متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 6

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 479

کاهش‌یافته باشد تا تمام فضای خالی مخلوط را پر نکند و درنتیجه ضمن تحمل وزن غلتک و

بدون جابجایی و تغییر شکل، متراکم گردد.

-3 14-18 پخش و کوبیدن آسفالت سرد

بعد از هوادهی کافی، آسفالت سرد کارخانه‌ای یا مخلوط در محل با فینیشر یا گریدر یا پخش-

کننده‌های متصل به مخلوط‌کننده‌های سیار و چرخشی، پخش. می‌شود آسفالت باید در لایه‌های باضخامت یکنواخت و ثابت پخش‌شده و ضخامت هر لایه نباید کمتر از 2 برابر حداکثر قطر سنگ‌دانه‌های

مصرفی و بیشتر از 75 میلیمتر باشد. بلافاصله بعد از پخش، غلتک زنی با غلتک چرخ فولادی آغاز

می‌شود. سپس با استفاده از غلتک چرخ لاستیکی عملیات ادامه یافته و نهایتاً با غلتک‌های چرخ فولادی یا

لرزنده عملیات تراکم کامل شده و پایان می‌یابد

متوسط تراکم نسبی هریک از قشرهای آسفالت سرد، قبل از پخش لایه بعدی و عبور ترافیک و

به ازای هر پنج آزمایش باید حداقل 95 درصد وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی بوده و هیچ‌یک از

آزمایش‌ها نیز کمتر از. 92 درصد نباشد

وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی مخلوط آسفالت سردی که با قیرهای محلول تهیه می‌شود،

بعد از تصعید حداقل 50 درصد مواد فرار و حلال‌های نفتی آسفالت اندازه‌گیری شده و برای آسفالت‌هایی

که با قیرابه ساخته می‌شود وزن مخصوص نمونه‌های آزمایشگاهی که برای تعیین مقاومت مارشال به

کار گرفته می‌شود، ملاک محاسبه. می‌باشد

15-18 محدودیت‌ها

در عملیات اجرایی آسفالت سرد، محدودیت‌های زیر باید رعایت شود:

الف: پخش قیر روی مصالح و عملیات اختلاط آسفالت مخلوط در محل در دمای محیط حداقل 10

درجه سانتی‌گراد در سایه، انجام شود.

ب: عملیات پخش و اجرای آسفالت سرد در هوای گرم و خشک برنامه‌ریزی شود به‌طوری‌که حداقل

چند هفته بعد از خاتمه کار نیز هوا گرم و مناسب باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 480

پ: اجرای قشرهای متوالی آسفالت، مشروط به آن است که لایه زیرین عمل‌آمده و مواد فرار آن

کاملاً متصاعد و تبخیر شده باشد.

ت: از تردد وسایل نقلیه از روی آسفالت سرد، بلافاصله بعد از اتمام عملیات تراکم و تا قبل از به عمل

آمدن کامل آن جلوگیری شود. در صورت عبور اضطراری، سرعت به 30 کیلومتر در ساعت محدود

گردد و برای رعایت ایمنی از تابلوهای راهنما و چراغ‌های چشمک‌زن استفاده شود. درهرصورت

تردد کامیون‌های سنگین قبل از گیرایی کامل آسفالت سرد، مجاز نمی‌باشد.

16-18 کنترل سطح آسفالت

رقوم و شیب‌های طولی و عرضی هریک از قشرهای آسفالتی طبق نقشه‌ها انجام و اختلاف آن‌ها

باید در حد رواداریهای: زیر باشد

-1 16-18 نیمرخ‌های عرضی

رقوم اندازه‌گیری شده در محور و طرفین آسفالت سرد نسبت به رقوم مندرج در نیمرخ‌های عرضی،

برای قشرهای زیرین نباید از ±10 میلیمتر و برای رویه نهایی نباید از ±5 میلیمتر تجاوز کند.

-2 16-18 یکنواختی سطح

ناهمواری سطح آسفالت وقتی‌که با شمشه سه متری به‌موازات محور یا عمود بر محور اندازه‌گیری

شود به ترتیب نباید بیش از ±5 و. ±8 میلیمتر باشد

برای تعیین میزآن‌یکنواختی سطح بهتر است از دستگاه‌های متحرک دستی که دارای تعداد زیادی

چرخ نزدیک به هم بوده و ضمن حرکت با سرعت قدم زدن انسان، میزان ناهمواری و پله‌های احتمالی

ناشی از محل اتصال دولایه کنار هم را نشان. می‌دهد استفاده شود

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 481

17-18 آزمایش‌های کنترل کیفیت

نوع و روش این آزمایش‌ها برای هر یک از مواد سنگی و قیر و مخلوط‌های آسفالتی برحسب مورد

طی جداول مربوطه در این فصل مشخص‌شده است. حداقل تعداد آزمایش‌هایی که باید انجام شود به

شرح زیر است و درصورتی‌که دستگاه نظارت لازم بداند می‌توان نسبت به انجام آزمایش‌های اضافی نیز

اقدام نمود.

-1 17-18 مواد قیری

آزمایش قیرهای مصرفی، حداقل یک‌بار در ابتدای شروع عملیات آسفالتی و در جریان پیشرفت کار

هر وقت که دستگاه نظارت لازم بداند تکرار. می‌شود

برای تعیین مقدار قیر پخش‌شده درروی راه جهت اندودهای سطحی و نفوذی به ازای هر 100 متر

طول راه و برای هر لایه جداگانه یک آزمایش سینی انجام می‌شود و درصورتی‌که عرض راه زیاد باشد

حداقل برای هر 1000 متر مربع یک آزمایش اجرا خواهد شد.

-2 17-18 مصالح سنگی

کیفیت مصالح سنگی شامل دانه‌بندی، درصد شکستگی و درصد سنگ‌دانه‌های پولکی و سوزنی و

ارزش ماسه‌ای، به‌تناوب هفته‌ای یک‌بار روی تولیدات سنگ‌شکن و هفته‌ای یک‌بار از سیلوهای گرم

کارخانه آسفالت، انجام می‌شود. از مصالح ریسه شده در طول راه، بعد از اختلاط کامل و قبل از پخش قیر

به ازای هر 500 مترمکعب، یک آزمایش انجام تا چنانچه مصالح طبق مشخصات نباشد اصلاح گردد.

-3 17-18 مخلوط آسفالت سرد

از آسفالت سرد تولیدشده توسط کارخانه یا مخلوط آسفالت سرد تولید در محل، به ازای هر 500 تن

یک آزمایش انجام و ضمن آن درصد قیر، دانه‌بندی مخلوط، درصد شکستگی و سایر مشخصات آسفالت

برحسب مورد و مطابق جدول‌های -5 18 و -6 18 مشخص می‌گردد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 482

درصورتی‌که آسفالت کمتر از 500 تن در روز تولید و پخش شود باید حداقل یک‌بار آزمایش‌های

فوق انجام گیرد. دانه‌بندی‌ها باید با توجه به فرمول کارگاهی مخلوط و حدود رواداریهای مربوط به شرح

بند ، -8. 18 کنترل شود

-4 17-18 وزن مخصوص آسفالت کوبیده شده

از آسفالت پخش و کوبیده شده درروی راه از هر 200 متر هر خط عبور فینیشر نمونه‌برداری شده و

وزن مخصوص، تراکم نسبی و ضخامت لایه تعیین. می‌شود