نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 8

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 81

 10-3-4جزئیات آرماتوربندی

- 1-10 4-3انواع میلگردهای مصرفی و قطر اسمی آن ها

انواع میلگردهای مصرفی و قطر اسمی آن ها باید با ضوابط 4-3-3مطابقت داشته باشد.

- 2-10 4-3کاربرد توأم انواع مختلف فولاد

کاربرد انواع مختلف فولاد در یک قطعه مجاز نیست مگر آنکه:

الف: مشخصات مکانیکی متفاوت آن ها در طراحی منظور شود.

ب: امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد.

استفاده از یک نوع فولاد برای میلگردهای طولی و نوع دیگر فولاد برای میلگردهای عرضی با رعایت مورد )الف( بلامانع است.

- 3-10 4-3جاگذاری و بستن آرماتورها

الف: آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه جایی آن ها خارج از محدوده رواداری های داده شده در بند ب زیر جلوگیری شود.

ب: در مواردی که دستگاه نظارت محدوده مجاز رواداری ها را مقرر نکرده باشد، میلگردها را باید با مراعات رواداری های زیر جاگذاری کرد.

- 1حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها - 8میلیمتر

- 2انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای خمشی، ضخامت دیوارها، و

یا کوچکترین بعد ستونها:

- تا 200میلیمتر یا کمتر ±8میلیمتر

- بین 200تا 600میلیمتر ±12میلیمتر

- 600میلیمتر یا بیشتر ±20میلیمتر

- 3انحراف فاصله جانبی بین میلگردها ±30میلیمتر

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 82

- 4انحراف موقعیت طولی خم ها و انتهای میلگردها:

- در انتهای ناپیوسته قطعات ±20میلیمتر

- در سایر موارد ±50میلیمتر

پ: شبکه های جوش شده را می توان در فاصله بالای دال روی تکیه گاه تا پایین دال در وسط دهانه به شکل قوس درآورد، مشروط بر آن که قطر میلگردهای شبکه بیشتراز 6میلیمتر نباشد، دهانه دال از 3متر تجاوز نکند و شبکه مورد نظر در محل تکیه گاهها ممتد باشد یا به نحو مناسبی مهار شود.

ت: مقدار حداکثر مجاز رواداری مذکور در بند ب1بالا برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی معتبر است که ضخامت مذکور از 2 3 مقدار تعیین شده کمتر نشود. در نقشه های اجرایی باید ضخامت پوشش بتن برای تمامی میلگردها از جمله خاموت ها مشخص شود.

ث: جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمهها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشد که علاوه بر برقراری شرایط بند ب مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود. ج: برای به هم بستن آرماتورها و عناصر غیر سازه ای به آن ها باید از مفتولها یا اتصال دهندهها و گیره های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیم ها ، اتصال دهنده های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیم ها ، اتصال دهنده ها و گیره ها در قشر بتن محافظ )بتن پوشش( واقع نشوند.

چ: استفاده از جوشکاری برای به هم بستن میلگردهای متقاطع مجاز نیست مگر برای فولادهای جوشپذیر و با تأیید دستگاه نظارت. در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.

- 4-10 4-3مهار کردن میلگردها

انواع متداول مهار میلگردها در بتن عبارتند از:

الف: مهارهای مستقیم

ب: مهارهای منحنی )نظیر قلاب ها و حلقه ها (

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 83

پ: مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آن ها در منطقه مهاری

ت: مهارهای مکانیکی

ث: ترکیبی از مهارهای فوق

در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به این شرح رعایت شوند:

الف: برای میلگردهای ساده در کشش استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

ب: در مهار کردن میلگردهای تحت فشار با استفاده از مهارهای منحنی، نباید قلاب ها و حلقه ها  را مؤثر دانست.

پ: در استفاده از مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آن ها، مهارهای مکانیکی و ترکیبی از انواع مهارها باید به ضوابط مربوط توجه داشت.

ضوابط مهار کردن میلگردها در آیین نامه بتن ایران )آبا( ارائه شده است.

- 5-10 4-3وصله کردن میلگردها

انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از:

- وصله های پوششی )تماسی یا غیر تماسی(

- وصله های اتکایی

- وصله های جوشی

- وصله های مکانیکی

- وصله های مرکب

الف: در وصله های پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند.

- 1در وصله های پوششی باید دو میلگرد در انتهای مورد نظر مشخص شده در نقشه های اجرایی در کنار هم قرار گیرند. در وصله های پوششی تماسی، دو میلگرد در تماس کامل با هم قرار میگیرند، ولی در وصله های پوششی غیر تماسی می توان دو میلگرد را به فاصله ای حداکثر معادل مقادیر : زیر قرار داد

 پایمرد