نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 10

پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 89

- 5شرایط محیطی فوق العاده شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید عبور وسایل نقلیه، یا آب و فاضلاب جاری با  PHحداکثر 5 قرار می گیرند. رویه بتنی محافظت نشده پارکینگ ها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابه جا می کند، دارای شرایط محیطی فوق العاده شدید تلقی می شوند شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می گیرند.

پ: در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و به طور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از 75میلیمتر اختیار شود.

ت: در صورتی که بتن دارای سطح فرورفته و برجسته )نقشدار یا دارای شکستگی( باشد، ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگیها . اندازه گیری شود

ث: ضخامت پوشش بتنی برای محافظت میلگردها در برابر حریق. در صورتی که لازم باشد عضوی دارای درجه آتشپادی معینی باشد، حداقل ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها باید توسط مراجع مربوط مقرر شود.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 90

ج: میلگردها، و کلیه قطعات و صفحات فولادی پیشبینی شده برای توسعه آتی ساختمان باید به نحوی مناسب در مقابل خوردگی محافظت شوند.

 11-3-4جزئیات خاص آرماتوربندی ستونها

- 1-11 4-3میلگردهای انتظار خم شده

میلگردهای انتظار خم شده ستونها باید دارای شرایط زیر باشند: الف: شیب قسمت مایل میلگردهای خم شده نسبت به محور ستون نباید از 1به 6تجاوز کند. قسمت های فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشند.

میلگردهای انتظار باید در محل خم به وسیله خاموت ها،  مارپیچ ها و یا قسمت هایی از سیستم سازهای کف مهار شوند. مهار مذکور باید برای تحمل نیرویی معادل 5/1برابر مؤلفه نیروی محاسباتی قسمت مایل در امتداد مهار، طرح شود. در صورت استفاده از خاموت ها یا مارپیچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده نباید از 50میلیمتر بیشتر باشد.

ب: خم کردن میلگردهای انتظار باید قبل از قالب بندی انجام پذیرد.

پ: در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از 75میلیمتر عقب نشستگی یا پیشآمدگی داشته باشد میلگردهای طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده شوند، و در حالت عقب نشستگی باید میلگردهای انتظار مجزا برای اتصال به میلگردهای وجوه عقب نشسته پیشبینی شوند. در هر حالت باید ضوابط مربوط به مهارها و وصله ها  در منطقه تغییر مقطع رعایت شوند.

 12-3-4میلگردهای عرضی برای اعضای فشاری

- 1-12 4-3کلیات

میلگردهای عرضی اعضای فشار را باید با توجه به ضوابط بندهای - -2 12 4-3و -3 12- 4-3طرح کرد. در صورتی که این میلگردها برای مقابله با برش یا پیچش هم مورد نیاز باشد، باید ضوابط مربوط در آیین نامه آبا را نیز رعایت کرد.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 91

- 2-12 4-3 مارپیچ ها در طراحی  مارپیچ های اعضای فشاری علاوه بر مراعات ضوابط مربوط در بخش دوم آبا باید ضوابط زیر را هم در نظر داشت:

الف: مارپیچ باید از میلگرد یا سیم های پیوسته ساخته شود و روش ساخت آن ها طوری باشد که جابه جایی و نصب آن ها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد.

ب: قطر میلگردها یا سیم های مصرفی در مارپیچ نباید از 6میلیمتر کمتر باشد

پ: در هر گام مارپیچ فاصله آزاد بین میلگردها یا سیم ها  نباید از 75میلیمتر بیشتر و از 25میلیمتر کمتر باشد.

ت: گام مارپیچ نباید از 6/1 قطر هسته بتنی داخل مارپیچ تجاوز کند.

ث: در هر طبقه مارپیچ باید از روی شالوده یا دال تا تراز پایینترین میلگردهای طبقه بالایی ادامه یابد.

ج: در صورتی که تیرها یا دستکهایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد باید از محل توقف مارپیچ تا کف دال یا کتبیه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد.

چ: در ستونهای قارچی با سرستون، مارپیچ باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در آن قطر یا پهنای سرستون دو برابر قطر یا پهنای ستون باشد.

ح: مارپیچ باید با فاصله نگهدارهای مناسب در جای خود و تثبیت تنظیم شود.

خ: در صورتی که قطر میلگرد یا سیم مارپیچ کمتر از 16میلیمتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود

: - 1دو عدد برای مارپیچ با قطر کمتر از 500میلیمتر

- 2سه عدد برای مارپیچ با قطر 500تا 750میلیمتر

- 3چهار عدد برای مارپیچ با قطر بیشتر از 750میلیمتر

د: در صورتی که قطر میلگرد یا سیم مارپیچ 16میلیمتر یا بیشتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها  نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود

: - 1سه عدد برای مارپیچ با قطر حداکثر 600میلیمتر

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 92

 - 2چهار عدد برای مارپیچ با قطر بیشتر از 600میلیمتر

 ذ: مهار کردن مارپیچ با 5/1دور پیچیدن اضافی میلگرد یا سیم در انتهای قطعه تأمین می شود.

ر: ضوابط وصله مارپیچ در فصل مربوط در بخش دوم آبا ارائه شده است. - 3-12 4-3

خاموت ها

الف: تمامی میلگردهای اعضای فشاری باید با خاموت هایی در بر گرفته شوند.

ب: قطر خاموت ها، نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود

. 1 3/1 قطر بزرگترین میلگرد طولی با قطر حداکثر 30 میلیمتر

 2- 10 میلیمتر برای میلگردهای طولی با قطر بیشتر از 30میلیمتر و نیز برای گروه میلگردهای در تماس

 پ: قطر خاموت ها به هر حال نباید از 6میلیمتر کمتر باشد.

 ت: فاصله هر دو خاموت متوالی از هم نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد

: - 12 1برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میلگردهای در تماس به . شمار آید

 - 36 2برابر قطر خاموت

 - 3کوچکترین بعد عضو فشاری

 - 250 4میلیمتر

 ث: در هر مقطع تعداد خاموت ها باید طوری باشد که هریک از میلگردهای زیر در گوشه یک خاموت با زاویه داخلی حداکثر 135درجه قرار گیرد و به طور جانبی نگهداشته شود

: - 1هر میلگردی که در گوشههای عضو واقع شود

. - 2هر میلگرد غیر گوشهای به صورت حداکثر یک در میان

 - 3هر میلگردی که فاصله آزاد آن تا میلگرد محصور شده مجاور بیشتر از . 150میلیمتر باشد

 پایمرد