نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 4

پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 64

برخی از افزودنی های متفرقه عبارتند از: مواد ضد رطوبت، کاهنده نفوذپذیری، دوغاب ساز، گازساز و ضدیخ ها که برای استفاده از آن ها تأیید دستگاه نظارت، رعایت مشخصات مربوطه و نیز مقررات کلی مواد افزودنی الزامی است.

به هنگام مصرف ضدیخ در بتن، علاوه بر رعایت موارد فوق، ضوابط بتن ریزی در هوای سرد مطابق بند 4-6-3باید دقیقاً رعایت شود.

2- 2-4-3 -4افزودنی های معدنی

این مواد به شکل ذرات بسیار ریز معدنی موجب بهبود برخی از خواص و یا تأمین خواص ویژهای از بتن می شوند. افزودنی های معدنی میتوانند کارایی و انسجام بتن تازه و همچنین مقاومت و نفوذناپذیری بتن سخت شده را بهبود بخشیده، و رنگ بتن را نیز تغییر دهند. این مواد به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

الف: افزودنی های معدنی خنثی و رنگدانه ها

این مواد، مانند کوارتز آسیاب شده، معمولاً از طریق واکنش شیمیایی موجب افزایش مقاومت بتن نمی شوند. مصرف این افزودنی ها، موجب بهبود کارایی و چسبندگی بتن هایی می شوند که کمبود مواد ریزدانه دارند. از این مواد در بسیاری از موارد به عنوان سنگ دانه در بتن استفاده می شود. رنگدانه ها نیز به عنوان مواد افزودنی خنثی، برای تولید بتن رنگی به کار می روند. این ترکیبات معدنی مانند اکسید آهن که برای رنگ های قرمز، قهوهای، سیاه و زرد و اکسید کرم که برای رنگ سبز مورد استفاده قرار می گیرند باید در مقابل نور و قلیائی ها مقاوم باشند و نباید در واکنش های آبگیری سیمان دخالت کنند. اثر رنگی یک رنگدانه معین و همچنین مقدار لازم آن که باید در کمترین اندازه ممکن مصرف شود، به نسبت اختلاط بتن بستگی داشته و می تواند فقط بر اساس رنگ رویه بتن سخت شده، مورد ارزیابی قرار گیرد.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 65

ب: پوزولآن ها

- 1کلیات

پوزولآن ها عبارتند از مواد سیلیسی یا سیلیسی و آلومینی که خود به تنهایی فاقد ارزش چسبانندگی بوده و یا دارای ارزش چسبانندگی کم هستند، اما به شکل ذرات بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی واکنش شیمیایی با هیدرواکسید کلسیم در دمای معمولی ترکیب هایی با خاصیت سیمانی به وجود می آورند.

- 2کاربرد

مصرف مواد پوزولانی در بتن می تواند برای تأمین یک یا چند خاصیت مشروح زیر باشد:

- کاهش میزان سیمان

- کاهش حرارت ناشی از فرایند آبگیری سیمان

- بهبود کارایی بتن

- افزایش مقاومت بتن

- افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوذپذیری

عملکرد پوزولآن ها برای هریک از خواص فوق، باید قبل از مصرف مورد تأیید قرار گیرد.

- 3انواع

پوزولآن ها بر دو نوعند:

- پوزولآن های طبیعی خام  و یا تکلیس شده  که به طور عمده شامل خاکسترهای آتشفشانی است.

- پوزولآن های صنعتی که شامل خاکستر بادی  و دوده سیلیسی  است.

- 4مشخصات

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 66

پوزولآن هایی که به عنوان افزودنی معدنی در بتن یا ملات مصرف می شوند باید با یکی از مشخصات مشروح زیر یا هر استاندارد دیگری که قبلاً به تأیید دستگاه نظارت رسیده، مطابقت داشته باشند.

- انواع پوزولآن های خام طبیعی و یا تکلیس شده و خاکستر بادی مطابق مشخصاتASTM C618

- دوده سیلیسی مطابق مشخصات ASTM C1240

پ: افزودنی های شبه سیمانی1

این مواد خاصیت پنهانی هیدرولیکی دارند و وقتی که به نحو مناسبی فعال شوند خواص سیمانی پیدا می کنند. این افزودنی ها فقط در محیط قلیایی با آب واکنشی مشابه سیمان پرتلند نشان می دهند و ترکیبات شیمیایی آن ها در مقایسه با خاکستر بادی و دیگر مواد پوزولانی بیشتر شبیه سیمان های معمولی است. متداولترین نوع این مواد روباره آهن گدازی است که مشخصات آن باید با ASTM C989مطابقت داشته باشد.

 5-2-4کنترل و بازرسی

 به منظور اطمینان از انطباق ویژگی های مصالح مصرفی با استانداردها و ضوابط این فصل حداقل تواتر بازرسی ها و آزمایش ها باید مطابق جدول شماره 6-4انجام شود.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 67

 3-4میلگردها، آماده کردن آن ها و جزئیات آرماتوربندی

 1-3-4کلیات

هر نوع فولاد به صورت میلگرد یا سیم که به عنوان آرماتور در بتن مسلح به کار می رود باید مطابق استانداردهای معتبر تولید شده و دارای برگ شناسایی کارخانه سازنده باشد.

 2-3-4انواع فولاد

انواع فولاد مصرفی در بتن مسلح از نظر روش تولید، جوشپذیری، شکل پذیری، شکل رویه و قطر اسمی به شرح زیر می باشند.

4-3-2-1روش تولید

الف: فولاد نورد شده در حالت گرم )گرم نورد شده(.

ب: فولاد اصلاح شده در حالت سرد به وسیله عملیات مکانیکی از قبیل پیچاندن، کشیدن، نورد کردن یا گذراندن از حدیده )سرد اصلاح شده(.

پ: فولاد ویژه که با گرمایش و آبدادگی سخت شده است )گرم عمل آمده(.

4-3-2-2جوشپذیری فولاد از نظر جوشپذیری به سه رده زیر طبقه بندی می شود.

الف: فولاد جوشپذیر که با تجهیزات و روش های متداول قابل جوشکاری است.

ب: فولاد جوشپذیر مشروط که در شرایطی معین با تجهیزات و روش های معین قابل جوشکاری است.

پ: فولاد جوشپذیر که با وسایل متعارف قابل جوشکاری نیست.