نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 3

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 59

چ: سنگ دانه های ریز بتن باید با مندرجات زیربند »ت« از بند 4-2-2-2این فصل برابری داشته و در صورت لزوم مورد آزمایش های تعیین شده در این ردیف قرار گیرد تا میزان واکنش زایی آن با قلیائی های موجود در سیمان مشخص شود.

ح: مصالح ریزدانه در صورت لزوم باید شسته شود.

آب3-2-4  4-2-3-1 آب مصرفی برای شستشوی سنگ دانه ها، ساخت و عمل آوری بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوی مقادیر زیاد از هر نوع ماده از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیائی ها، املاح، مواد قندی، مواد آلی که قادر به صدمه زدن به بتن یا آرماتور باشد، خودداری کرد. به طور کلی آب آشامیدنی برای مصرف در ساخت و عمل آوری بتن رضایت بخش تلقی می شود. آب غیر آشامیدنی مورد تردید را تنها در صورت مطابقت با بند 3-2 - 4-2می توان به کار برد. مقادیر مواد زیان آور در آب مصرفی در بتن نباید از مقادیر حداکثر مجاز داده شده در جدول 4-5تجاوز کند و روش آزمایش برای هر نوع ماده زیان آور باید مطابق همین جدول باشد.

4-2-3-2 آب غیر آشامیدنی را به شرطی می توان در ساختمان بتن به کار برد که با ضوابط بندهای 4-2-3-2-1الی 4-2-3-2-5و نیز جدول 4-5مطابقت داشته باشد.

4-2-3-2-1انتخاب نسبت های اختلاط بتن باید بر اساس آبی باشد که در کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

4-2-3-2-2مقاومت های 7و 28روزه نمونه های آزمایشی ملات ساخته شده با آب غیر آشامیدنی مطابق ASTM C109باید حداقل معادل 90درصد مقاومتهای نظیر نمونه های مشابه ساخته شده با آب مقطر باشند.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 60

  

 4-2-3-2-3تعیین زمان گیرش سیمان با آب غیر آشامیدنی باید مطابق آزمایش ASTM C191 باشد. نتیجه آزمایش باید یک ساعت زودتر تا 5/1ساعت دیرتر از نتیجه بدست آمده با مقطر باشد.

4-2-3-2-4آزمایش سلامت با سیمان با آب غیر آشامیدنی باید مطابق ASTM C151اندازه گیری شود و نتیجه نباید بیش از میزان مجاز برای آب مقطر باشد.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 61

4-2-3-2-5آزمایش های مربوط به این مقایسه ها باید در شرایط یکسان، به غیر از نوع آب مصرفی انجام شود.

4-2-3-3 مقدار PHآب مصرفی در بتن نباید از 5کمتر و از 8.5 بیشتر باشد. در غیر این صورت باید مطابق بندهای 2- 2-3-2 -4الی 2-5 - 4-2-3به انجام آزمایش های لازم اقدام کرد. آزمایش تعیین PHآب باید مطابق آشتو T26باشد.

 4-2-4مواد افزودنی

4-2-4-1کلیات

ماده افزودنی ماده ای است به غیر از سیمان پرتلند، سنگ دانه و آب که به صورت گرد یا مایع، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به آن افزوده می شود.

4-2-4-2دامنه کاربرد

الف: استفاده از مواد افزودنی در بتن تنها با تصویب قبلی دستگاه نظارت مجاز است.

ب: عملکرد یا مؤثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه های آزمایشی مخلوط بتن مورد تأیید قرار گیرد.

پ: هریک از مواد افزودنی باید با مشخصات تعیین شده در این فصل مطابقت داشته باشند.

ت: ماده افزودنی باید با سیمان مصرفی سازگار باشد. اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی به کار رود، باید سازگاری مواد مصرفی با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

ث: اندازه گیری مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی به کار رود، اندازه گیری هریک از آن ها باید به طور جداگانه صورت گیرد.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 62

ج: مواد افزودنی باید شرایط مناسب و با رعایت دستورالعملهای اعلام شده از سوی سازنده نگهداری شود. برخی از مواد افزودنی به دلیل از دست دادن کیفیت خود نباید به مدت طولانی نگهداری شوند. در صورت تردید باید به انجام آزمایش مطابق مشخصات مربوط اقدام شود.

چ: باید ثابت شود که هر ماده افزودنی همان ترکیب و عملکردی را که در تعیین نسبت های اختلاط بتن داشته در تمام مدت مصرف در اجرای کار حفظ می کند.

4-2-4-3انواع مواد افزودنی

مواد افزودنی به دو گروه عمده زیر تقسیم می شوند.

1- 2-4-3 -4افزودنی های شیمیایی

 افزودنی های شیمیایی به مقدار بسیار کم در موقع اختلاط بتن مصرف می شوند و مقدار آن ها در تعیین نسبت های اختلاط بتن ملحوظ نمی شود. این افزودنی ها شامل انواع زیر می باشند.

الف: افزودنی حبابساز

حباب ساز ماده ای است که در بتن حباب های بسیار ریز ایجاد می کند. این حباب ها پایایی بتن را در برابر رطوبت، یخ زدن و آب شدن های مکرر و پوسته شدگی سطحی بتن ناشی از مصرف یخ زداهای شیمیایی، افزایش می دهد. با مصرف این مواد کارایی بتن تازه و ناتراوایی بتن سخت شده به میزان قابل توجهی بیشتر می شود و نیز جدا شدن دانه ها و آب انداختن بتن کاهش می یابد.

ب: افزودنی کاهنده آب

ماده افزودنی کاهنده آب به منظور تقلیل مقدار آب مصرفی در شرایط یکسان روانی بتن، یا افزایش روانی بتن در شرایط یکسان میزان آب مصرفی به کار می رود. این مواد به دو نوع کاهنده معمولی

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 63

و کاهنده قوی آب تقسیم می شوند. این افزودنی ها باید با مشخصات ASTM C494مطابقت داشته باشند.

پ: افزودنی کندگیر کننده

افزودنی کندگیر کننده به منظور به تأخیر انداختن گیرش بتن به کار می رود و به سه نوع کندگیر کننده، کندگیر کننده و کاهنده معمولی آب و کندگیر کننده و کاهنده قوی آب تقسیم می شوند. این مواد باید با مشخصات ASTM C494مطابقت داشته باشد.

ت: افزودنی تسریع کننده

ماده افزودنی تسریع کننده به منظور تسریع در گیرش بتن، یا تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کمتر، یا به هر دو منظور به کار می رود و به دو نوع تسریع کننده و تسریع کننده و کاهنده معمولی آب تقسیم می شود. مشخصات این افزودنی باید با ASTM C494تطبیق نماید.

استفاده از کلرید کلسیم به عنوان ماده افزودنی تسریع کننده فقط در بتن بدون آرماتور مجاز است.

در این صورت مشخصات کلرید کلسیم باید مطابق ASTM D98باشد و مقدار آن نباید از 2 درصد وزنی سیمان تجاوز کند. ث: افزودنی های فوق روان کننده 4و خمیری کننده مواد خمیری کننده و روانساز به منظور بهبود کارایی بتن تازه به کار می رود. از این مواد در بهبود خواص مخلوط های خشن، ساخت بتن در پرداخت با ماله آهنی، بتن ریزی اعضای با تراکم زیاد آرماتور، پمپاژ و بتن ریزی با لوله استفاده می شود. این گروه مواد افزودنی، عمدتاً حباب سازها، پوزولآن ها، سیال کننده ها و یا فوق روان کننده های اعلا را شامل می شود. با استفاده از فوق روان کننده های اعلا، بتنی فوق العاده روان تهیه می شود. مشخصات فوق روان کننده ها باید با مشخصات ASTM C1017مطابقت داشته باشد.

ج: افزودنی های متفرقه