متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی- قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 485

-1 19 کلیات

آسفالت ماکادام نفوذی 1 نوعی از روسازی راه است که از مصالح سنگی شکسته درشت‌دانه با

دانه‌بندی یکنواخت و یا باز تشکیل‌شده و به‌وسیله غلتک کوبیده و در هم قفل و بست گردیده و سپس

فضای خالی بین آن‌ها ابتدا با قیر تحت‌فشار و بلافاصله با مصالح سنگی متوسط پرشده باشد. مصالح

سنگی درشت‌دانه از شکستن سنگ کوهی و یا رودخانه‌ای به دست می‌آید. آسفالت ماکادام نفوذی

معمولاً در مناطقی به‌کاربرده می‌شود که مصالح سنگی رودخانه‌ای با دانه‌بندی پیوسته یافت نشود.

آسفالت ماکادام نفوذی را می‌توان به‌عنوان قشر اساس و یا قشر رویه به کار برد. خاصیت نفوذپذیری

قشر آسفالت ماکادام نفوذی در مقابل عوامل جوی و آسیب‌پذیری آن در مقابل رفت‌وآمد ترافیک ایجاب

می‌نماید که سطح حاصله با نوعی رویه پوشش گردد. نوع پوشش متناسب با حجم ترافیک می‌باشد.

معمولاً برای ترافیک کم و متوسط از آسفالت سطحی و ترافیک سنگین و خیلی سنگین از بتن آسفالتی

گرم استفاده می‌شود. ضخامت لایه آسفالت ماکادام نفوذی معادل ضخامت متوسط یک سنگدانه است2

که برحسب نوع دانه‌بندی انتخابی تعیین می‌شود و میانگین آن حدود. 75 میلیمتر است

-2 19 انواع آسفالت ماکادام نفوذی

با توجه به سهولت تهیه مصالح، عوامل جوی و جغرافیایی و سایر شرایط، آسفالت ماکادام نفوذی را

می‌توان با قیرهای خالص، قیرهای محلول و یا قیرابه اجرا نمود. بنابراین، آسفالت ماکادام نفوذی در دو

گروه جداگانه به شرح زیر طبقه‌بندی: می‌گردد

1. Asphalt Penetration Macadam

2. One – Stone Layer Thick

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 486

جدول -1 19 دانه‌بندی مصالح برای آسفالت ماکادام نفوذی

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 487

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 488

-2-1 19 آسفالت ماکادام با قیرهای خالص و قیرهای محلول سنگین

1-1-2-19 مصالح سنگی

الف: دانه‌بندی

با توجه به ضخامت قشر آسفالت ماکادام، جنس و نوع مصالح سنگی، دانه‌بندی مصالح درشت

) قشر اصلی ( و متوسط برای پر کردن فضای خالی این قشر در جدول شماره 1-19 نشان داده‌شده

است. دانه‌بندی‌های شماره 2 ،1 و 3 برحسب مورد برای قشر اصلی و دانه‌بندی‌های شماره ،6 ،5 ،4

7 و 10 به‌عنوان مصالح پرکننده 1 مصرف می‌شود. رابطه انتخاب دانه‌بندی مصالح درشت

) قشراصلی ( و دانه‌بندی مصالح متوسط ) پرکننده( به شرح زیر: می‌باشد

ب: سایر مشخصات

مصالح مصرفی باید تمیز و فاقد اندودهای خاکی و رسی بوده و مشخصات آن با جدول -2 19

تطبیق نماید.

1. Key Aggregate

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل نوزدهم ـ آسفالت ماکادام نفوذی           صفحه 489

جدول -2 19 مشخصات فنی مصالح سنگی درشت و متوسط

? سنگ‌دانه‌های سوزنی و پولکی به دانه‌هایی اطلاق می‌شود که نسبت حداکثر طول به حداقل ضخامت آن‌ها بیشتر از پنج

باشد.

2-1-2-19 مواد قیری

با در نظر گرفتن دمای محیط و دانه‌بندی مصالح درشت‌دانه و متوسط یکی از قیرهای جدول -3 19

را می‌توان انتخاب کرد. در هوای گرم قیر خالص 85/100 و یا قیر محلول MC- 3000 و برای هوای

سرد قیر 120/150 و یا قیر محلول MC- 800 مصرف. می‌شود

جدول -3 19 قیرهای خالص و قیرهای محلول سنگین

?

قیر نباید در دمایی گرم شود که از آن بخارآبی رنگ متصاعد گردد.

† در صورت انتخاب قیرهای محلول نظر به اینکه درجه حرارت پخش این قیرها بالاتر از حداقل درجه اشتعال آن‌ها می‌باشد

رعایت کامل موارد احتیاطی و ایمنی کامل ضروری است تا از آتش‌سوزی جلوگیری شود.

پایمرد