نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل سوم پی کنی ابنیه فنی

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 41

 1-3کلیات

پی کنی ابنیه فنی شامل کندن محل پی پایه ها، دیوارها، زهکشی ها، با دست و یا بیل مکانیکی )یا وسایل مشابه( طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت . می باشد پی کنی ها در سطوح قائم محدود به فضای پیرامون خارجی پی ها و در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی و رقوم زمین طبیعی یا زمین تسطیح شده نهایی . می باشد

 2-3پی کنی اضافی

1-2-3
پی کنی بیش از ابعاد افقی و عمودی تعیین شده در نقشه ها نباید اجرا شود. در صورتی که قالب بندی و یا سپرکوبی )پشتبند( برای اجرای پی اجتناب ناپذیر باشد، با توجه به ابعاد پی از هر طرف به طول و عرض آن طبق تشخیص دستگاه نظارت اضافه خواهد شد.

2-2-3
چنانچه بستر زیرین پی به شرح رقوم مندرج در نقشه ها و به تشخیص دستگاه نظارت و با انجام آزمایش های محلی، تاب بارپذیری کافی نداشته باشد پی کنی اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قابل قبول باید انجام شود.

3-2-3
در صورتی که ضخامت لایه خاک نامناسب زیاد باشد و لزوم تجدید نظر در ابعاد پی و تغییر نقشه ضرورت یابد مراتب از طریق دستگاه نظارت ابلاغ خواهد شد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 42

4-2-3
در صورتی که پیمانکار به تشخیص خود ابعاد و عمق پی را کافی نداند، قبل از اجرا باید دلایل مربوطه را به همراه پیشنهادات لازم ارائه کند تا مورد بررسی دستگاه نظارت قرار گیرد.

5-2-3
پی کنی افزون بر رقوم مندرج در نقشه ها، بدون دستور دستگاه نظارت باید به هزینه پیمانکار و با بتن ضعیف )طبقه (6یا بنایی پر شود.

 3-3پی در زمین خاکی یا سنگی

1-3-3
پی کنی باید به ترتیبی انجام شود که بستر زیرین پی همیشه روی لایه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد. چنانچه پی کنی در برش خاکی سبب شود که استحکام و مقاومت طبیعی بستر زیرین به علت به هم خوردگی تقلیل یابد، لایه دست خورده خاکی باید تا رقوم مندرج در نقشه با بتن ضعیف )طبقه (6و به هزینه پیمانکار تعویض گردد.

2-3-3
پی کنی در زمین های ریزشی و یا پی کنی های عمیق که احتمال ریزش وجود دارد باید با استفاده از سطوح جانبی شیبدار و یا چوب بست انجام گیرد. انتخاب هریک از این دو روش و یا روش های قابل قبول دیگر منوط به تصویب دستگاه نظارت است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 43

3-3-3
چنانچه پی روی بستر سنگی قرار گیرد، این بستر باید عاری از مصالح سست و جدا شده بوده و به تشخیص دستگاه نظارت مسطح یا پل های و یا ناهموار شکل داده شود. کلیه رگه ها و شکاف های بستر پی باید نخست تمیز و سپس با بتن یا ملات پر شود.

4-3-3
در صورتی که به دلیل مقاوم بودن جنس زمین، پی کنی تا رقوم مندرج در نقشه های ابلاغی امکانپذیر نباشد و تغییر در ابعاد پی ضروری باشد مراتب از طریق دستگاه نظارت ابلاغ خواهد شد.

5-3-3
چنانچه به دلیل نیاز به انجام عملیات انفجار، ابعاد اضافه بر نقشه های ابلاغی در پی کنی ایجاد شود، فضای اضافی حاصله باید به هزینه پیمانکار و با بتن ضعیف و یا مصالح سنگی مناسب مورد قبول دستگاه نظارت پر شود.

 4-3حفاظت پی در برابر آب

1-4-3
محل های پی کنی شده باید از نفوذ آب، برف، یخ و یا پر شدن با هرگونه مصالح و ضایعات مصون بماند. در صورت لزوم به منظور جلوگیری از نفوذ آب، باید اقدام به سپرکوبی و حایل بندی نمود.

2-4-3
آبکشی با تلمبه موتوری در داخل محل پی کنی شده مجاز نخواهد بود. در صورتی که تخلیه آب لازم باشد، بهتر است از چاهک مخصوص که منحصراً برای این منظور تعبیه می شود، اقدام به آبکشی نمود تا از ریزش خاک، کاهش مقاومت بستر پی، و افزایش فضای خالی خاک پی، جلوگیری به عمل آید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 44

چاهکی که در آن عملیات آبکشی انجام می شود، باید حداقل دو متر دورتر از هر نوع پی کنی مشخص شده در نقشه ها باشد. ابعاد چاهک برای آبکشی باید توسط دستگاه نظارت تعیین شود.

3-4-3
در پی هایی که آب جریان دارد، باید قبلاً آب ها را از طریق زهکشی یا حفر چاهک های مجاز منحرف نمود تا عملیات پی کنی بدون مانع و ریزشهای جانبی انجام گیرد.

4-4-3
در زمین های آبدار با خاک ریزدانه که کف پی حالت خمیری دارد، باید به عمق 10سانتیمتر پی کنی اضافی انجام شده و سپس با ماسه تمیز بتنی جایگزین گردد تا بتنریزی بدون اختلاط با خاک و گل اجرا شود.

5-4-3
کندن چاهک جهت آبکشی از داخل پی در زمین های سنگی ضرورت ندارد و می توان مستقیماً از تلمبه موتوری برای آبکشی استفاده نمود.

 5-3پشت بندها و حایل ها

1-5-3
در صورت لزوم و بنا به تشخیص دستگاه نظارت، برای حفاظت جدار پی کنی ها از ریزش باید از  الوارهای چوبی، سپرهای فولادی و یا خرپا استفاده نمود که جزئیات نقشه اجرایی آن باید قبلاً به تصویب دستگاه نظارت برسد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 45

2-5-3
زمان و طریقه برداشتن کادرها، پشتبندها و حایل های نگهدارنده چوب بست جدار پی باید با تأیید دستگاه نظارت انجام شود. کادرها و حایل های جایگزین برای نگهداری چوب بست باید قبل از برداشتن کادرهای اصلی مستقر گردد و فقط در صورت تصویب دستگاه نظارت می توان از قسمت های ساخته شده پی به عنوان تکیه گاه و حایل های موقت استفاده نمود.
 6-3مصالح پی کنی

کلیه مصالح حاصل از پی کنی باید حتی الامکان در عملیات خاکریزی و یا کارهای مشابه مورد استفاده قرار گیرد. مصالحی که به تشخیص دستگاه نظارت نامناسب اعلام شده و قابل مصرف در عملیات نباشد و همچنین مصالح اضافی و زاید بر مصرف باید در محل یا محل هایی که توسط دستگاه نظارت تعیین می شود انبار گردد. این مصالح نباید در مسیل ریخته شود.

 7-3پر کردن اطراف پی

هرگاه بعد از اجرای پی سازی، فاصله ای بین پی و جدار محل پی ایجاد شود، باید آنرا با خاک مناسب و یا مصالح دانه بندی شده پر و متراکم نمود. خاکریزی در فضای خالی پیرامون پی باید با استفاده از مصالح پی کنی، و طبق مندرجات فصل دوم )عملیات خاکی( اجرا شود.

 8-3بازرسی پی کنی

انطباق عملیات پی کنی با نقشه های اجرایی و مشخصات این فصل و دستوارت ابلاغ شده، باید توسط دستگاه نظارت مورد کنترل قرار گرفته و صورت مجلس شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل سوم ـ پی کنی ابنیه فنی                     صفحه 46