نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح- قسمت 2

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 53

جدول 4-1 مقادیر حداکثر مجاز برای مواد زیان آور در سنگ دانه های درشت بتن و روش های آزمایش

 

این محدودیت فقط در مواردی حاکم است که نرمی هر یک از دانه های درشت به تنهایی با توجه به عملکرد بتن جنبه بحرانی دارد، از قبیل کف های پرتردد یا سایر مواردی که سختی سطح اهمیتی ویژه دارد. این گونه چرت در 5سیکل در آزمایش سلامت یا 50سیکل در آزمایش یخ زدن و آب شدن )صفر تا  40درجه سلسیوس( از هم می پاشد، یا چگالی آن در حالت اشباع با سطح خشک، از  2.35 کمتر است. از هم پاشیدن به شکسته یا تکه شدن واقعی بر اساس آزمایش های عینی اطلاق می شود. این محدودیت ها  فقط در مورد سنگ دانه هایی حاکماند که چرت به عنوان ناخالصی آن ها تلقی می شود و در مورد شن هایی که بیشتر از چرت تشکیل یافته اند قابل اعمال نیست.

محدودیت های مربوط به سلامت سنگ دانه ها باید بر سوابق بهره برداری از آن ها در محیط مورد نظر استوار باشد.  در مورد دانه های شکسته، اگر دانه های گذشته از الک شماره 200 متشکل از پودر سنگ و عاری از رس یا لای باشند، می توان این درصد را به 1.5 افزایش داد.

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 54

مقدار کل سولفات قابل حل در آب بر حسب SO3 مخلوط بتن و با احتساب SO3 موجود در سیمان، نباید از 4 درصد بیشتر باشد، و به هر حال مقدار کل سولفات موجود نباید از 5 درصد وزن سیمان تجاوز کند.

 مقدار کلرید قابل حل در آب در مخلوط بتن، بر حسب درصد وزن سیمان، نباید از مقادیر حداکثر مجاز داده شده در این فصل تجاوز کند.

 ث: دانه بندی سنگ دانه های درشت باید با دانه بندی جدول 4-2 تطبیق نماید. در صورت لزوم این مصالح باید به دو جزء تقسیم شده و دانه بندی هر جزء با یکی از دانه بندی های جدول منطبق باشد. در هر پروژه، دانه بندی سنگ دانه های درشت دانه باید با توجه به جدول مذکور، در مشخصات فنی خصوصی قید شود ولی به هر حال بزرگترین اندازه اسمی این سنگ دانه ها نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد.

- 1یک پنجم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن

- 2یک سوم ضخامت دال

- 3سه چهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها

- 4سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگرد

یادآوری: به کاربردن سنگ دانه های درشتتر از 37.5 میلیمتر در ساخت بتن آرمه توصیه نمی شود، ولی در هر صورت با رعایت موارد چهارگانه فوق اندازه سنگ دانه ها نباید از 63 میلیمتر تجاوز کند. اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ده درصد وزنی سنگ دانه روی آن باقی بماند اندازه اسمی سنگ دانه نامیده می شود.

ج: درصد وزنی سنگ دانه های پولکی و سوزنی 1با آزمایش BS 812نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.

- 1درصد پولکی سنگ دانه های درشتتر از 4/1 اینچ         30

- 2درصد سوزنی سنگ دانه های با حداکثر اندازه 50و 63میلیمتر                35

- 3درصد سوزنی سنگ دانه های با حداکثر اندازه 37.5 و 25 و 19میلیمتر                   40

- 4درصد سوزنی سنگ دانه های با حداکثر اندازه 12.5 و 9.5 میلیمتر                           45

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 55

 جدول 4-2دانه بندی سنگ دانه های درشت بتن

   

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 56

 

 

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 57

4-2-2-3سنگ دانه های ریز )ماسه(

مصالح ریزدانه )رد شده از الک 4.75 میلیمتر - شماره (4از ماسه طبیعی و یا ماسه شکسته و یا مخلوطی از این دو تهیه می شود. این مصالح باید دارای مشخصات زیر باشد.

الف: مصالح ریزدانه باید دارای دانه های سخت و بادوام بوده و مواد زیان آور موجود در آن ها از ارقام مندرج در جدول 3-4تجاوز ننماید.

ب: افت وزنی مصالح به روش آشتو ASTM C88پس از پنج نوبت با سولفات سدیم نباید از ده درصدتجاوز نماید.

 

 

 پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل چهارم ـ بتن و بتن مسلح                                      صفحه 58

پ: مصالح ریزدانه باید فاقد مقادیر زیان آور ناخالصی های آلی بوده و چنانچه به روش آشتو T21مورد آزمایش قرار گیرد و رنگ حاصله تیره تر از رنگ استاندارد باشد مردود و غیر قابل مصرف است مگر آن که مقاومت نسبی 7روزه و 28روزه ملات تهیه شده با آن که به روش آشتو T71آزمایش و محاسبه می شود، کمتر از 90درصد نباشد.

ت: ارزش ماسه ای سنگ دانه های ریز به روش T176آشتو نباید کمتر از 75درصد باشد.

ث: دانه بندی سنگ دانه های ریز باید با جدول 4-4انطباق داشته باشد.

 

ج: ضریب نرمی از آنچه در آغاز شروع عملیات بتنی و از منبع و معدن مشخصی برای یک نمونه معرف اندازه گیری شده است، نباید در حین اجرای کار بیش از ± 2/0تغییر کند. ضریب نرمی ماسه از حاصل جمع درصدهای مانده روی الک های 9.5 میلیمترو شماره 4 و شماره 8 و 16 و 30  و 5 و 100 تقسیم بر صد به دست می آید. به طور کلی ضریب نرمی ماسه نباید کمتر از 2.3 بیشتر از3.1 باشد.