متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 4

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 470

ب: کامیون سنگ‌دانه‌های دانه‌بندی شده را در محفظه یا سیلوی جلوی دستگاه خالی می‌کند و سپس با

افزودن قیر به مصالح درحالی‌که دستگاه به جلو و در طول راه حرکت می‌کند قیر و مصالح را باهم مخلوط می‌نماید. مخلوط آسفالتی آماده‌شده سپس به فینیشری که در پشت دستگاه حرکت

می‌کند منتقل‌شده و در سطح راه پخش. می‌شود

-2-2 12-18 مخلوط‌کننده چرخشی1

این نوع دستگاه شامل یک مخلوط‌کن چرخشی است که یک یا چند محور عرضی با تیغه‌های

به مه زن دارد و توسط یک خودرو در طول مسیر حرکت می‌کند. عرض دستگاه مخلوط کننده دو متر

است که از قسمت پایین باز می‌شود و مصالح موجود در سطح راه را به داخل می‌کشد. پس از افزودن قیر

و اختلاط با مصالح، مخلوط حاصله را درحالی‌که دستگاه به جلو حرکت می‌کند، در بستر آماده‌شده راه

باقی می‌گذارد. درصد قیر مخلوط در این سیستم تابع سرعت حرکت دستگاه است که با توجه به درصد

قیر بهینه، تنظیم می‌شود نوع دیگری از مخلوط‌کننده‌های چرخشی، با کندن و شخم زدن مصالح بستر

شنی راه موجود و سپس اختلاط آن با قیر، نهایتاً مخلوط آسفالت سرد را تهیه و در سطح راه

پخش می‌کند

-2-3 12-18 اختلاط با گریدر

برای اختلاط قیر و مصالح با گریدر، نخست قیر پاش، نیمی از قیر موردنیاز را روی ریسه تسطیح شده

مصالح که عرض آن معادل عرض قیر پاش می‌باشد، پخش نموده و گریدر بلافاصله عمل اختلاط را

شروع می‌کند. نیم دیگری از قیر نیز در دو مرحله پخش می‌شود و پس از هر مرحله، گریدر عمل اختلاط

را ادامه می‌دهد تا اینکه مخلوط یکنواخت و همگنی تهیه شود. عرض گریدر حداقل 3 متر و فاصله بین

محور چرخ‌های عقب و جلوی آن حداقل 5/4 متر می‌باشد. گریدر بهتر است دارای چرخ‌های لاستیکی

صاف باشد.

1. Rotary Mixer

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 471

-2-4 12-18 اختلاط با دستگاه‌های بازیافت آسفالت

این دستگاه‌ها دارای گردونه‌های دواری هستند که روی آن‌ها تعداد زیادی ناخنک مقاوم نصب است

که می‌توانند با دوران سریع گردونه، مصالح موجود در سطح راه را کنده و هم‌زمان مواد موردنیاز نظیر

قیر را نیز به آن اضافه کرده و عمل اختلاط را انجام دهد. علاوه بر آنکه می‌توان از قیرابه یا قیرهای

محلول برای افزودن به مصالح در این روش استفاده کرد برخی از این دستگاه‌ها خود قادرند کف قیر ) قیر

حاوی درصد جزئی آب ( تولید کرده و مصالح را با کف قیر آغشته کنند. در این سیستم در حقیقت با

افزودن حدود %2 آب به قیر داغ و هم‌زمان با واردکردن هوای فشرده، حجم قیر برای مدت کوتاهی تا

حدود 15 برابر افزایش می‌یابد و نهایتاً ذرات کف قیر به مصالح چسبیده و آن‌ها را آغشته می‌کند. باید دقت

کرد که عمل اختلاط به‌خوبی انجام گیرد.

13-18 سایر وسایل تهیه آسفالت سرد

سایر وسایل موردنیاز برای این عملیات عبارت‌اند از:

-1 13-18 جاروی مکانیکی

جاروی مکانیکی که با هوای فشرده یا فشار آب یا هر طریق دیگر عمل می‌کند برای تمیز کردن

سطح راه مورداستفاده قرار. می‌گیرد

-2 13-18 تانکر آب

برای مرطوب کردن مصالح سنگی جهت تسهیل در عمل اختلاط با قیرابه و افزایش کار آیی آسفالت

سرد مخلوط در محل و در صورت لزوم شستشوی رویه آسفالتی موجود قبل از قیرپاشی.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 472

-3 13-18 قالب ریسه

قالب ریسه برای ریسه کردن سنگ‌دانه‌ها در طول راه مصرف می‌شود تا بتوان مقدار قیر پخش‌شده را

تنظیم و کنترل کرد. این وسیله در پشت گریدر نصب می‌شود تا در حین حرکت از روی مصالح پخش‌شده در طول راه، آن را در ابعاد هندسی منظم پخش کند.

-4 13-18 مخازن ذخیره قیر

مخازن ذخیره قیر به مقدار کافی در کارگاه یا در محدوده نزدیک به آن برای جلوگیری از تأخیر در

عملیات اجرایی لازم است. این مخازن باید از نوع سرپوشیده بوده تا از آلوده شدن قیر به گردوغبار، آب

و دیگر آلاینده‌ها جلوگیری شود.

-5 13-18 قیر پاش

از قیر پاش برای اجرای اندودهای نفوذی یا سطحی که مشخصات آن باید مطابق فصل پانزدهم باشد

و نیز پخش قیر روی مصالح سنگی ریسه شده در طول راه یا در کارگاه ثابت استفاده. می‌شود

-6 13-18 کامیون

حمل آسفالت سرد از کارخانه یا کارگاه‌های ثابت تهd ه آسفالت به محل مصرف ، باید با کامیون‌هایی

که حداقل با پوشش برزنتی روی آسفالت را می‌پوشاند، انجام گیرد. استفاده از کامیون‌هایی که سرپوش

اتومات کی دارند، مناسب‌تر است.

-7 13-18 گریدر

از گریدر برای تهیه و نیز پخش آسفالت سرد مخلوط در محل یا پخش آسفالت سرد کارخانه‌ای که

به طول راه حمل می‌شود، استفاده. می‌شود

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 473

-8 13-18 فینیشر

از فینیشرهای معمولی به شرح مشخصات مندرج در فصل بیستم، برای پخش آسفالت سرد

کارخانه‌ای یا آسفالت سرد مخلوط در محل که در کارگاه‌های ثابت و در محلی غیر از طول راه تهیه‌شده

و به محل مصرف حمل می‌گردد، استفاده. می‌شود

- غلتک9 13-18 

غلتک‌های مناسب برای کوبیدن آسفالت سرد که باید دارای مشخصات زیر باشد:

-9-1 13-18 غلتک‌های فلزی دوچرخ ) ردیف (

وزن این غلتک‌ها از 3 تا 15 تن متغیر است که در صورت لزوم می‌توان آن را به میزان دلخواه تنظیم

نمود. معمولاً بار خطی چرخ عقب این غلتک‌ها بیشتر از 45 کیلوگرم بر سانتیمتر. می‌باشد

-9-2 13-18 غلتک‌های فلزی سه‌چرخ

غلتک‌های فلزی سه‌چرخ دارای دوچرخ با قطر بزرگ در عقب و یک چرخ پهن در جلو می‌باشند.

وزن آن‌ها از 8 تا 16 تن متغیر و دوچرخ محرکه عقب معمولاً 180 سانتیمتر قطر و 50 تا 60 سانتیمتر

عرض دارد.

-9-3 13-18 غلتک‌های چرخ لاستیکی

غلتک‌های چرخ لاستیکی خودرو 2 تا 7 چرخ در جلو و 4 تا 8 چرخ در عقب به وزن‌های متغیر 3 تن

) خالی ( تا 35 تن ) یا بیشتر ( می‌باشند. علاوه بر وزن این غلتک‌ها، عوامل دیگری نظیر بار چرخ‌ها، فشار

تماس، سطح تماس چرخ و سرعت غلتک در تراکم لایه آسفالتی مؤثرند. چرخ این غلتک‌ها صاف

می‌باشد زیرا در غیر این صورت اثر آن روی آسفالت باقی می‌ماند. فشار چرخ‌ها بین 5 تا 8 کیلوگرم بر

سانتیمتر مربع و سرعت آن در حین کار از 8 کیلومتر در ساعت تجاوز. نمی‌کند

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 474

-9-4 13-18 غلتک‌های لرزنده

غلتک‌های لرزنده آسفالت را با ترکیبی از نیروهای دینامیکی و استاتیکی متراکم می‌سازند. تناوب و

دامنه نوسان لرزش دستگاه باید با سرعت غلتک تنظیم شود. این غلتک‌ها باید مجهز به سیستم آبپاش

روی چرخ‌ها و همراه با گلگیر باشند. معمولاً کاتالوگ کارخانه سازنده، تناوب و دامنه نوسان را مشخص

می‌کند. در غیر این صورت تناوب آن حدود 2000-3000 ارتعاش در دقیقه و دامنه نوسان آن 8/0-4/0

میلی‌متر. می‌باشد

14-18 اجرای آسفالت سرد

به‌طورکلی اجرای آسفالت سرد، اعم از آسفالت سرد کارخانه‌ای یا مخلوط در محل شامل مراحل زیر

است:

-1 14-18 آماده کردن سطح راه

آماده کردن سطح راه برحسب اینکه راه شنی یا آسفالتی باشد به شرح زیر انجام: می‌شود

-1-1 14-18 راه شنی

الف: سطح راه کاملاً پروفیله شده تا با ابعاد و اندازه‌های مندرج در. نقشه‌ها منطبق گردد

ب: کوبیدگی و تراکم نسبی آن بر اساس مشخصات تأمین شود.

پ: کلیه نقاط ضعیف سطح راه مانند چاله‌ها، نشست‌ها و سطوح موضعی که زیر چرخ غلتک یا ترافیک،

حالت خمیری دارد لازم است از طریق جایگزینی با مصالح اساس اصلاح و تقویت شود.

ت: قبل از اندود نفوذی، سطح راه با جاروی مکانیکی و هوای فشرده تمیز شده باشد.

ث: اندود نفوذی سطح راه، طبق مشخصات اجرا شود.

-1-2 14-18 راه آسفالتی

الف: کلیه سطوح آسفالتی آسیب‌دیده که دارای انواع ترک طولی‌های ، عرضی و موزاییکی یا چاله و

نشست باشد با آسفالت گرم یا سرد یا مواد درزگیر قابل‌قبول جایگزین شده و تا حد مشخصات

پایمرد