متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد- قسمت 1

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 457

-1 18 کلیات

آسفالت سرد 1 از اختلاط سنگ‌دانه‌ها با قیرهای محلول یا قیرابه‌ها در دمای محیط تهیه و در همین

دما پخش و متراکم می‌شود. سنگ‌دانه‌ها در زمان اختلاط با قیرابه می‌تواند مرطوب باشد ولی برای

قیرهای محلول، رطوبت مصالح باید در دمای محیط یا تحت اثر حرارت خشک شود. مخلوط‌های آسفالت

سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند MC- 3000 یا SC- 3000 تهیه می‌شود عملاً مانند آسفالت

گرم باید در حرارت 95 درجه سانتی‌گراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و

متراکم شود.

آسفالت سرد را می‌توان در مسافت‌های زیاد حمل و سپس پخش کرد یا آن را در کارگاه انبار نمود و

بعداً مورداستفاده قرارداد.

-2 18 دامنه کاربرد

آسفالت سرد در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس

آسفالتی برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می‌تواند مورداستفاده قرار. گیرد آسفالت سرد را می‌توان

برای ترافیک سبک یا متوسط مصرف نمود و چنانچه در آینده ترافیک سنگین شد آن را با آسفالت گرم

روکش کرد.

-3 18 انواع آسفالت سرد

آسفالت سرد را برحسب روش تهیه و اجرا می‌توان به دو نوع آسفالت سرد کارخانه‌ای 2 و آسفالت

سرد مخلوط در محل 3 تقسیم کرد.

1. Asphalt Cold Mix

2. Central Plant Mix

3. Mixed-in-Place (Road Mix)

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 458

-3-1 18 آسفالت سرد کارخانه‌ای

آسفالت سرد کارخانه‌ای در کارخانه‌های ثابت و مرکزی آسفالت تهیه می‌شود و سپس برای پخش به

محل مصرف حمل می‌گردد. در کلیه مراحل ساخت آسفالت سرد از تنظیم دانه‌بندی، توزین سنگ‌دانه‌ها و

اختلاط با قیر، کنترل‌های لازم آن‌طور که در تهیه آسفالت گرم تشریح شده است ) فصل بیستم(، رعایت

می‌شود. البته هنگامی‌که از قیرابه استفاده شود مراحل حرارت دادن یا خشک‌کردن سنگ‌دانه‌ها دیگر

انجام نمی‌گیرد، مشروط بر آن‌که رطوبت مصالح بیش از. 3 درصد نباشد

-3-2 18 آسفالت سرد مخلوط در محل

آسفالت سرد مخلوط در محل به دو روش زیر تهیه: می‌شود

الف: نوع مخلوط در محل که سنگ‌دانه‌ها در کنار و امتداد راه ریسه شده و روی آن قیرپاشی می‌شود و

سپس عمل اختلاط و پخش با گریدر یا وسایل نظیر انجام. می‌گیرد

ب: نوع مخلوط در کارگاه که عمل اختلاط قیر و سنگ‌دانه‌ها در کارگاه‌های ثابت یا موقت انجام و

مخلوط تهیه‌شده برای پخش به محل مصرف حمل. می‌شود

-4 18 مشخصات فنی مصالح سنگی

-4-1 18 کلیات

سنگ‌دانه‌های آسفالت سرد اعم از کارخانه‌ای یا مخلوط در محل را می‌توان از اختلاط مصالح

درشت‌دانه حاصل از شکستن سنگ کوهی، شن رودخانه‌ای و روباره آهن‌گدازی با ماسه شکسته یا ماسه

طبیعی یا مخلوط این دو و در صورت لزوم فیلر، تهیه کرد. مخلوط مصالح مصرفی باید مشخصات مندرج

در جدول -1 18 را داشته و موارد ذیل در آن رعایت شده باشد:

پایمرد

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل هجدهم ـ آسفالت سرد           صفحه 459

-4-2 18 دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها

دانه‌بندی سنگ‌دانه‌ها برحسب این‌که پیوسته یا باز انتخاب شود باید در محدوده یکی از دانه‌بندی-

های جدول‌های مربوط در فصل بیستم باشد. دانه‌بندی با توجه به ضخامت قشر آسفالتی، ترافیک و

شرایط جوی - اقلیمی منطقه تعیین می‌شود. منحنی دانه‌بندی به‌ویژه بعد از الک شماره 8 بهتر است به‌موازات دو محدوده بالا و پایین دانه‌بندی اصلی. قرار گیرد

دانه‌بندی اجزای دانه‌درشت و دانه‌ریز نیز برای اختلاط و تأمین دانه‌بندی مشخصات، با توجه به

حداکثر قطر سنگ‌دانه‌ها، باید مطابق دانه‌بندی مصالح درشت‌دانه و ریزدانه جدول‌های مربوط فصل بیستم

باشد. انتخاب دانه‌بندی‌های درشت و ریز دیگر که بتواند دانه‌بندی مشخصات را تأمین کند قابل‌قبول

خواهد بود.

مصالح مصرفی برای آسفالت سرد وقتی‌که از بستر راه شنی موجود و از طریق شخم زدن و برداشتن

ضخامت معینی از آن تهیه می‌شود، باید با مشخصات جدول -1 18 منطبق بوده و در غیر این صورت

اصلاحات لازم برای انطباق با مشخصات فوق، روی آن انجام گیرد.

-4-3 18 دانه‌بندی فیلر

چنانچه برای تأمین دانه‌بندی مخلوط سنگ‌دانه‌ها از فیلر استفاده شود، دانه‌بندی آن باید با جدول

مربوط فصل بیستم مطابقت داشته باشد.

-5 18 مواد قیری

مشخصات مواد قیری مصرفی در آسفالت سرد شامل قیرهای محلول یا قیرابه باید مطابق فصل

چهاردهم باشد.