول -1 19 باشد.

-5 19 وسایل اجرای کار

وسایلی که برای اجرای عملیات آسفالت ماکادام نفوذی موردنیاز: می‌باشند عبارت‌اند از

الف: جاروی مکانیکی و یا هوای فشرده و در صورت لزوم ماشین آبپاش.

ب: غلتک فلزی سه‌چرخ - حداقل وزن غلتک 60 کیلوگرم برای هر یک سانتیمتر عرض چرخ جلو.

پ: غلتک چرخ لاستیکی - عرض چرخ‌های لاستیکی نباید از 150 سانتیمتر کمتر بوده و وزن آن قابل‌تغییر باشد، فشار سطح تماس آن نیز حداقل برابر 8/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

ت: دستگاه پخش‌کن خودرو برای مصالح سنگی.

ث: قیر پاش طبق مشخصات فصل پانزدهم.

علاوه بر وسایل فوق‌الذکر ) یا جایگزین آن‌ها (، در هر مورد می‌توان وسایل مناسب دیگری را نیز با نظر

دستگاه نظارت مورداستفاده قرارداد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 494

-6 19 حفاظت سطح راه به هنگام اجرای عملیات

در تمام مدت اجرای عملیات ساختمانی و تا بعد از تکمیل قشر آسفالت ماکادام نفوذی از تردد وسایط

نقلیه روی سطح راه، باید جلوگیری شود.

-7 19 آزمایش‌های کنترل کیفیت

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام‌شده باید از مواد قیری و مصالح سنگی قبل از مصرف و

حین انجام عملیات متناسب با پیشرفت کار آزمایش‌های لازم به شرح زیر به. عمل آید

- قیر7-1 19 

روی قیر مصرفی قبل از شروع کار باید آزمایش‌های لازم به شرح فصل چهاردهم صورت گیرد تا

انطباق آن با مشخصات کنترل. شود

-7-2 19 قیرپاشی

برای تعیین مقدار قیر پخش‌شده به ازای هر 100 متر طول درراه اصلی و برای هر لایه یک

آزمایش سینی انجام می‌شود. درصورتی‌که عرض راه زیاد باشد حداقل به ازای هر 1000 متر مربع یک

آزمایش انجام شود.

-7-3 19 مصالح سنگی

الف: مصالح سنگی باید در جریان تولید هفته‌ای یک‌بار برای تعیین دانه‌بندی، درصد شکستگی و تعیین

درصد سنگ‌دانه‌های پولکی و سوزنی مورد آزمایش قرار. گیرد

ب: از هر 1000 مترمکعب ماکادام مصرف‌شده در سطح راه باید یک آزمایش دانه‌بندی، درصد

شکستگی و تعیین درصد سنگ‌دانه‌های پولکی و سوزنی به عمل آید و ضخامت لایه ماکادام نیز

اندازه‌گیری و گزارش شود.

پایمرد