متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 2

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 460

جدول -1 18 مشخصات سنگ‌دانه‌ها برای استفاده در آسفالت سرد

٭ سنگ‌دانه‌های پهن و دراز مصالح مانده روی الک 5/9 میلی‌متر می‌باشد که حداکثر طول به حداقل ضخامت آن‌ها

بیشتر از 5 باشد.

-6 18 انتخاب قیر

نوع قیرهای مصرفی در آسفالت سرد با توجه به روش اختلاط سنگ و قیر و درواقع نوع آسفالت

سرد ) کارخانه‌ای یا مخلوط در محل (، دانه‌بندی مصالح، شرایط منطقه، عمر طراحی و مدت‌زمان انبار

کردن قبل از مصرف ) فوری، کوتاه‌مدت یا میان‌مدت (، انتخاب. می‌شود

جدول -2 18 با توجه به عوامل ذکرشده به‌عنوان راهنما، برای انتخاب قیرهای محلول و قیرابه‌ها

می‌تواند به کار گرفته شود. در انتخاب قیر علاوه بر جدول راهنما، به موردهای زیر توجه خاص مبذول

: می‌شود

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 461

-6-1 18 خصوصیات قیر

معمولاً بیشترین خاصیت چسبندگی در مخلوط‌های آسفالت سرد تابع نوع قیر خالصی است که

قیرهای محلول یا قیرابه‌ها با آن تهیه می‌شود. برای تأمین چسبندگی بیشتر، غلیظ‌ترین قیری که با توجه

به شرایط ساخت و اجرا، می‌تواند کار آیی لازم را ایجاد کند انتخاب. می‌شود

-6-2 18 کندروانی قیر

کندروانی قیر تابع درجه حرارت است. نظر به اینکه قیر مصرفی در آسفالت سرد و در دمای محیط

کار و در حین عملیات اجرایی، باید کار آیی و روانی کافی داشته باشد، لذا غلظت قیر در این دما از اهمیت

خاصی برخوردار است. قیر در شرایط محیطی ساخت آسفالت باید آن کندروانی چنان داشته باشد که

بتواند مخلوط آسفالتی همگن و یکنواخت با پوشش قیری کامل برای سنگ‌دانه‌ها را تأمین کند. به‌عنوان‌مثال برای تولید آسفالت سرد کارخانه‌ای، از قیر با کندروانی بیشتر ) قیر غلیظ‌تر ( و برای آسفالت سرد تولیدشده در محل، از قیر با کندروانی کمتر ) قیر رقیق‌تر ( استفاده. می‌شود

-6-3 18 دانه‌بندی مصالح

دانه‌بندی مصالح، عامل تعیین‌کننده‌ای در انتخاب قیر آسفالت سرد محسوب می‌شود. به‌طورکلی

دانه‌بندی‌های باز در مقایسه با دانه‌بندی‌های پیوسته، به قیر با کندروانی بیشتری نیاز دارند. وقتی‌که مواد

رد شده از الک شماره 200 مخلوط زیاد باشد، عمل اختلاط به‌سختی انجام می‌گیرد که در این حالت

بهتر است قیر مصرفی کندروانی متوسط و یا کمتری داشته باشد. بالعکس، در شرایطی که مواد رد شده از

الک 200 کم باشد، عمل اختلاط آسان‌تر انجام می‌گیرد و لذا قیر با کندروانی بیشتر. مناسب‌تر خواهد بود

کاربرد قیر با کندروانی بیشتر احتمال چکه کردن قیر از سنگ‌دانه‌های با دانه‌بندی باز را کاهش. می‌دهد

-6-4 18 عمل آمدن قیر

برحسب نوع قیر انتخابی، عواملی در میزان کار آیی و سرعت عمل آمدن قیر حین اجرای کار مؤثر

است. این عوامل برای قیرهای محلول و قیرابه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 462

1-4-6-18 قیرهای محلول

سرعت‌گیرش و عمل آمدن محلول ) فرایند تبخیر و تصعید مواد فرار قیرها ( تابع مقدار قیر مصرفی،

نوع و درجه قیر، رطوبت نسبی محیط، باد و تغییرات دمای محیط محل اجرای کار در طول عملیات و

دمای اختلاط قیر با سنگ‌دانه‌ها می‌باشد. هراندازه مواد حلال قیر مصرفی سبک‌تر باشد ) مانند قیرهای

زودگیر ( این مواد زودتر تصعید می‌شود و درنتیجه گیرایی قیر سریع‌تر صورت می‌گیرد. بالعکس، هراندازه

دمای محیط کمتر، هوا سردتر و رطوبت نسبی زیادتر باشد، سرعت‌گیرش کندتر و زمان آن طولانی‌تر

خواهد شد.

2-4-6-18 قیرابه‌ها

سفت شدن این قیرها و ظهور خاصیت چسبندگی کامل در آن‌ها به نوع قیرابه، تبخیر آب موجود در

آن، درصد جذب آب سنگ‌دانه‌ها و فشار مکانیکی اعمال‌شده به مخلوط آسفالتی ) غلتک و ترافیک(،

بستگی دارد. در شرایط محیطی مناسب، تبخیر آب و درنتیجه عمل آمدن کامل قیر نسبتاً سریع انجام

می‌گیرد. هوای سرد و رطوبت نسبی زیاد یا بارندگی بلافاصله بعد از پخش قیر، مانع سفت شدن سریع و

بهنگام قیر می‌شود. تأثیر شرایط جوی برای قیرهای آنیونیک در مقایسه با قیرهای کاتیونیک بیشتر است.

برای دستیابی به نتایج بهینه، شرایط محیطی همواره به‌عنوآن‌یک عامل مهم در نظر گرفته می‌شود.

برای آسفالت سرد فقط می‌توان از قیرهای کندشکن و دیرشکن استفاده کرد.

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 463

جدول -2 18 قیر مناسب برای آسفالت سرد

٭ مصالح رد شده از الک 5 میلی‌متر با حداکثر 5 درصد مواد رد شده از الک شماره.200

† مصالح رد شده از الک 2 میلیمتر ) الک شماره (10 همراه با حدود 20 درصد عبوری از الک 200 که خاصیت خمیری. هم دارد

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 464

-7 18 درجه حرارت قیر

محدوده‌های بالا و پایین درجه حرارت قیرهای مصرفی در آسفالت سرد، برحسب این‌که آسفالت از

انواع کارخانه‌ای یا مخلوط در محل باشد، در جدول -3 18 به‌عنوان راهنما، ارائه‌شده است. از این جدول

برای تعیین محدوده درجه حرارتی که در شرایط متفاوت اجرا ،یی کار آیی مناسبی برای مخلوط تأمین کند،

. می‌توان استفاده کرد

جدول -3 18 راهنمای درجه حرارت قیرهای مصرفی برای تهیه آسفالت سرد

×

فقط برای آسفالت سرد که در کارخانه ثابت مرکزی تهیه. می‌شود

٭ چون نقطه اشتعال قیرهای محلول معمولاً از 27 تا حداکثر 107 درجه سانتی‌گراد تغییر می‌کند لذا باید هنگام گرم کردن

قیرهای محلول، کلیه نکات ایمنی و احتیاط‌های لازم رعایت شود.

† درجه حرارت مخلوط آسفالت سرد، بعد از اختلاط قیر و مصالح

‡ حداکثر درجه حرارت قیر باید به‌اندازه‌ای باشد که بخارآبی رنگ از آن متصاعد نشود