نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 7

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 77

 9-3-4آماده کردن میلگردها

4-3-9-1بریدن میلگردها

میلگردها باید با وسایل مکانیکی بریده شوند، استفاده از روش های دیگر نیاز به تأیید دستگاه نظارت دارد. در صورتی که استفاده از تمام طول میلگردهای تابیده سرد اصلاح شده ضروری باشد، یا وصله آن ها به روش جوش دادن نوک به نوک لازم شود، سرهای نتابیده آن ها باید قطع گردد.

4-3-9-2خم کردن میلگردها

الف: تمامی میلگردها باید به صورت سرد خم شوند، مگر آن که دستگاه نظارت روشی دیگر را مجاز بداند.

ب: خم کردن میلگردها تا حد امکان باید به طور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خمکن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد، طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

پ: برای خم کردن میلگردها باید از فلکههایی استفاده شود که قطر آن ها برای نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد. در مورد حداقل قطر خم ها به بند 3-9-6 -4رجوع شود.

ت: سرعت خم کردن میلگردها باید متناسب با نوع فولاد و دمای محیط اختیار شود.

ث: در شرایطی که دمای میلگردها از 5درجه سلسیوس کمتر باشد، باید از خم کردن آن ها خودداری شود.

ج: به طور کلی باز و بسته کردن خم ها به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها مجاز نیست، مگر در موارد استثنایی که دستگاه نظارت اجازه دهد. در این صورت تمامی میلگردها باید از نظر ترکخوردگی بازرسی و کنترل شوند.

4-3-9-3شرایط رویه میلگردها

قبل از جاگذاری میلگردها، باید اطمینان حاصل شود که رویه آن ها، از هر نوع عامل و اثر زیانبار، از قبیل گل، روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، کندگیر کنندهها، زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 78

میلگردهایی که زنگ روی آن ها پوسته شده باشد به شرطی قابل مصرف در بتن تلقی می شوند که پس از تمیز کردن زنگ، مشخصات استاندارد خود را بر اساس بند 4-3-3-2و 4-3-8از دست ندهند.

در هر حال مصرف این گونه میلگردها منوط به تمیز کردن آن ها در حد حذف پوسته زنگ خواهد بود.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 79

4-3-9-4قلابهای استاندارد

هریک از خمهای مشروحه زیر، قلاب استاندارد تلقی : می شود

الف: میلگردهای اصلی

ـ خم نیمدایره )قلاب انتهایی 180درجه( به اضافه حداقل 4dbطول مستقیم ولی نه کمتر از 60 میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد، که dbقطر اسمی میلگرد یا سیم بر حسب میلیمتر است.

ـ خم 90درجه )گونیا( به اضافه طول مستقیم برابر حداقل 12dbدر انتهای آزاد میلگرد.

ـ خم 135درجه )چنگک( به اضافه طول مستقیم حداقل 8dbدر انتهای آزاد میلگرد.

ب: برای میلگردهای تقسیم و خاموت ها

ـ خم 90درجه )گونیا( به اضافه حداقل 6dbطول مستقیم ولی نه کمتر از 60میلمیتر در انتهای آزاد میلگرد، برای میلگردهای به قطر 16میلیمتر و کمتر.

ـ خم 90درجه )گونیا( به اضافه حداقل 12dbطول مستقیم در انتهای آزاد میلگرد، برای میلگردهای به قطر بیشتر از 16میلیمتر و کمتر از . 25میلیمتر

ـ خم 135درجه )چنگک( به اضافه حداقل 6dbطول مستقیم ولی نه کمتر از 60میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد.

ـ خم نیمدایره )180درجه( به اضافه حداقل 4dbطول مستقیم ولی نه کمتر از 60میلیمتر در انتهای . آزاد میلگرد در صورت استفاده از هر نوع قلاب غیر استاندارد، باید جزئیات کامل آن ها در نقشه های اجرایی نشان داده شود.

4-3-9-5قطرهای مجاز خم ها

حداقل مجاز قطر خم میلگردها باید با توجه به ملاحظات زیر تعیین شود.

الف: جلوگیری از خرد شدن یا ترکیدن بتن در اثر فشارهای متمرکز ایجاد شده در داخل خم.

ب: مراعات حداقل قطر فلکه ای که با استفاده از آن آزمایش خم کردن و باز کردن خم میلگردها نتیجه ای رضایت بخش داشته است.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 80

4-3-9-6حداقل قطر خم ها

الف: قطر داخلی خم ها به جز برای خاموت ها نباید از مقادیر مندرج در جدول 4-7کمتر اختیار شود.  ب: قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر بیشتر از 16میلیمتر نباید کمتر از مقادیر مندرج در جدول فوق برای خاموت های به قطر 16میلیمتر و کمتر، نباید از مقادیر جدول 4-8کمتر اختیار شود.

پ: قطر داخلی خم ها در شبکه های سیمی جوش شده صاف یا آجدار وقتی که به عنوان آرماتور عرضی به کار برده می شوند نباید کمتر از 4dbبرای سیم های آجدار به قطر 7میلیمتر و بیشتر، و کمتر از 2db برای سایر سیم ها  باشد. خم های با قطر داخلی کمتر از 8dbنباید از نزدیکترین گره جوش شده فاصله ای کمتر از 4dbداشته باشند.

 پایمرد