نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 3

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 22

 2-8-2ضخامت لایه های خاکریز

عملیات خاکریزی باید از مصالح تصویب شده و در قشرهای موازی خط پروژه، با ضخامت یکنواخت مطابق شیب ها، رقوم و اندازه های مندرج در نقشه های اجرایی و با نظر دستگاه نظارت انجام شود. شیب طولی و عرضی راه باید به وسیله لایه های خاکریز تأمین گردد تا در مراحل اجرای لایه های روسازی، نیازی به کاربرد مصالح زیراساس یا اساس جهت ترمیم شیب نباشد. هرگاه شیب عرضی راه با توجه به نقشه های اجرایی در حین عملیات خاکریزی تأمین نشده باشد، فقط با موافقت دستگاه نظارت می توان لایه نهایی خاکریز را با مصالح روسازی ترمیم نمود. بدیهی است بابت این ترمیم، پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد گرفت. ضخامت لایه های خاکریز با توجه به نوع مصالح مصرفی و موقعیت اجرای لایه ها به شرح زیر باید اجرا شود.

2-8-2-1خاکریز معمولی

الف: خاکریز معمولی به مصرف مصالحی اطلاق می شود که کمتر از 15درصد حجم آنرا قطعات و سنگ دانه های بزرگتر از 15سانتیمتر تشکیل می دهد.

ب: ضخامت لایه های کوبیده در خاکریز معمولی نباید به طور کلی از 20سانتیمتر تجاوز نماید. استفاده از ضخامت بیشتر مشروط به استفاده از مصالح مناسب درشت دانه، انجام قطعات آزمایشی با مصالح مورد نظر و با غلطک های مناسب، دستیابی به درصد تراکم مشخصه، و امکان انجام آزمایش های استاندارد برای اندازه گیری این تراکم در کل ضخامت لایه اجرا شده می باشد، که به هر حال نباید از 30سانتیمتر تجاوز نماید.

پ: در شرایطی که انجام آزمایش در کل ضخامت لایه با یک آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی، یا دو بار آزمایش هر بار در1 2 ضخامت لایه، فراهم نباشد، ضخامت لایه کوبیده شده نباید از 20 سانتیمتر تجاوز کند که در این حالت نیز عمق گمانه آزمایش محلی نباید کمتر از 15سانتیمتر باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 23

ت: در مواقعی که امکان استفاده از غلطک های مکانیکی به دلیل محدودیت مانور آن ها وجود ندارد، خاکریزها باید در قشرهای موازی با خط پروژه که ضخامت کوبیده آن ها از ده سانتیمتر تجاوز نکند، اجرا گردد. این خاکریزها باید با کوبنده های مکانیکی - ارتعاشی دستی متراکم شود. در هر حال درصد تراکم مطلوب بایستی حاصل شود.

2-8-2-2سنگریزی
سنگریزی شامل مصرف مصالحی است که بیش از 15درصد حجم آنرا قطعات و سنگ دانه های بزرگتر از 15سانتیمتر تشکیل می دهد. این مصالح که از برش ها و پی کنی های سنگی به دست  نباید تجزیه پذیر بوده و به مرور زمان به مصالح ریزدانه تبدیل شوند. سنگ های گچی، گل سنگ ها، شیست و شیل که تدریجاً تجزیه و خرد می شوند برای سنگریزی مناسب نیستند.

سنگریزی فقط با تصویب دستگاه نظارت انجام می گیرد. مصالح مناسب جهت این عملیات باید از برش های سنگی تأمین شود. چنانچه پیمانکار پیش بینی های لازم را در این مورد ننماید و در نتیجه برای ساختمان خاکریزی استفاده از مصالح قرضه لازم شود، هزینه تأمین و تهیه مصالح قرضه به عهده پیمانکار . می باشد

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 24

الف: چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از 15سانتیمتر است متجاوز از 50درصد حجم مصالح خاکریز را تشکیل دهد ضخامت لایه نکوبیده آن، حداکثر معادل بزرگترین بعد قطعات تشکیل دهنده مصالح خاکریز سنگی خواهد بود.

ب: چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از 15سانتیمتر است بین 25تا 50 درصد حجم کل مصالح را تشکیل دهد، ضخامت لایه نکوبیده آن نباید از 60سانتیمتر تجاوز نماید، ضمن آنکه ضخامت این لایه نیز نباید بیش از بزرگترین اندازه قطعات سنگی تشکیل دهنده مصالح باشد. از دو معیار ذکر شده، هر کدام ضخامت کمتری را به دست دهد باید آنرا به کار بست.

پ: چنانچه حجم قطعات سنگی که بزرگترین اندازه آن بیشتر از 15سانتیمتر است، 25درصد یا کمتر از حجم کل مصالح باشد ضخامت لایه نکوبیده آن نباید از 30سانتیمتر تجاوز کند.

در هر لایه خاکریز سنگی صرف نظر از ضخامت لایه و بلافاصله پس از پخش، باید فواصل بین قطعات سنگی را با مصالح خاکی ریزدانه پر کرد. تنها بعد از پر کردن فضای بین قطعات می توان اقدام به کوبیدن و تراکم آن لایه نمود، تا احتمال هیچ گونه نشست وجود نداشته باشد.

2-8-2-3خاک های  ناهمگون

وقتی که مصالح مصرفی در خاکریزی از منابع مختلف تأمین می شود هریک از آن ها، حتی الامکان باید در لایه ها و در طول معینی مورد استفاده قرار گیرد تا در تعیین حداکثر وزن مخصوص خشک مصالح در آزمایشگاه و در نهایت کاربرد آن ها برای محاسبه درصد تراکم موجب خطا و ابهام نشود. علاوه بر آن در این موارد باید از خاک های  با کیفیت ضعیفتر در لایه های تحتانی و خاک های  مرغوبتر در لایه های فوقانی خاکریز استفاده شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 25

 9-2کوبیدن و میزان تراکم نسبی

1-9-2- تمام خاکریزها و همچنین کف ترانشه های خاکی و بستر زمین طبیعی باید با غلتک های مکانیکی
متراکم شود در مواردی که امکان استفاده از این نوع غلتک ها مقدور نباشد، با تصویب دستگاه نظارت می توان کوبنده های مکانیکی دستی را به کار گرفت. برای کوبیدن، با توجه به نوع مصالح مصرفی و شرایط اجرای کار، باید از غلتک های مختلف استوآن های، فلزی، پاچه بزی، لاستیکی، لرزشی یا دیگر انواع کوبنده ها استفاده نمود. نوع وسایلی که پیمانکار در نظر دارد به کار گیرد، باید مناسب جنس و نوع خاک بوده و در هر حال قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. چنانچه در حین اجرای کار و با کاربرد وسایل انتخابی، نتایج رضایتبخش نباشد، پیمانکار باید نسبت به جایگزینی آن با وسیله مناسب دیگر اقدام نماید.

2-9-2 - برای تأمین تراکم یکنواخت در تمامی لایه ها، عمل مرطوب کردن و اختلاط خاک ها را باید در زمان
مناسب و کافی و قبل از غلطکزنی، با وسایل مکانیکی انجام داد تا فرصت توزیع یکسان رطوبت در تمام خاک وجود داشته باشد. میزان رطوبت مصالح خاکی چسبنده 1برای حصول تراکم مطلوب باید در محدوده یک تا دو درصد کمتر از رطوبت مناسب، و برای خاک هایی که به تورم و انبساط گرایش زیادتری دارند، یک تا دو درصد بیشتر از رطوبت مناسب انتخاب شود.

3-9-2
کیفیت خاک های  منبسط شونده و خاک هایی که به این خصوصیات گرایش دارند در جدول 2-1 نشان داده شده است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 26

4-9-2
دستگاه نظارت می تواند برای کنترل درصد رطوبت و توزیع یکنواخت آن در خاک دستوراتی جهت نمونه گیری صادر نماید و چنانچه نتایج حاصله خارج از رواداری های فوق باشد، عملیات تراکم را تا اصلاح رطوبت خاک متوقف سازد.

5-9-2
مصالح مصرفی در عملیات خاکی باید به روش ) T-180آشتو اصلاح شده(، طریقه ،Dدر آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گیرد تا درصد رطوبت بهینه و حداکثر وزن مخصوص خشک آن ها اندازه گیری شود. چنانچه به دلایلی، روش دیگری جز روش آشتو اصلاح شده و طریقه Dمورد نظر باشد، باید آنرا در مشخصات خصوصی قید نمود.
در شرایطی که مصالح مانده روی الک 4.75 میلیمتر یا شماره 4 تا چهل درصد، یا روی الک 19 میلیمتر4/3 اینچ( تا 30درصد برسد، برای اصلاح وزن مخصوص و میزان آب مصالح مصرفی می توان از روش ASTM D4718استفاده کرد. چنانچه مصالح مانده روی الک شماره 4حداکثر 50درصد باشد، می توان از روش T224آشتو نیز برای اصلاح وزن مخصوص آن ها استفاده نمود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم