نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 9

پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 85

اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز است که برای هر نوع فولاد، از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود. اتصال جوشی ذوبی الکترود به طور معمول به یکی از روش های زیر انجام میپذیرد

- اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر 6تا 36میلیمتر مجاز است. در این روش طول نوار جوش از یک رو نباید از 10برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر باشد و نوار جوش دورو نباید از 5برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر اختیار شود.

- اتصال جوشی با وصله یا وصله های جانبی اضافه با جوش از یک رو یا دو رو، فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار جوش برای اتصال هر میلگرد به وصله یا وصله ها  مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است.

- در اتصال جوشی نوک به نوک با پشتبند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگردها طول پشتبند نباید کمتر از 3برابر قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده یا 8برابر قطر میلگردها برای فولادهای سرد اصلاح شده اختیار شود. فاصله دو سر میلگردهای وصله شونده از هم در حالت با آمادگی 3میلیمتر و در حالت بدون آمادگی باید معادل نصف قطر میلگردها باشد. در مورد فولادهای سرد اصلاح شده آماده کردن سر هر دو میلگرد الزامی است. در صورتی که میلگردهای وصله شونده در وضعیت قائم یا نزدیک به قائم قرار گیرند آماده کردن انتهای میلگرد فوقانی الزامی است و انتهای میلگرد تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود.

ت: در اتصالات مکانیکی از وسایل مکانیکی استفاده می شود به نحوی که اتصال میلگردها بدون آسیب رساندن به بتن میسر باشد.

ث: در وصله های مرکب انواع وصله های ذکر شده با هم به کار . می روند

ج: ضوابط انواع مختلف وصلهکردن میلگردها در آیین نامه بتن ایران ارائه شده است.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 86

- 6-10 4-3محدودیت ها ی فاصله میلگردها

الف: فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کمتر باشد:

- قطر میلگرد بزرگتر

 25میلیمتر

1.33 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگ دانه بتن

ب: در صورتی که میلگردهای موازی در چند سفره قرار گیرند، میلگردهای سفره بالاتر باید طوری روی میلگردهای سفره زیرین واقع شود که معبر بتن تنگ نشود، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از 25میلیمتر و از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد. پ: در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا مارپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 5/1 برابر قطر بزرگترین میلگرد و از 40میلیمتر، کمتر باشد.

ت: فاصله مجاز بین میلگردها در محل وصله های پوششی در بند - -5 10 4-3الف ارائه شده است.

ث: محدودیت ها ی فاصله آزاد بین میلگردها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها  و یا میلگردهای مجاز نیز رعایت شوند.

ج: در دیوارها و دال ها به استثنای دال های نازک دارای تیرچه های بتنی، فاصله بین میلگردهای خمشی نباید از 2برابر ضخامت دال ها، 3برابر ضخامت دیوارها و 350میلیمتر بیشتر باشد.

- 7-10 4-3گروه میلگردهای درتماس

در استفاده از گروه میلگردهای موازی که در آن ها میلگردها در تماس با هم بسته می شوند تا به صورت واحد عمل کنند، ضوابط زیر باید رعایت شوند:

الف: تعداد میلگردهای هر گروه نباید از ،4در مورد گروه های قائم تحت فشار و 3در سایر موارد تجاوز کند.

ب: در تمامی موارد تعداد میلگردهای هر گروه در محل وصله ها  نباید بیشتر از . 4باشد

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 87

پ: در گروه میلگردهای با بیش از دو میلگرد، نباید محورهای تمامی میلگردها در یک صفحه واقع شوند. همین طور تعداد میلگردهایی که محورهای آن ها در یک صفحه واقع می شوند جز در محل وصله ها  نباید بیشتر از دو باشد.

ت: در تیرها نباید میلگردهای با قطر بزرگتر از 36میلیمتر را به صورت گروهی به کار برد.

ث: گروه های میلگردهای درتماس باید در خاموت های بسته یا مارپیچ محصور شوند.

ج: در مواردی نظیر تعیین محدودیت ها ی فاصله و حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ، که قطر میلگردها مبنای محاسبه قرار می گیرند، قطر گروه میلگردهای درتماس معادل قطر میلگردی فرض می شود که سطح مقطع آن با سطح مقطع کل گروه مساوی باشد. ملاک اندازه گیری فاصله آزاد و حداقل ضخامت پوشش در این گونه موارد خارجیترین سطح گروه میلگرد در امتداد مورد نظر خواهد بود.

چ: مجتمع کردن میلگردها برای تبدیل آن ها به گروه میلگردهای درتماس فقط در صورتی مجاز است که در نقشه های اجرایی تصریح شده باشد.

ح: ضوابط مهاری، وصله و قطع کردن گروه میلگردهای درتماس در بخش دوم آیین نامه بتن ایران ارائه شده است.

- 8-10 4-3پوشش بتنی روی میلگردها

الف: پوشش بتنی روی میلگردها برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی یا عرضی، تا نزدیکترین سطح آزاد بتن.

ب: مراعات ضخامت پوشش بتنی مطابق بند - -9 10 4-3در مورد انتهای میلگردهای مستقیم در کف ها و سقفهایی که در معرض شرایط جوی یا تعریق نباشند، الزامی نیست.

-9 10-3-4ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها

الف: کلیات ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود.

- 1قطر میلگردها )در مورد قطر مؤثر گروه های میلگردها به بند - -7 10 4-3ج رجوع شود.(

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 88

- 2بزرگترین اندازه اسمی سنگ دانه های تا 32میلیمتر، یا 5میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه اسمی سنگ دانه های بزرگتر از . 32میلیمتر

ب: ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها متناسب با شرایط محیطی، کیفیت بتن و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول 4-9کمتر باشد. انواع شرایط محیطی ذکر شده در این جدول به شرح زیر طبقه بندی : می شود

- 1شرایط محیطی ملایم: به شرایطی اطلاق می شود که در آن هیچ نوع عامل مهاجم از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ زدن و آب شدن، سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد، یا قطعه در مقابل اینگونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شده باشد.

- 2شرایط محیطی متوسط: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی، در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار . می گیرند قطعاتی که به طور دائم با خاک های  غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب با PHبیشتر از 5قرار می گیرند دارای شرایط محیطی متوسط تلقی . می شوند

- 3شرایط محیطی شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب شدن و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار . می گیرند قطعاتی که در معرض ترشح آب دریا باشند یا در آب غوطهور شوند طوری که یک وجه آن ها در تماس با هوا قرار گیرد، قطعات واقع در هوای دارای نمک و نیز قطعاتی که سطح آن ها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخزدا قرار می گیرد دارای شرایط محیطی شدید محسوب . می شوند

- 4شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطلاق می شود که در آن قطعات بتنی در معرض گازها، آب و فاضلاب ساکن با PHحداکثر ،5مواد خورنده یا رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می گیرند، از قبیل نمونه های ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید، در صورتی که عوامل مذکور حادتر باشند.

 پایمرد