نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 5

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 68

 

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 69

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 70

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 71

- 3برای هر تغییر معدن یا منبع سنگ دانه وارده به کارگاه باید اطلاعاتی در مورد حداکثر میزان کلر و سولفات قابل حل در آب موجود در مصالح و همچنین قابلیت و حساسیت احتمالی سنگ دانه نسبت به واکنش زایی قلیا یئ ، مشخص شود.

- 4این آزمایش از سنگ دانه های انباشته شده درمحل تولید بتن و در زمان تهیه بتن انجام می شود.

- 5از هر محموله ماده افزودنی وارده به کارگاه، باید نمونه گیری شده وضمن نگهداری نمونهها، در صورت لزوم روی آن ها آزمایش های لازم به عمل آید.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 72

4-3-2-3شکلپذیری

فولاد از نظر شکل پذیری به سه رده زیر طبقه بندی می شود.

الف: فولاد نرم که منحنی تنش - تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است.

ب: فولاد نیمسخت که منحنی تنش - تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.

پ: فولاد سخت که منحنی تنش - تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است.

4-3-2-4شکل رویه

الف: میلگرد آجدار

ب: میلگرد ساده

4-3-2-5قطر اسمی

الف: آرماتور به صورت کلاف، شاخه و شبکه های جوش شده یا بافته شده در کارخانه برای مصرف عرضه می شود و تفکیک آرماتورها بر اساس قطر اسمی آن هاست.

ب: قطر اسمی میلگرد ساده قطری است که در برگ شناسایی ذکر می شود و معادل قطر دایره هم مساحت با مقطع عرضی نظری میلگرد و بر حسب میلیمتر است.

پ: قطر اسمی، سطح رویه اسمی، و سطح مقطع اسمی میلگردهای آجدار به ترتیب برابر است با قطر، سطح رویه و سطح مقطع میلگردهای ساده صاف هموزن آن ها.

ت: در محاسبات وزن، سطح رویه و سطح مقطع میلگرد، قطر اسمی آن و جرم واحد حجم معادل 7850کیلوگرم در متر مکعب ملاک قرار می گیرد.

ث: قطرهای اسمی میلگردها از 5تا 50میلیمتر با گامهای مختلف و قطرهای اسمی سیم های شبکه های جوش شده از 4تا 12میلیمتر با گام 5/0میلیمتر می باشند.

ج: معمولاً قطرهای اسمی مورد مصرف در بتن آرمه و بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشند.

5 و6 و8 و10 و12 و16 و20 و25 و32 و40 و50

 پایمرد