نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 2

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 18


پیمانکار مسئول جلوگیری از مصرف غیر مجاز و نادرست مواد منفجره بوده و باید برای استفاده از این مواد، افراد کاملاً باتجربه، باصلاحیت و کاردان را طبق مقررات موضوعه جاری استخدام نماید. کلیه عملیات مته زنی و انفجار باید به نحوی انجام گیرد که خاکبرداری حاصله بر طبق خطوط شیب های مشخص شده در نقشه ها بوده و حداقل خرابی به قسمت های باقیمانده ترانشه های سنگی وارد آید.

عملیات انفجار به مسئولیت کامل پیمانکار انجام می گیرد و پیمانکار حق هیچ گونه ادعایی نسبت به احجام اضافی حاصله در مقایسه با مقاطع مصوب یا تجدید نظر شده را نخواهد داشت. پیمانکار باید نهایت مراقبت را در حین عملیات انفجار رعایت نماید تا هیچ گونه آسیبی به افراد یا به اموال و کارهای تکمیل شده وارد نشود. قبل از هر انفجار تعداد کافی محافظ و علایم باید در نقاط مختلف مستقر گردد تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود. عملیات استحفاظی تا زمانی که تمام خرج های مواد سوزا کاملا منفجر نشده باشد باید کماکان ادامه یابد. خرج ها  باید به طور صحیح پوشیده و بسته شده و همیشه مقدار معینی مواد سوزا در هر سوراخ به مصرف برسد. در محل هایی که دستگاه نظارت دستور دهد پیمانکار باید
حائلی از توری های محکم و مقاوم برای حفاظت افراد و اموال و کارهای تکمیل شده نصب و به کار گیرد. عملیات انفجار باید فقط در ساعاتی انجام شود که دستگاه نظارت تعیین می کند. در صورتی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت روش اجرای انفجار، ساکنین و ابنیه واقع در محدوده عملیات را در معرض مخاطره قرار دهد یا کارهای انفجار بدون رعایت احتیاط و شرایط استحفاظی لازم انجام گیرد، می تواند عملیات را متوقف و دستورات کوه کنی را با وسائل و امکانات دیگری صادر نماید.

در صورتی که بر اثر عملیات انفجار، رفت و آمد وسائل نقلیه عمومی باید متوقف گردد، پیمانکار موظف است اجازه این توقف های موقت را از مقامات مربوطه کسب و نتیجه را به اطلاع دستگاه نظارت برساند.

 5-2خاک های  لغزشی و ریزشی

مصالح و مواد خاکی و سنگی که ضمن کوه بری داخل صخره ها یا کمرهای سنگی یا ترانشه های خاکی، احتمال ریزش و لغزش داشته باشد، طبق دستور کتبی دستگاه نظارت باید از شیروانی ها برداشته شود. جمع آوری و برداشت و حمل مصالح ریزشی از شیروانی ترانشه ها و خاکریزها که ناشی از عدم

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 19

رعایت شیب های مشخص شده در نقشه های اجرایی باشد، کلاً به هزینه پیمانکار بوده و به آن پرداختی تعلق نمی گیرد.

 6-2خاکبرداری قرضه

قرضه به منابعی اطلاق می گردد که کسری خاک مورد نیاز جهت ساختمان خاکریز راه )پس از مصرف خاک های  مناسب حاصل از خاکبرداری ها و پی کنی ها( از آن ها تأمین می شود. محل قرضه و نوع آن باید در مشخصات فنی خصوصی پروژه قید شود.

 1-6-2انواع قرضه

قرضه بر سه نوع و به شرح زیر است.

الف - قرضه جانبی

ب - قرضه موضعی

پ - قرضه منت بخ

یادآوری: برای تعریف نوع قرضه به فصل تعاریف مراجعه شود.

 2-6-2دامنه کاربرد قرضه ها


الف: فقط با ارائه دلایل توجیهی و تصویب کارفرما می توان از مصالح قرضه جانبی، قرضه موضعی یا قرضه منتخب در عملیات مصرف نمود.

ب: در صورت استفاده از قرضه جانبی، مقطع محل های قرضه باید به شکل نقشه های تیپ که توسط دستگاه نظارت ابلاغ می شود تنظیم گردد به نحوی که از آبشستگی احتمالی خاکریز و همچنین نفوذ آب به بدنه راه خودداری گردد، ضمن آنکه حتی الامکان از مصالح پایین دست راه مصرف شود.

پ: در موارد استفاده از قرضه های موضعی و منتخب، پیمانکار موظف است موافقت مالک محل قرضه ها را در قبال حفاری و برداشت مصالح جلب نموده و محل را بعد از خاتمه کار تسطیح و تنظیم نماید. ضمنا حین بهره برداری از قرضه ها، شیروانی و کف محل های قرضه باید طوری

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 20

آرایش شود که از ایستابی جلوگیری شده و عمل زهکشی مستمر به طور مؤثری در آن ها انجام گیرد.

 7-2مصالح مناسب

الف: کلیه خاک هایی که در گروه هفتگانه A-1تا A-7 مشخصات M-145 آشتو قرار می گیرند، به طور کلی و اعم مصالح مناسب و قابل قبول هستند که می توان از آن ها در کارهای مختلف خاکی استفاده کرد. در مواردی که کاربرد بعضی از گروه های خاک های  فوق مانند A7 ،A6 ، A5با توجه به شرایط اقلیمی - جوی و نوع آمد و شد محل اجرای طرح، توسط دستگاه نظارت مناسب تشخیص داده نشود پیش بینی های لازم اجرایی باید در مشخصات فنی خصوصی نسبت به این موارد قید شود.

ب: کلیه خاک های  گچی، نمکی، نباتی، زراعتی، لجنی و غیره و مصالح دارای مواد آلی و رستنی ها در شمار مصالح نامناسب قرار می گیرند. به طور کلی معیار کمی تشخیص مصالح نامناسب که باید از مصرف آن ها خودداری شود : عبارت اند از:

- خاک هایی که میزان مواد آلی آن ها مطابق آشتو T267از ده درصد تجاوز کند نباید مصرف شوند.

- خاک های  نمکی و گچی که میزان نمک )کلرید سدیم (NaClیا گچ ) (CaSo4محلول در آب آن ها به ترتیب بیش از 5و 10درصد وزنی باشد قابل مصرف نیستند.

- از مصرف خاک های  مارنی و رسی که دامنه خمیری آن ها بیش از 50درصد باشد باید خودداری شود.

- کلیه خاک هایی که حداکثر وزن مخصوص خشک آن ها با روش آشتو T180طریقه Dکمتر از /1 55تن در متر مکعب باشد، نباید مصرف شوند.

پ: به طور کلی تشخیص نامناسب بودن مصالح خاکی با دستگاه نظارت و تصویب کارفرماست.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 21

 8-2اجرای عملیات خاکریزی

 1-8-2آماده سازی بستر اولیه خاکریز

الف: قبل از شروع عملیات خاکریزی، سطوح و مقاطعی که در نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت برای این عملیات مشخص و ابلاغ گردیده باید از مصالح نامناسب شامل خاک های  سطحی، نباتی، گیاهی و کلیه موانع اجرای طرح تمیز و پاکسازی شود.

ب: در صورت وجود آب ساکن، چشمه، و آب های تراوشی از منابع زیرزمینی، باید نسبت به زهکشی سطحی یا عمقی و خشک کردن بستر اولیه قبل از اجرای هرگونه خاکریزی اقدام شود.


پ: چنانچه زمین بستر اولیه خاکریز از نوع خاک های  ریزدانه A5تا A7بوده و احتمال بالا آمدن آب زیرزمینی در اثر خاصیت موئینه خاک وجود داشته باشد، باید از مصالح زهکشی در اولین لایه خاکریزی استفاده شود. این مصالح از حرکت ذرات آب به طرف بالا و به جسم خاکریز جلوگیری نموده و مانع افزایش رطوبت و کاهش مقاومت آن میگردد. ضخامت و نوع مصالح زهکش توسط دستگاه نظارت تعیین می شود.

ت: کلیه گودالها، چاله ها  و حفره های باقیمانده از عملیات ریشه کنی مسیر در بستر اولیه، باید قبل از اجرای اولین قشر خاکریزی، با مصالح مناسب لایهلایه پر شده و مطابق مشخصات متراکم . گردد

ث: زمین بستر اولیه باید به درصد تراکم نسبی مشخصه برسد، در غیر این صورت باید نسبت به شخم زدن بستر، یا اصلاح یا جایگزینی خاک آن تا عمق لازم اقدام تا بعد از کوبیدن، تراکم نسبی مشخصه آن تأمین گردد.

ج: در صورتی که مسیر الزاماً از مناطق مردابی، باتلاقی، لجنی، نمکی، با آب ساکن یا روان، یا متأثر از جذر و مد عبور کند جزئیات روش های اصلاحی آن شامل تعویض، تثبیت و تحکیم با افزودنی ها نظیر آهک، سیمان و یا پوزولآن ها یا مصرف مصالح و مواد ویژه، باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم