نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 4

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 27

6-9-2
برای اندازه گیری وزن مخصوص خاک در محل، باید از روش مخروط ماسه T-191آشتو استفاده کرد و چنانچه طرق دیگری مورد نظر باشد در مشخصات خصوصی قید شود.

7-9-2
مصالح خاکی مصرفی در کلیه خاکریزی ها، یا موجود در کف ترانشه ها و بستر زمین طبیعی یا راه های موجود از نظر میزان تراکم مورد نیاز در مشخصات برای آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی درجه 1و 2به دو دسته اصلی ریزدانه و درشت دانه تقسیم می شوند.

الف: خاک درشت دانه شامل گروه های A3 ،A2 ،A1مطابق T145آشتو

ب: خاک ریزدانه شامل گروه های A7 ،A6 ،A5 ،A4مطابق T145آشتو

8-9-2
حداقل درصد تراکم برای کلیه خاکریزی ها، بستر روسازی، بسترهای زمین طبیعی و کف ترانشه های خاکی، در آزادراه ها، بزرگراه ها، راه های اصلی، فرعی درجه یک و دو و راه های روستایی نسبت به حداکثر وزن مخصوص خشک خاک موقعی که طبق روش ،T-180طریقه ،Dدر آزمایشگاه متراکم می شود باید به شرح جدول شماره 2-2باشد.

انتخاب درصد تراکم مشخصه برای هر لایه به نوع خاک )درشت دانه یا ریزدانه( موجود یا مصرفی در آن لایه بستگی دارد که باید با آزمایش های دانه بندی و حد روانی و خمیری تعیین شود. بدون انجام این آزمایش ها نمی توان درصد تراکم مشخصه مورد نظر و در نتیجه تطابق آن را با مشخصات جدول 2-2 برای لایه های آزمایشی، معین کرد.
فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 28

 


9-9-2
عمل تراکم و کوبیدن لایه های سنگریزی باید آنقدر ادامه یابد تا احتمال هیچ گونه نشست، تقلیل حجم، جابه جایی یا کاهش ضخامت قشرهای کوبیده شده وجود نداشته باشد. برای اطمینان از تراکم کافی این لایه ها، باید ضریب تغییر شکل هر لایه یا EV2با آزمایش آشتو  T221یا آشتو T222از طریق بارگذاری با صفحه و با قطر مناسب اندازه گیری شود. حداقل ضریب تغییر شکل باید 1500کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد. چنانچه اندازه گیری تراکم این لایه ها با روش دیگری از جمله VSSمورد نظر باشد، روش اجرای کار باید مشروحاً، در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

10-9-2
علیرغم حصول تراکم مشخصه به شرح جدول ، 2-2چنانچه در هر لایه ای از عملیات خاکریزی یا بسترهای موجود زمین طبیعی یا کف ترانشه های خاکی بعد از تراکم، حالت خمیری ظاهر شود، پیمانکار باید طبق نظر دستگاه نظارت مصالح نامناسب و خمیری را تا عمق لازم برداشته و ضمن جایگزین کردن آن با مصالح قابل قبول، مجدداً لایه را متراکم نماید بدیهی است که بابت چنین عملیاتی هیچ گونه پرداخت اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 29

11-9-2
عملیات پخش و تراکم لایه های خاکریز، کف ترانشه ها و بستر زمین طبیعی باید به ترتیبی برنامه ریزی و اجرا شوند که هر لایه یا سطح متراکم شده در حداقل زمان ممکن با لایه بعدی پوشیده شود تا همواره لایه ها یا سطوح متراکم شده مشخصات و میزان تراکم مورد نظر را حفظ نمایند.

چنانچه لایه یا سطحی که متراکم گردیده است قبل از پخش لایه جدید و به هر دلیلی مشخصات و تراکم مورد نظر را از دست داده باشد پیمانکار موظف است به هزینه خود مجدداً آن لایه یا سطح متراکم شده را به مشخصات و تراکم لازم برساند.
 10-2خاکریزی روی ابنیه فنی


عملیات خاکریزی، به طریق سنگریزی را نمی توان مستقیماً روی ابنیه فنی مانند پل ها، آبروها و پل های طاقی اجرا کرد، مگر آنکه قبلاً ضخامتی معادل حداقل 60 سانتیمتر روی این سازه ها خاکریزی معمولی انجام شده و به درصد تراکم مشخصه رسیده باشد.

 11-2خاکریزی پشت پل ها

بعد از اجرای لایه های زهکشی پشت کوله ها و دیوارهای برگشتی پل ها که باید مطابق نقشه ها و دستورات دستگاه نظارت باشد، عملیات خاکریزی لایه به لایه تا تأمین نسبی درصد تراکم مشخصه باید به مورد اجرا گذاشته شود. نتایج آزمایشات تراکم خاکریزی پشت پل ها، با توجه به تعداد لایه ها، نوع خاک مصرفی، ضخامت هر لایه، ارتفاع کل خاکریز که باید متناسب با تعداد لایه ها باشد در هر قطعه راه جداگانه نگهداری می شود تا جهت ارزیابی کیفیت کار به سهولت قابل دسترسی و کنترل باشد.

 12-2خاکریزی در زمینهای شیبدار

در محل هایی که خاکریزی روی سراشیبی تند یا خاکریز موجود صورت گیرد، طبق دستور دستگاه نظارت پله هایی به ارتفاع ضخامت لایه خاکریز یا سنگریزی روی شیب مزبور تعبیه خواهد شد تا از

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 30

لغزش احتمالی خاکریز جدید روی بدنه شیب جلوگیری به عمل آید و در نتیجه خاکریز جدید و قدیم خوب با هم قفل و بست شوند.

 13-2مصالح حساس در مقابل یخبندان

خصوصیات خاک های  حساس در مقابل یخبندان که مصرف آن ها در خاکریزی و بستر روسازی موجب تورم و گسیختگی سیستم روسازی می شود بر حسب درصد وزنی بحرانی ذرات کوچکتر از 20 میکرون، و به تناسب ضریب یکنواختی آن ها در جدول 2-3نشان داده شده است. این ضریب از رابطه زیر به دست می آید :


که در آن d60و d10ابعاد دانه هایی هستند که به ترتیب 60درصد و 10درصد مواد رد شده در آزمایش دانه بندی داشته باشند.

جدول 2-3خصوصیات خاک های  حساس در برابر یخبندان

 

ضریب یکنواختی Cu

درصد وزنی بحرانی ذرات کوچکتر از 20 میکرون

5

10

15

3


چنانچه ضریب یکنواختی خاک بین 5و 15باشد، درصد بحرانی ذرات کوچکتر از 20میکرون با درون یابی خطی محاسبه می شود. تعویض مصالح حساس در برابر یخبندان در عملیات خاکریزی بستر روسازی یا در کف ترانشه ها و
جایگزینی آن با مصالح غیر حساس باید با توجه به شرایط محیطی پروژه، انجام شود. به عنوان مثال

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم