متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 5

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 475

متراکم می‌شود به‌طوری‌که قسمت‌های مرمت‌شده وضعیت مشابه سایر قسمت‌های راه را داشته

باشد.

ب: رویه آسفالتی موجود کاملاً پروفیله شده و با ابعاد و اندازه‌های مشخصات منطبق باشد.

پ: سطوح قیر زده از طریق تعویض و جایگزینی با آسفالت جدید یا پخش سنگ‌دانه‌های یک اندازه و

داغ و فرونشاندن آن در سطح قیر زده یا برداشتن آن تا ضخامت معین، مرمت شود.

ت: سطح راه قبل از اندود سطحی با جاروی مکانیکی و استفاده از هوای فشرده از گردوغبار و مواد

خارجی پاک شود و در صورت لزوم با آب، شسته و تمیز گردد.

ث: اندود سطحی راه طبق مشخصات اجرا شود.

-2 14-18 اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل

آسفالت سرد مخلوط در محل به شرح مراحل زیر اجرا می‌شود:

-2-1 14-18 ریسه کردن مصالح

سطح راه در طول لازم قبل از حمل مصالح برای ریسه کردن، باید آماده‌سازی و تمیز شود. دانه‌بندی

مصالح حمل شده، باید با مشخصات مطابقت داشته و درصورتی‌که از اختلاط دو یا چند نوع سنگدانه

استفاده می‌شود، بعد از اختلاط کامل مصالح، دانه‌بندی مخلوط‌کنترل گردد.

در موردهایی که از مصالح بستر موجود شنی راه برای تهیه آسفالت سرد استفاده می‌شود، شخم زدن

و کندن آن تا عمق لازم پیش‌بینی و درصورتی‌که برای اصلاح دانه‌بندی آن به مصالح جدیدی نیاز

باشد، اقدام گردد تا مخلوط قابل‌قبول به دست آید. مقدار مصالح آماده‌شده قبل از قیرپاشی روی آن،

باید برای ضخامت لایه آسفالتی موردنظر، کافی باشد و نهایتاً این مصالح با قالب ریسه در طول راه

به نحوی انبار شود که شکل هندسی ذوزنقه‌ای داشته و حجم یا وزن آن در هر متر طول، ثابت و

یکنواخت باشد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 476

-2-2 14-18 تعیین مقدار قیر برای مصالح ریسه شده

قبل از قیرپاشی روی مصالح، مقدار آن در متر طول ریسه بر اساس ابعاد آن به شرح شکل

-1 18 محاسبه: می‌شود

شکل -1 18 ابعاد ریسه

اندازه‌های B ،A و C رب حسب متر. می‌باشد

2

B)C(A

V = +

VWW

1f ×=

مقدار قیر برای مصالح ریسه شده در متر طول از رابطه زیر به دست: می‌آید

100 G

aW

D f

××

=

که در رابطه‌های فوق خواهیم داشت:

- V حجم مصالح ریسه برحسب مترمکعب در متر طول ریسه

-Wf وزن مصالح در متر طول ریسه برحسب کیلوگرم

- W1 وزن مخصوص غیر متراکم مصالح برحسب کیلوگرم در مترمکعب که بر اساس روش T19 آشتو

اندازه‌گیری. می‌شود

- D مقدار قیر برحسب لیتر در هر متر طول ریسه

- a درصد قیر موردنیاز پیش‌بینی‌شده در طرح برحسب وزن مصالح سنگی خشک

- G وزن مخصوص قیر مصرفی

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 477

-2-3 14-18 پخش قیر و اختلاط

پخش قیر به مقدار محاسبه‌شده در طرح روی مصالح ریسه شده توسط قیر پاش یا دستگاه اختلاط

سیار انجام می‌شود و درهرحالت سرعت حرکت به‌گونه‌ای تنظیم می‌گردد که مقدار قیر مخلوط آسفالت

در محل، در محدوده رواداری قرار گیرد.

قیر محلول در موقع پخش تا درجه حرارت لازم، گرم می‌شود. در این حرارت کندروانی باید در

محدوده 20 تا 120 سانتیاستکس باشد و تا موقعی که کندروانی به 300 سانتیاستکس نرسیده است،

باید عمل اختلاط تکمیل گردد. مواد فرار موجود در قیرهای محلول موجب می‌شود تا موقعی که عمل

اختلاط در محل کامل می‌شود، قیر نسبتاً روان و سیال باقی بماند. هیچ‌گاه درجه حرارت سنگ‌دانه‌ها در

سایه و در جریان اختلاط نباید کمتر از 10 درجه و رطوبت آن‌ها بیش از 3 درصد باشد. در مرحله پخش

قیر روی مصالح ریسه و انجام عمل اختلاط، نکات زیر رعایت: می‌شود

الف: پخش قیر باید روی مصالح ریسه شده با مقطع عرضی ثابت و به‌طور یکنواخت انجام شود.

ب: برای تأمین اختلاط کامل و تهیه مخلوط آسفالتی همگن با اندود قیری یکنواخت، قیر در چند نوبت

روی مصالح پخش می‌شود. معمولاً در صورت انجام اختلاط با گریدر یا مخلوط‌کننده‌های چرخشی،

مقدار قیر در هر نوبت حدود 5/2 - 5/4 لیتر در متر مربع. می‌باشد

پ: به ازای هر نوبت پخش قیر، عمل اختلاط با یک یا چند بار عبور گریدر یا سایر مخلوط‌کننده‌ها،

تکمیل. می‌شود

ت: در جریان اختلاط قیر و سنگ‌دانه‌ها باید توجه شود تا مصالح نامناسب اضافی از بستر موجود راه

توسط ماشین‌آلات اختلاط، کنده نشده و به مصالح ریسه افزوده نشود. همچنین باید دقت شود که

مصالح ریسه بدون اختلاط با قیر در کنار راه، باقی نماند.

ث: چنانچه بین مرحله تکمیل عمل اختلاط و پخش و اجرای نهایی مخلوط آسفالتی در سطح راه،

فاصله زمانی نسبتاً طولانی ب ًه وجود آید، حتماً باید برای زهکشی و دفع آب‌های نفوذی ناشی از

نزولات جوی در مخلوط آسفالتی، اقدام شود.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 478

-2-4 14-18 هوادهی

قبل از پخش و کوبیدن آسفالت سرد کارخانه‌ای یا مخلوط در محل، ضرورت دارد که بخش عمدهای

از حلال‌های موجود در قیرهای محلول ) به شرح ذکرشده در جدول ( -5 18 یا آب قیرابه‌ها و سنگ‌دانه‌ها

که موجب افزایش کار آیی مخلوط برای سهولت و تکمیل اختلاط بوده است، به‌اندازه کافی تصعید و

تبخیر شود. میزان کاهش این مواد باید به‌اندازه‌ای باشد که مخلوط آسفالتی بتواند وزن غلتک را در

جریان عملیات تراکم بدون جابجایی و حرکت‌های جانبی تحمل کند. بدین منظور مخلوط پخش‌شده

توسط گریدر جابجا شده و هوادهی می‌شود.

متغیرهای زیادی در تعیین زمان هوادهی مخلوط مؤثرند. برای مثال طول مدت‌زمان هوادهی برای

دانه‌بندی‌های پیوسته با بافت ریز وقتی‌که سایر شرایط ثابت باشد، در مقایسه با دانه‌بندی‌های باز و

گسسته بیشتر است. همچنین موقعی که آسفالت سرد بعد از چند روز با لایه دیگری روکش می‌شود،

هوادهی لایه اولیه قبل از کوبیدن، باید بیشتر از موقعی باشد که این لایه با قشر آسفالتی دیگری روکش

نمی‌شود، زیرا معمولاً لایه بعدی از تبخیر مواد فرار قشر زیرین جلوگیری. می‌کند

در هوادهی برحسب اینکه از قیر محلول یا قیرابه در آسفالت سرد استفاده‌شده باشد باید به

موردهای زیر توجه شود:

الف: قیرهای محلول

برای آسفالت سرد تهیه‌شده با قیرهای محلول، وقتی‌که مواد فرار موجود در قیر با هوادهی به 50

درصد کاهش یابد و میزان رطوبت سنگ‌دانه‌ها کمتر از 3 درصد وزن مخلوط باشد، هوادهی و

تصعید حلال‌های قیر کافی به نظر می‌رسد و درنتیجه ادامه عملیات پخش و کوبیدن بلامانع است.

اندازه‌گیری کاهش حلال‌های نفتی یا آب مخلوط‌های آسفالتی با روش T110 آشتو یا D1461

ای اس تی ام آزمایش. می‌شود

ب: قیرابه‌ها

برای آسفالت سرد تهیه‌شده با قیرابه‌ها، عملیات پخش و مرحله اول غلتک زنی باید بلافاصله و

قبل از آنکه قیرابه شروع به شکستن نماید آغاز شود. پدیده شکستن قیر از تغییر رنگ قیرابه از

قهوه‌ای به سیاه قیری مشخص می‌گردد. در این شرایط آب موجود در مخلوط باید تا حدودی

پایمرد