متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 3

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 465

-8 18 انتخاب دانه‌بندی کارگاهی

انتخاب دانه‌بندی مخلوط آسفالت سرد برای هر پروژه، اعم از این‌که انواع کارخانه‌ای یا مخلوط در

محل باشد، باید با توجه به معیارهای مشروحه در فصل بیستم، موضوع دانه‌بندی کارگاهی و رعایت

رواداریهای مربوط، صورت گیرد. این دانه‌بندی، ضمن آنکه در داخل دانه‌بندی اصلی مشخصات

قرار می‌گیرد، باید با توجه به میزان ترافیک، شرایط جوی و کیفیت سنگ‌دانه‌های مصرفی انتخاب شود.

به‌عنوان‌مثال برای ترافیک سنگین در مناطق گرمسیری و یا شیب‌های تند ) مناطق کوهستان( که رویه

آسفالتی به تغییر شکل خمیری گرایش بیشتری نشان می‌دهد، از دانه‌بندی درشت‌تر، درصد شکستگی

بیشتر، مصرف مصالح رودخانه‌ای کمتر در مخلوط آسفالتی استفاده. می‌شود

رواداریهای قابل‌اعمال در دانه‌بندی کارگاهی در جدول -4 18 نشان داده‌شده است.

جدول -4 18 رواداری مجاز دانه‌بندی کارگاهی و قیر در آسفالت سرد

-9 18 طرح اختلاط آسفالت سرد

برای طرح اختلاط آزمایشگاهی آسفالت سرد به فصل آسفالت سرد در یآ یننامه روسازی آسفالتی راه-

های ایران- نشریه شماره. 234 مراجعه شود

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 466

10-18 مشخصات فنی آسفالت سرد

مشخصات فنی آسفالت سرد حاوی قیرهای محلول و قیرابه‌ها با طرح اختلاط آزمایشگاهی به روش

مارشال مطابق جدول‌های -5 18 و -6 18 می‌باشد. آزمایش‌های موضوع این جدول‌ها مطابق آخرین

چاپ نشریه MS-14 انستیتو آسفالت 1 موضوع آسفالت سرد انجام. می‌گیرد

جدول -5 18 مشخصات فنی آسفالت سرد برای قیرهای محلول با روش مارشال

جدول -6 18 مشخصات فنی آسفالت سرد حاوی قیرابه‌ها بر اساس روش مارشال

1. Asphalt Cold Mix Manual (MS-14)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 467

11-18 آزمایش‌ها

در جریان تهیه و اجرای آسفالت سرد، انجام آزمایش‌های زیر برای ارزیابی کیفیت آسفالت در مراحل

تهیه، تولید، پخش و تراکم ضروری است.

-1 11-18 درصد قیر

برای تعیین درصد قیر محلول و یا قیرابه در آسفالت سرد، نمونه مخلوط آسفالتی را که ضخامت

نکوبیده و غیر متراکم آن از 38 میلیمتر تجاوز نکند در یک ظرف فلزی قرار می‌دهند و آن را سه نوبت و

هر نوبت یک ساعت در گرمخانه با حرارت 121±3 درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهند. هر بار بعد از یک

ساعت نمونه را از گرمخانه خارج کرده و آن را یک دقیقه کاملاً به هم می‌زنند. بعد از نوبت سوم، نمونه را

بعد از سرد شدن، درحالی‌که کلیه مواد حلال و آب موجود در مخلوط و قیر طی سه ساعت حرارت دادن

تصعید و تبخیر شده است، به روش T164 آشتو مورد آزمایش اکستراکشن) 1 جدا کردن قیر از سنگ‌دانه‌ها (

قرارداده و مقدار قیر آن را که فقط شامل قیر خالص است تعیین. می‌کنند

درصورتی‌که درصد قیر در آزمایش a باشد، مقدار کل قیر محلول و یا قیرابه در مخلوط آسفالتی

برابر است با:

R

a

A = 100

که در آن:

- A درصد وزنی قیر محلول یا قیرابه برحسب وزن مخلوط آسفالتی

- a درصد وزنی قیر خالص در نمونه برحسب وزن مخلوط آسفالتی با آزمایش اکستراکشن

- R درصد وزنی قیر خالص در قیر محلول یا قیرابه مصرفی که برحسب نوع و درجه آن‌ها متفاوت بوده

و حداقل یک‌بار در جریان طراحی آسفالت سرد و به‌تناوب درروند اجرای کار بر اساس آزمایش تقطیر

قیر تعیین می‌شود. ) برای قیرهای محلول روش D402 ای اس تی ام یا T78 آشتو و برای قیرابه‌ها

روش D244 ای اس تی ام یا ( T59 آشتو

1. Extraction

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 468

به‌عنوان‌مثال چنانچه a درصد قیر خالص در آزمایش یک مخلوط آسفالت سرد ساخته‌شده با قیرابه

کاتیونیک - SS 1 معادل 4 درصد و R برای این قیر در آزمایش تقطیر 57 درصد باشد، درصد قیرابه )(A

برحسب وزن مخلوط آسفالت سرد برابر است با:

7

57

1004

=

×

A =

مقدار ،A مطابق جدول ،4-18 باید در محدوده ± 5/0 نسبت به قیر طرح اختلاط باشد.

این آزمایش را می‌توان روی نمونه‌های آسفالتی کوبیده شده در سطح راه نیز انجام داد، مشروط بر

آنکه قبلاً آن را در حرارت ملایم به حالت غیر متراکم تبدیل کرده و سپس به شرح فوق در گرمخانه قرار

داد.

-2 11-18 دانه‌بندی

روی نمونه آسفالت، بعد از آزمایش اکستراکشن ) جدا کردن قیر ( با روش آشتو ،T164 آزمایش

دانه‌بندی با روش T30 آشتو انجام و نتیجه باید با دانه‌بندی مصوب طرح، بعد از اعمال حدود رواداری

مندرج در جدول ، -4 18 تطابق داشته باشد.

-3 11-18 مشخصات فنی

مشخصات فنی آسفالت سرد شامل مقاومت، فضای خالی، چسبندگی و سایر ضرایب مربوطه

باید با مقادیر مندرج در جدول‌های -5 18 و -6 18 مطابقت داشته باشد.

12-18 ماشین‌آلات تهیه آسفالت سرد

این وسایل برحسب این‌که آسفالت سرد با روش کارخانه‌ای یا مخلوط در محل تهیه شود، به شرح

زیر است:

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 469

-1 12-18 کارخانه آسفالت سرد

کارخانه‌های آسفالت سرد می‌توانند از انواع مرحله‌ای یا مداوم بوده و مجهز به سیلوهای سرد، واحد

خشک‌کننده مصالح، سیلوهای گرم، سرند، وسایل گرم کردن قیر و سنگ‌دانه‌ها ) در صورت نیاز ( و توزین

آن‌ها باشد تا بتواند مخلوط آسفالتی همگن با پوشش قیری یکنواخت و منطبق با مشخصات تولید کند.

سنگ‌دانه‌های تفکیک‌شده در کارگاه جداگانه به سیلوهای سرد کارخانه تغذیه‌شده و قبل از تغذیه مخلوط

نمی‌شود. تغذیه مصالح به نحوی تنظیم می‌شود که موجب کم یا زیادشدن مصالح در سیلوهای گرم

نشده و اختلالی در تولید یکنواخت و همگن مخلوط آسفالتی به وجود نیاورد. حداقل زمان اختلاط طوری

انتخاب می‌شود که بیشترین پوشش قیری سطح سنگ‌دانه‌ها را تأمین کند، ضمن آنکه در مورد قیرابه‌ها

ضرورتی ندارد که این پوشش به. 100 درصد برسد

معمولاً وقتی‌که سنگ‌دانه‌ها رطوبتی بیش از 2-3 درصد داشته یا آسفالت در فصل سرد و زمستان

تولید شود خشک‌کردن سنگ‌دانه‌ها، به‌ویژه در شرایطی که دانه‌بندی پیوسته بوده و مواد ریزدانه زیاد

داشته باشد، ضروری است.

درجه حرارت قیر برحسب نوع قیر باید در محدوده‌های مندرج در جدول -3. 18 باشد

-2 12-18 دستگاه‌های تهیه آسفالت مخلوط در محل

اختلاط قیر و مصالح در محل به‌صورت‌های مختلفی می‌تواند انجام گیرد که عمده آن‌ها عبارت‌اند از:

-2-1 12-18 اختلاط سیار1

در این روش یک ماشین مخلوط کننده سیار درحالی‌که در طول راه حرکت می‌کند، قیر و مصالح را

باهم مخلوط کرده و روی راه پخش. می‌کند دستگاه‌های اختلاط سیار بر دو نوع‌اند:

الف: دستگاه روی مصالح ریسه شده در طول راه حرکت می‌کند و درحالی‌که قیر به مصالح می‌افزاید،

آن‌ها را مخلوط کرده و مخلوط آسفالتی آماده‌شده را در عقب ماشین به شکل ریسه برای پخش

باقی. می‌گذارد

1 Travel Plant Mixer

پایمرد