نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 6

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 73

 3-3-4مشخصات مکانیکی

4-3-3-1مقاومت مشخصه و تنش تسلیم فولاد

مقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسلیم آن تعیین می شود و معادل مقداری است که حداکثر 5درصد مقادیر اندازه گیری شده برای حد تسلیم ممکن است کمتر از آن باشد. در مواردی که تنش تسلیم به وضوح مشخص نباشد مدار آن معادل تنش نظیر 2/0درصد تغییر شکل نسبی ماندگار انتخاب می شود.

با آزمایش کششی هر آزمونه باید ثابت شود که روابط زیر برقرار است.

su 18.1 ff .obsy

su .1 25 ff y

که در آن:

= f suمقاومت کششی میلگرد، بر حسب مگاپاسکال )نیوتن بر میلیمتر مربع(

= f yتنش تسلیم میلگرد، بر حسب مگاپاسکال )نیوتن بر میلیمتر مربع(

= f .obsyتنش تسلیم حاصل از آزمایش کششی میلگرد، بر حسب مگاپاسکال )نیوتن بر میلیمتر مربع(

4-3-3-2طبقه بندی میلگرد

میلگردهای فولادی بر اساس مقاومت تسلیم مشخصه طبقه بندی می شوند. طبقه بندی میلگردهای مصرفی در بتن آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زیر است:

S220 S300 S350 S400 S500

اعداد بعد از Sبیانگر حداقل مقاومت مشخصه میلگرد بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد.

4-3-3-3نمونه برداری

مقاومت و سایر مشخصه های میلگردها بر اساس نتایج آزمایش نمونه های بریده شده از آن ها تعیین می شوند. در هر نمونه برداری باید یک قطعه به طول یک متر بریده شود و نمونه های آزمایشی از این قطعه جدا شوند.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 74

تعداد و تواتر نمونه ها باید طوری باشد که ارزیابی کیفیت کل میلگردهای مصرفی امکان پذیر گردد. برای این منظور باید از هر پنجاه تن و کسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود. در صورت موافقت دستگاه نظارت از هر دسته پنج تنی میلگردهای مشابه، می توان یک نمونه انتخاب کرد.

4-3-3-4ضوابط پذیرش میلگردها )یا فولاد(

مقاومت مشخصه فولاد وقتی منطبق بر طبقه مورد نظر و قابل قبول تلقی می شود که علاوه بر تأمین شرایط 4-3-3-1و 4-3-5یکی از شرایط زیر هم تأمین شود:

الف: در میان نتایج آزمایش های کششی پنج نمونه، حد تسلیم هیچ کدام از نمونه ها کمتر از مقاومت مشخصه فولاد نباشد.

ب: در صورت برآورده نشدن بند الف بالا، باید یکسری دیگر شامل پنج نمونه مورد آزمایش قرار گیرد.

در این صورت نتایج بدست آمده از کل ده نمونه باید در رابطه زیر صدق کند:

ƒym ≥ ƒy + 0.6 S10

که در آن ƒymو S10به شرح زیرند:

که در آن:

= fymمیانگین تنش تسلیم 10نمونه آزمایشی

= S10انحراف معیار تنش تسلیم 10نمونه آزمایشی

در صورت برآورده نشدن بندهای الف و ب، مقاومت مشخصه فولاد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر قابل قبول نخواهد بود.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 75

 4-3-4جوشپذیری جوشپذیری میلگردها به نحوه تولید و نیز ترکیب شیمیایی فولاد آن ها بستگی دارد. تمامی میلگردهای گرم نورد شده با ترکیب شیمیایی متعارف، دارای جوشپذیری مطلوب تلقی می شوند. میلگردهای سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده، به حرارت جوش حساسیت بسیار دارند و با روش های معمول جوشپذیر نیستند. وصله جوشی این گونه میلگردها با رعایت ضوابطی خاص میسر است. جوشکاری میلگردها باید مطابق بند - -5 10 4-3پ باشد.

 5-3-4شکلپذیری شکل پذیری میلگردها بر اساس آزمایش تاشدگی با زاویه 180درجه، با آزمایش خم کردن و باز کردن خم با استفاده از فلکه استاندارد تعیین می شود. شکل پذیری میلگردها وقتی قابل قبول تلقی می شود که ازدیاد طول نسبی گسیختگی در آزمایش کششی از 8درصد روی ده برابر قطر و 12درصد روی پنج برابر قطر میلگرد کمتر نباشد.

 6-3-4تغییر شکلها

4-3-6-1نمودار تنش - تغییر شکل نسبی

برای سهولت محاسبه می توان نمودار واقعی تنش - تغییر شکل نسبی فولاد را با نموداری دوخطی جایگزین کرد. نمودار تنش - تغییر شکل نسبی فولاد در کشش و فشار یکسان در نظر گرفته می شود.

4-3-6-2مدول الاستیسیته

مدول الاستیسیته برای تمام میلگردهای مصرفی در بتن آرمه برابر با 200000نیوتن بر میلیمتر مربع فرض می شود.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 76

4-3-6-3ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی برای تمامی میلگردهای مصرفی در بتن آرمه معادل 1*10-5 به ازای هر درجه سیلیسیوس است.

 7-3-4آزمایش میلگردها

آزمایش های مختلف روی نمونه های میلگردهای فولادی باید با رعایت بند 3- 4-3-3انجام شود.

یادآوری: آزمایش کششی برای تمام میلگردها و آزمایش خم کردن و باز کردن خم یا آزمایش تاشدگی با زاویه 180درجه برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی است.

 8-3-4انبار کردن، نگهداری و کنترل فولاد

میلگردهای فولادی را باید در محل های تمیز و عاری از رطوبت انبار کرد تا از زنگزدگی و کثیف شدن سطح آن ها جلوگیری شود.

میلگردهایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند، به ویژه میلگردهایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده اند، بدون انجام آزمایش و حصول اطمینان از انطباق مشخصه های آن ها با مشخصه های مورد نظر و در نظر گرفتن کاهش احتمالی سطح مقطع قابل مصرف در بتن آرمه نمی باشند.

در فاصله زمانی ورود میلگردها به کارگاه تا جاگذاری آن ها در سازه، ضوابط زیر باید در جابه جایی آن ها نیز رعایت شود.

 الف: از هر نوع صدمه مکانیکی یا تغییر شکل پلاستیکی نظیر بریدگی و ضربه حاصل از سقوط از ارتفاع باید جلوگیری شود.

ب: باید از گسیختگی جوشها در شبکه های جوش شده جلوگیری شود.

پ: نشانه های مشخص کننده نوع آرماتور نباید از بین برود.

 پایمرد