نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 5

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 31

چنانچه یکی از دو عامل دمای زیر صفر یا حضور آب در عمق نفوذ یخبندان در منطقه طرح وجود نداشته باشد، مصرف خاک حساس در عملیات خاکی بلامانع است زیرا پدیده تورم و انبساط ناشی از یخبندان در روسازی با حذف یکی از سه عامل یعنی خاک حساس، دمای زیر صفر و وجود آب در عمق یخبندان، ایجاد نمی شود.

 14-2پر کردن اطراف ابنیه فنی

در محل هایی که در اثر گودبرداری جهت احداث ابنیه فنی، پیها، آبروها، دیوارها یا لوله ها فضای خالی ایجاد شود، این فضای خالی باید با مصالح مورد تصویب دستگاه نظارت و پس از بازدید مهندس مقیم و گذشت 28روز از تاریخ ساخت ابنیه فنی پر شده و به طریق زیر متراکم گردد.

-1 14-2

لایه ها را باید به ضخامت های حداکثر تا بیست سانتیمتر ریخته و با وسایل مکانیکی و در صورت تصویب دستگاه نظارت با وسایل دستی در جهت عمود بر محور راه تا حصول درصد تراکم %95کوبید. این عملیات نباید موجب صدمه زدن به سازه ابنیه فنی گردد.

-2 14-2

درصد رطوبت لایه ها باید طبق دستور دستگاه نظارت تنظیم شود تا تراکم به میزان درصد تعیین شده در جدول 2 . -2بدست آید

-3 14-2

وسعت عمل پرکردن پشت ابنیه برابر نقشه ها یا طبق دستور مهندس دستگاه نظارت خواهد بود.

-4 14-2

هرگاه در نقشه ها پیش بینی شده باشد، پر کردن پشت ابنیه فنی باید با مصالح معینی که دانه بندی و مشخصات آن به وسیله دستگاه نظارت تعیین . می گردد، اجرا شود

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 32

 15-2شیب شیروانی ها در خاکریزی و خاکبرداری

شیب شیروانی های خاکبرداری و خاکریزی و همچنین ترانشه های سنگی در هر مورد مطابق با نقشه های مصوب یا بر اساس دستورات دستگاه نظارت و مطابق معیارهای آیین نامه طرح هندسی راه )نشریه شماره (415و آیین نامه ایمنی راه ها )نشریه شماره (267برای آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی تعیین می گردد. بدیهی است در مواردی که ارتفاع خاکبرداری و خاکریزی قابل توجه باشد، انتخاب شیب مناسب باید با در نظر گرفتن نوع مصالح، مشخصات زمین شناسی، ژئوتکنیکی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی طرح و شرایط محیطی - اقلیمی آن، از طریق محاسبات پایداری شیب ها کنترل شود.

 16-2تسطیح و تنظیم

مقاطع عرضی و طولی باید دقیقاً طبق قواره های لازم و منطبق با نقشه اجرا شود، ضمن آنکه در شیروانی ها و شانه ها، در برش ها و خاکریزی ها، تسطیح لازم انجام گیرد به گونهای که آثار غیر منظم ناشی از عملیات خاکی مشاهده نشود.

 17-2زهکشی
قبل از شروع عملیات لازم جهت به دست آوردن مشخصات مورد نظر در زمین پی باید کلیه ابنیه فنی و زهکشی ها به اتمام رسیده و هرگونه احتمال خیس و مرطوب شدن بدنه خاکریزی رفع شده باشد.

 18-2بستر روسازی

بستر روسازی راه، سطح آخرین لایه متراکم شده خاکریزها، خاکبرداری ها یا زمین طبیعی موجود و یا اصلاح شده است. این بستر طبق مشخصات و شرایط زیر آماده شده و اولین قشر روسازی راه روی آن

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 33

قرار می گیرد. بستر روسازی که نهایتاً پی روسازی راه محسوب می شود، کلیه بارهای وارده ناشی از جسم روسازی و وسایل نقلیه روی آن را تحمل  می کند

 -1 18-2بستر روسازی در خاکریزی ها

برای آماده سازی بستر روسازی راه در خاکریزی، دو قشر نهایی خاکریز با ضخامت حداقل 30 سانتیمتر از
خاک های  
A-1تا A-7که در طبقه بندی آشتو قرار گرفته اند انتخاب و در تمام عرض راه پخش می شود و پس از آبپاشی و شیب بندی طبق مشخصات این فصل،کوبیده و آماده می گردد. در محل هایی که خاک مناسب به شرح مشخصات این فصل یا مشخصات فنی خصوصی جهت مصرف در دو قشر نهایی خاکریز، برای آماده نمودن بستر روسازی راه در دسترس نبوده یا حمل آن مقرون به صرفه نباشد، می توان از تثبیت خاک با آهک یا مواد و ترکیبات شیمیائی دیگر استفاده کرد.
برای راه های با ترافیک سنگین ) (ESAL > 107سه قشر نهائی با ضخامت حداقل 45سانتیمتر از نوع خاک های  A-1یا A-2آشتو انتخاب می شود یا اینکه مصالح موجود با استفاده از مواد تثبیت کننده نظیر آهک، سیمان یا قیر، حداقل در دو لایه به ضخامت 30سانتیمتر تقویت می شود.

 -2 18-2بستر روسازی در خاکبرداری ها


سطح کف خاکبرداری ها که براساس نیمرخ های عرضی برداشت می شود ممکن است در یکی از دو حالت زیر باشد:

- 1-2-18 2برش های خاکی

در این گونه خاکبرداری ها، بستر روسازی راه در شرایط ترافیک سبک و متوسط با رعایت بند ) -2 ( -1 18برای دو قشر و در شرایط ترافیک سنگین برای دو یا سه قشر زیرین آماده می شود و در صورتیکه لازم باشد اقدام به تعویض مصالح دو قشر زیر کف خاکبرداری با استفاده از مصالح مرغوب می گردد، بطوریکه هر یک از این قشرها دارای کیفیت، مقاومت و تراکم لازم طبق مشخصات شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 34

- 2-2-18 2برش های سنگی

در برش های سنگی معمولا کف برش ها دارای مقاومت کافی می باشد، لیکن به دلیل ناهمواری حاصل و غیر قابل نفوذ بودن سنگ، بستر راه با انجام یک قشر خاکریز از مصالح منتخب )خاک های  A-1یا (A-2به ضخامت 15سانتیمتر و در برش های سنگی نامرغوب، مانند مارن یا گچ حداقل با دو لایه خاکریز به ضخامت هر لایه 15سانتیمتر )مصالح A-1یا (A-2سطح بستر روسازی راه آماده می شود. بنابراین در برش های سنگی مرغوب و مقاوم، کف برش حداقل به میزان 15سانتیمتر اضافه بر رقوم تعیین شده برای پی روسازی، برداشته و با مصالح منتخب خاکریزی، آب پاشی و کوبیده می شود تاهمواری و مقاومت لازم برای سطح بستر روسازی حاصل گردد.

 -3 18-2بستر روسازی در سطح راه های موجود

در صورتیکه روسازی راه جدید بر روی سطح روسازی راه موجود قرار گیرد، بشرح زیر عمل : می شود چنانچه سطح راه موجود شنی یا خاکی باشد این سطح تا عمق 15سانتیمتر شخم زده می شود. اگر این مصالح مرغوب باشد، آبپاشی و شیب بندی و مجدداً طبق مشخصات کوبیده می شود تا مقاومت لازم حاصل گردد. اگر مصالح راه موجود مرغوب نباشد، مصالح منتخب به تشخیص دستگاه نظارت و به میزان کافی روی سطح شخم زده شده اضافه شده و با مصالح موجود مخلوط و سپس آب پاشی، شیب بندی و کوبیده می شود تا سطح مورد نظر با مقاومت کافی حاصل گردد.

برای راه های آسفالتی چنانچه بررسی های انجام شده نشان دهد که روسازی موجود قابل استفاده نیست، باید لایه های روسازی برداشته شده و سطح زیرین راه مانند قسمت بالا آماده گردد یا اینکه با استفاده از روش های بازیافت )مطابق نشریه های شماره 339و ،(341روسازی بازیافت گردد.

 -4 18-2بستر روسازی در سطح زمین طبیعی

چنانچه بستر روسازی در سطح زمین طبیعی )بعد از برداشت خاک سطحی و نباتی( قرار گیرد باید حداقل 30سانتیمتر زیر تراز بستر روسازی، دارای کیفیت مشروحه در مشخصات این فصل بوده و در غیر این صورت اصلاحات لازم به شرح بند - -1 . 18 2انجام گیرد

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم