نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 6

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 35

 19-2راه های انحرافی و راه های اتصالی

ساختمان راه های انحرافی طبق دستور دستگاه نظارت انجام خواهد گرفت و خاک های  اضافی این نوع کارها طبق تصمیم دستگاه نظارت به مصرف خواهد رسید. پیمانکار موظف است طبق دستور دستگاه نظارت و به هزینه خود علائم و چراغهای چشمکزن را به منظور راهنمایی و تأمین ایمنی راه در محل های مناسب نصب نماید.

 20-2کنترل سطح تمام شده

رقوم بستر روسازی باید قبل از اجرای اولین لایه روسازی از نظر یکنواختی سطح و نیز انطباق با نیمرخ های طولی و عرضی کنترل شده و اختلاف آن با رقوم نظیر در نقشه ها از 25میلیمتر تجاوز ننماید، ضمن آنکه شیب های طولی و عرضی نیز باید با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد. ناهمواری سطح تمام شده بستر روسازی با استفاده از شمشه چهار متری در جهات عمود بر محور و موازی با محور نباید از ±20میلیمتر تجاوز کند. سطوح خارج از رواداری باید به هزینه پیمانکار اصلاح شود.

 21-2حفاظت کارهای انجام شده

بستر روسازی تا قبل از اجرای اولین قشر روسازی باید محافظت شود تا تغییری در وضعیت شیب-های طولی، عرضی، یکنواختی سطح و تراکم مشخصه آن در مقایسه با مشخصات و نقشه های اجرایی به وجود نیاید. بدیهی است که نواقص به وجود آمده ناشی از عدم محافظت پیمانکار از عملیات انجام شده باید قبل از پوشش با قشر روسازی به هزینه پیمانکار اصلاح شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 36

 22-2آزمایش های کنترل

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام شده در این فصل بایستی از مصالح مصرفی در عملیات خاکریزی، مصالح حاصل از برش ها و نیز اندازه گیری تراکم کلیه لایه ها از زمین طبیعی موجود تا بستر روسازی، در حین اجرای کار و متناسب با پیشرفت آن آزمایش های لازم به عمل آید. نوع و تعداد آزمایشات مورد نیاز برای این فصل به شرح زیر تعیین شده است.

 -1 22-2زمین طبیعی

الف: آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی در زمین طبیعی بستر راه در فواصل حداکثر هر 100متر طول راه به ترتیب در وسط، چپ و راست انجام می شود.

ب: در آزادراه ها و بزرگراه ها یا در صورت ارتفاع زیاد خاکریز که بستر راه عریض می شود به ازای هر 1500متر مربع یک آزمایش وزن مخصوص انجام می شود.

پ: برای تعیین تراکم آزمایشگاهی خاک در صورت یکنواخت بودن نوع خاک بستر، هر 500متر طول یک آزمایش و در صورت تغییر نوع خاک، تعداد آزمایش بیشتری انجام می شود.

ت: برای تعیین نوع خاک زمین طبیعی بستر راه که متناسب با آن درصد تراکم نسبی مشخصه انتخاب می شود به ازای هر 500متر طول یک آزمایش دانه بندی و حد روانی و خمیری و در صورت تغییر نوع خاک آزمایش بیشتری انجام  می گیرد

 -2 22-2خاکریزی معمولی

الف: یک آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی در هر لایه به ازای هر 50متر طول راه به ترتیب در وسط، چپ و راست و در آزادراه ها و بزرگراه ها به ازای هر 750متر . مربع در هر باند

ب: در خاکریز پشت پل ها و دیوارها از هر لایه خاکریز در هر طرف دو تا چهار آزمایش وزن مخصوص انجام می شود.

پ: در صورتی که ارتفاع خاکریز زیاد باشد، از جمله در درههای عمیق، هر 750متر مربع یک آزمایش وزن مخصوص به عمل آید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 37

ت: یک آزمایش تراکم آزمایشگاهی برای خاک مصرفی در خاکریز به ازای هر 500متر طول و چنانچه مصالح خاکریز متغیر باشد آزمایش بیشتری به عمل آید.

ث: برای تعیین نوع خاک درشت دانه یا ریزدانه مصرفی که متناسب با آن درصد تراکم مشخصه انتخاب می شود، به ازای هر 500متر طول یک آزمایش دانه بندی و در صورتی که مصالح متغیر باشدآزمایش بیشتری به عمل آید.

 -3 22-2سنگریزی

برای تعیین ضریب تغییر شکل لایه های خاکریز سنگی به طریق بارگذاری با صفحه یا VSSدر فواصل هر 500تا 1000متر طول یک آزمایش در هر لایه.

 -4 22-2بستر روسازی در خاکریزی

الف: در راه های اصلی به ازای 100متر طول و در بزرگراه ها و آزادراه ها هر 1200متر مربع در هر باند حداقل یک آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی انجام شود.

ب: یک آزمایش تراکم آزمایشگاهی برای مصالح مصرفی به ازای هر 500متر طول و در صورتی که کیفیت خاک متغیر باشد، آزمایش بیشتری به عمل آید.

پ: برای تعیین نوع خاک درشت دانه یا ریزدانه که متناسب با آن درصد تراکم مشخصه انتخاب می شود به ازای هر 500متر طول یک آزمایش دانه بندی و در صورتی که خاک مصرفی متغیر باشد آزمایش بیشتری به عمل آید.

 -5 22-2بستر روسازی در خاکبرداری

الف: در راه های اصلی در فواصل حداکثر 50متر به ترتیب در وسط، چپ، راست و در آزادراه ها وبزرگراه ها هر 1200متر مربع در هر باند حداقل یک آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی انجام می شود. در صورتی که طول ترانشه کمتر از 50متر باشد برای هر ترانشه یک آزمایش انجام شود.

ب: یک آزمایش تراکم آزمایشگاهی خاک برای هر ترانشه و در صورتی که جنس خاک تغییر کند یا طول ترانشه زیاد باشد آزمایش بیشتری به عمل آید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 38

پ: یک آزمایش تعیین طبقه بندی خاک برای هر ترانشه و در صورتی که جنس خاک متغیر بوده یا طول ترانشه، زیاد باشد آزمایش بیشتری به عمل آید

 -6 22-2بستر روسازی در زمین طبیعی

وقتی که بستر روسازی در زمین طبیعی )بعد از برداشت خاک های  سطحی و نباتی( قرار گیرد، آزمایش های تعیین وزن مخصوص محلی، تراکم آزمایشگاهی و طبقه بندی خاک باید بر اساس بند - -4 . 22 2انجام شود

 -7 22-2سی بی آر

در صورتی که دستگاه نظارت لازم بداند به ازای هر 500متر تا 2000متر از طول راه در راه های اصلی یا در هر باند آزادراه ها و بزرگراه ها، یک آزمایش سی بی آر آزمایشگاهی به عمل میآید. در شرایط استثنایی، فواصل نمونه گیری می تواند از ارقام مذکور کمتر یا بیشتر باشد. نمونه آزمایشی باید معرف ضخامتی حداقل حدود 60سانتیمتر لایه خاک مورد نظر یا مطابق دستور دستگاه نظارت باشد.

 -8 22-2اندازه گیری ضخامت لایه های خاکریز

ضخامت لایه های خاکریز حین آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی باید اندازه گیری و در برگ گزارش تراکم نسبی قید گردد. با استفاده از نیمرخ طولی یا نیمرخ عرضی موجود باید تعداد لایه ها مشخص و در گزارش تعیین شود که آزمایش وزن مخصوص روی کدام لایه از لایه های خاکریز انجام شده است.